Xem mẫu

 1. Ti t 102 Bài : Ư NG G P KHÚC – DÀI Ư NG G P KHÚC I.M c tiêu: - Giúp hs: + Nh n bi t ư ng g p khúc +Bi t tính dài ư ng g p khúc b ng cách tính t ng dài c a các o n th ng thành ph n c a ư ng g p khúc II. dùng d y h c. + V s n ư ng g p khúc ABCD lên b ng .Mô hình ư ng g p khúc 3 o n III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC:G i 2 HS lên b ng làm bài t p -2 HS làm bài , l p làm bc Tính : 4 x 5 + 20 2 x 7 + 32 3 x 8 - 13 5 x 8 – 25 4 x 5 + 20 = 20 + 20 nh n xét cho iem HS = 40 3 x 8 – 13 =24 – 13 = 11 2 x 7 + 32 = 14 + 32 = 46
 2. 5 x 8 – 25 = 40 – 25 2. Bài m i GT bài: ư ng g p khúc – = 15 dài ư ng g p khúc 3. GT ư ng g p khúc và cách tính dài ư ng g p khúc -Ch vào ư ng g p khúc trên b ng và gi ng - ây là ư ng g p khúc ABCD -H i : GK ABCD g m nh ng ư ng th ng nào ? -Nh c l i : GK :ABCD - GK ABCD có nh ng i m nào ? -AB, BC, CD. -Nh ng o n th ng nào có chung m t i m u? - i m A, B, C , D - o n th ng AB và BC có chung i m -Hãy nêu dàicác o n th ng GK B. o ng th ngBC và CD có chung ABCD i mC GT: dài GK ABCD chính là t ng - dài AB là 2cm, BC là 4cm, CD là dài c a các o n th ng AB , BC, 3cm CD. -Nh c l i -Yêu c u HS tính t ng dài c a các o n th ng AB, BC ,CD V y dài c a GK ABCDlà bao -T ng dài c a các oan th ng AB, nhiêu BC, CD là :2cm +4cm +3cm = 9cm -Mu n tính d dài GK, khi bi t
 3. dài c a các o n th ng thành ph n ta làm th nào ? -Dài 9cm 4. Luy n t p –th c hành -Ta tính t ng dài các o n th ng Bài 1:yêu c u c thành ph n Yêu c u HS t làm bài Nh n xét -N i các i m ư c GK g m : Bài 2: c yêu c u a/ Hai o n th ng GV HD m u theo sgk b/ Ba o n th ng HS làm vbt, 2 em lên b ng - c Làm bài : Gi i Bài 3: - dài ư ng g p khúc ABClà : H i:Hình tam giác có m y c nh ? 5 + 4 = 9cm -V y GK này g m có m y o n th ng - dài o n dây ng là : ghép l i v i nhau ? 4 + 4 + 4 = 12cm - dài c a GK này tính th nào? -3 c nh 5. C ng c – d n dò -G m 3 o n th ng ghép l i v i nhau V nhà t p tính GK Nh n xét ti t h c -Tr l i -
 4. Ti t 103 Bài : LUY N T P I.M c tiêu: - Giúp hs: + C ng c bi u tư ng v GK và cách tính dài GK II. dùng d y h c. + V s n các GK như sgk lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC: G i HS lên b ng làm bài t p 2’ em làm b ng l p, c l p làm PHT Tính dài GK : ABCD bi t dài Bài gi i các o n th ng AB là 3cm, BC là 10cm, dài ư ng g p khúc ABCD là: CD là 5cm. 3 + 10 + 5 = 18 cm Nh n xét cho i m HS 2. Bài m i :GT bài Luy n t p Bài 1 :Yêu c u c suy nghĩ làm bài -HS làm bài Bài 2: yêu c u c GT hình v - c -Quan sát hình v con c sên bò theo -Mu n bi t con c sên ph i bò bao hình gì nhiêu dm ta làm th nào ?
 5. Yêu c u HS làm vào v -Ta tính dài GK ABCD Thu ch m nh n xét Bài gi i Bài 3:v hình lên b ng -Con c sên ph i bò o n ư ng dài là - GK g m 3 o n th ng là ư ng nào 5+ 2 + 7 =14dm ?- GK g m 2 o n th ng là ư ng - c ,quan sát nào? -Là ư ng ABCD - GK ABCvà BCD có chung o n -Là dư ng ABC và BCD th ng nào? Nh n xét cho i m HS - chung o n th ng BC 3 .C ng c - D n dò -Yêu c u v nhà t v các GK g m 3 , 4, 5 o n th ng Nh n xét ti t h c
 6. Ti t 104 Bài : LUY N T P CHUNG I.M c tiêu: - Giúp hs: + Ghi nh các b ng nhân 2 , 3, 4 , 5.Th c hành tính trong b ng nhân ãh c + C ng c kĩ năng tính dài GK II. dùng d y h c. + V hình bài t p 5 lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1 .KTBC:G i HS lên b ng làm bài t p -HS làm bai PKT 1 em lên b ng :Tính dài GK : ABCD bi t dài Bài gi i các o n th ng :AB là 4cm, BC là 5cm, - dài ư ng g p khúc ABCD là : CD là 7cm 4 + 5 + 7 = 16cm nh n xét cho i m HS 2. Bài m i GT :Luy n t p chung Bài 1: Tính nh m , nêu mi ng -HS c n i ti p Nh n xét cho i m HS 2x6= 3 x 6 =…. Bài 2:yêu c u c
 7. -Bài t p này yêu c u chúng ta làm gì? - c -Yêu c u HS làm bài -Di n s thích h p vào ô tr ng theo m u 2x3=6 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 -HS c phép nhân sau khi ã i ns 3. VD:2 x 3 = 6 -làm bc 1 em lên b ng Bài 3: cho HS làm bc a/ 5 x 5 + 6 =25 + 6 = 31 b/ 4 x 8 – 17 = 32 – 17 = 15 c/ 2 x 9 – 18 = 18 – 18 =0 d/ 3 x 7 + 29 = 27 + 29 = 56 --M i ôi ũa có 2 chi c ũa .H i 7 ôi Bài 4:g i 1 em c d bài có bao nhiêu chi c ũa ? Yêu c u HS t suy nghĩ làm bài Tóm t t Thu ch m nh n xét 1 ôi …..2 chi c 6 dôi ….? Chi c Bài gi i
 8. -S chi c ũa trong 7 ôi có là : 2 x 7 = 14 chi c -Quan sát hình v và tính dà c a GK Bài 5:v hình -Mu n tính dài c a GK ta tính t ng dài c a các o n th ng t o thành -Yêu c u nêu cách tính GK ó Yêu c u HS làm bài -làm bài vào VBT . 4. C ng c –d n dò nh n xét ti t h c
 9. Ti t 105 Bài : LUY N T P CHUNG I.M c tiêu: - Giúp hs: + Ghi nh các b ng nhân 2, 3, 4, 5 .Th c hành tính trong các b ng nhân ã h c +Ghi nh tên g i các thành ph n và k t qu trong phép nhân + C ng c kĩ năng o dài o n th ng cho trư c và tính dài GK II. dùng d y h c. +Chu n b n i dung bài t p 2, 3 III . Ho t ng d y và h c : 1. KTBC: 2.Bài m i :GT bài Luy n t p chung . Bài 1:nêu mi ng nh n xét cho i m HS -HS c n i ti p các b ng nhân 2 , 3, 4 , 5 Bài 2: c yêu c u -Vi t s thích h p vào ô tr ng –Yêu c u HS quan sát b ng s ch và c tên c a t ng dòng trên b ng h i th a s :2 5 4 3 5 3 2 4 - i n s m y vào ô tr ng th nh t ?T i th a s : 6 9 8 7 8 9 7 4
 10. sao ? tích: 12 -Yêu c u HS làm bài thu ch m nh n xét i n s 12.Vì 12 là tích c a 2 và 6 Bài 3: Làm bài -Bài t p yêu c u chúng ta làm gì? -Mu n i n ư c d u cho úng trư c h t chúng ta ph i làm gì? - i n d u >4x3 5x2=2x5 -Yêu c u c bài suy nghĩ tóm t t và 5x8>5x4 3 x 10 > 5 x 4 gi i thu ch m nh n xét - c : suy nghĩ làm bài tóm t t 1 hs……. 5 qs 8hs…..? qs Bài gi i Bài 5: -S quy n sách c a 8 h c sinh có là: -Yêu c u HS o r i tính dài m i 4 x 8 = 40 quy n sách GK 3.C ng c –d n dò - Th c hi n theo yêu c u
 11. V nhà HTL các b ng nhân Nh n xét ti t h c
nguon tai.lieu . vn