Xem mẫu

  1. Ti t 71. 100 TR I M TS I.M c tiêu: - Giúp hs: + Bi t cách th c hi n các phép tr d ng 100 tr i m t s ( 100 – i m t s có hai ch s , có 1 ch s ) + Tính nh m 100 tr i m t s tròn ch c. + Ap d ng gi i toán có l i văn, bài toán v ít hơn. II.Các ho t ng d y h c. Gv Hs 1.Gt bài phép tr 100-36. Nêu bài toán : Có 100 que tính. B t i 36 que tính. H i còn l i bao nhiêu - Nghe và phân tích que tính? toán. - bi t còn l i bao - Th c hi n phép tr nhiêu que tính ta làm 100-36. th nào? Giáo viên hư ng d n h c sinh 100 th c hi n phép tr . 36 64 -Vi t 100 r i vi t 36 dư i 100 sao cho 6 th ng c t v i 0 ơn v , 3 th ng c t v i 0 ch c. Vi t d u tr và k v ch
  2. ngang. 0 không tr ư c cho 6 l y 10 tr 6 b ng 4, vi t 4 nh 1. 3 thêm 1 b ng 4. 0 không tr ư c cho 4 l y 10 tr 4 b ng 6, vi t 6, nh 1. 1 tr 1 b ng 0, vi t 0. V y 100 – 36 = 64. G i nhi u hs nh c l i cách th c 100 hi n. 5 95 -0 không tr ư c cho 5, l y 10 Hd phép tr 100 – 5 như trên. tr 5 b ng 5, vi t 5 nh 1. Cách tr : 0 không tr ư c cho 1 l y 10 tr 1 b ng 9, vi t 9 nh 1. - Nh c l i. 100 100 100 100 Cho nhi u hs nh c l i. 4 9 22 69 96 91 78 31 Th c hành: Bài 1: Cho hs làm bc. - Tính nh m.
  3. Bài 2: - H i, bài toán yêu c u chúng ta làm gì? - Vi t lên b ng : - c 100-20. M u: 100-20= ? - Là 10 ch c. 10 ch c – 2 ch c = 8 ch c. - 2 ch c. 100-20=80. - Là 8 ch c. Yêu c u hs c phép tính m u. - 100 là bao nhiêu ch c. - =80 - 20 là m y ch c. - 10 ch c tr i 2 ch c - hs làm bài: b ng bao nhiêu ch c? - V y 100 tr i 20 - 100-70=30 b ng bao nhiêu? - 100-40=60 - Tương t như v y hãy làm ti p bài t p. - 100-10=90. - Nêu cách nh m. - 10 ch c tr i 7 ch c b ng 3 ch c. V y 100 tr 70 b ng 30. Yêu c u hs nêu cách tính nh m c a t ng phép tính.
  4. - c bài. - Nh n xét cho i m - Bài toán v ít hơn. t ng h c sinh. Bài 3: G i hs c bài. - H i, bài toán thu c - 100-24. Vì 100 h p là d ng toán gì? s s a bu i sáng bán. - gi i bài toán này Bu i chi u bán ít hơn chúng ta th c hi n 24 h p s a nên mu n phép tính gì? Vì sao? tìm bu i chi u ta l y s s a bu i sáng tr i ph n hơn. Làm bài : Hs làm trên b ng l p. Tóm t t: Bài gi i: S h p s a bu i chi u bán là : 100-24=76 ( h p). s: 76 h p.
  5. - Thu ch m, nh n xét. 2.C ng c . Cho hs lên b ng th c hi n các phép tr 100 – 7, 100- 25. + Nh n xét ti t h c. Ti t 72. TÌM S TR I.M c tiêu: - Giúp hs: + Bi t tìm s tr chưa bi t trong phép tr khi bi t hi u và s tr . + Ap d ng gi i các bài toán liên quan. II. dùng d y h c. 1.Ktbc: G i 2 em làm bài. + t tính và tính : 100 – 4; 100 – 38. + Tính nh m : 100 – 40; 100 – 50 – 30. 2.Gt bài tìm s tr . Nêu bài toán : Có 10 ô vuông. Sau - Nghe và phân tích khi b t i m t s ô vuông thì còn l i 6 ô toán. vuông. - H i ã b t i bao
  6. nhiêu ô vuông? - H i lúc u có t t c bao nhiêu ô vuông? - 10 ô vuông. - H i ph i b t i bao nhiêu ô vuông? - Chưa bi t. - V y s ô vuông chưa bi t ta g i là x. - H i còn l i bao nhiêu ô vuông? Nói : 10 ô vuông b t i m t s ô - 6 ô vuông. vuông còn l i 6 ô vuông. Hãy c phép tính tương ng. Giáo viên ghi b ng: 10-x=6. 10-x=6. - Mu n tìm s ô vuông chưa bi t ta làm th nào? Giáo viên ghi b ng : x= 10 –6. - Th c hi n phép tính: X=4. 10-6. Yêu c u hs nêu tên g i các s trong phép tr . 10-x=6. - V y mu n tìm s tr x 10 là s b tr . ta là th nào? X là s tr . -Yêu c u hs nh c l i quy t c.
  7. Th c hành: 6 là hi u. Bài 1: Làm bc. - L y s b tr tr i hi u. - Nhi u em nh c l i. - H i, bài toán yêu c u tìm gì? 15 – x=10. - Mu n tìm s tr ta làm X=15-10. th nào? X=5. Bài 2: Yêu c u hs t làm bài. - Tìm x - l y s b tr tr i hi u. - H i, t i sao ph i i n 39 vào ô th nh t? soá bò tröø 75 84 58 72 - Mu n tìm hi u ta làm Soá tröø 36 37 Hieäu 39 60 34 19 18 th nào? - Ô tr ng c t 2 yêu c u ta i n gì? - Vì hi u trong phép tr . - H i mu n tìm st ta làm gì? - l y s b tr tr is - Ô tr ng cu i cùng ta tr . ph i tìm gì? - i n s tr . - H i, mu n tìm s b
  8. tr ta làm gì? - l y s b tr - i hi u. - Nh n xét, cho i m hs. Bài 3: Yêu c u c . - S bt. - Bài toán cho bi t gì? - Yêu c u tóm t t. - L y hi u + s tr . - Mu n tìm s ô tô r i b n ta làm như th - 1 Em c . nào? - Tr l i. - Cho hs gi i v . Có : 35 ô tô. R i b n: ? ô tô. Còn l i : 10 ô tô. - Thu v ch m, nh n Th c hi n phép tr 35 – 10. xét. Bài gi i: 3.C ng c , d n dò. S ô tô r i b n là : 35 – 10 = 25 ( ô tô). s: 25 ô tô. + Nh n xét ti t h c
nguon tai.lieu . vn