Xem mẫu

  1. Môn : Toán (15) VI T S T NHIÊN TRONG H TH P PHÂN I. M c tiêu +Giúp HSh th ng hoá m t s hi u bi t ban uv : - c i m c a h th p phân -S d ng 10kí hi u (ch s ) vi t s trong h th p phân - Giá tr c a ch s ph thu c vào v trí c a ch s ó trong m t s c th II Chu n b : B ng con III Hoat ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ 2 HS lên b ng 2HS Vi t s thích h p vào ch tr ng - Nh n xét a) 110, 120, _-, , , 2 Bài m i : Gi i thi u b) 10987, , 10989, , Gi h c hôm nay , các em s nh n bi t , ư c m t só c i m ơn g n c a h
  2. th p phân GV ghi lên b ng a) c i m c a h th p phân +HS n i ti p nhau nh c l i GV vi t lên b ng và yêu c u HS làm + HS lên b ng làm - l p làm b ng con 10 ơn v = ch c 10 ơn v = 1ch c 10 ch c = trăm 10 ch c = 1 trăm 10 trăm = nghìn 10 trăm = 1 nghìn .. ..nghìn = m t ch c nghìn 10 nghìn = 1 ch c nghìn 10 ch c nghìn =.. .. .. trăm nghìn 10 ch c nghìn = 1trăm GV h i : Qua bài t p trên em nào cho cô nghìn bi t trong h th p phân c 10 ơn v m t hàng thì t o thành m y ơn v hàng trên - Trong h th p phân c 10 li n ti p nó ? ơn v 1 hàng t o thành 1 ơn v hàng trên li n ti p nó GV ch t l i : Chính vì th ta g i ây là s th p phân - HS nh c l i : ta g i h th p phân vì c 10 ơn v b)Cách vi t s trong h thâp phân : m t hàng h p l i thành m t GV h i : H th p phân có bao nhiêu ch ơn v hàng trên li n ti p só ó là nh ng ch s nào ? no - Em hãy dùng các ch s trên + H th p phân có 10 ch s vi t các ch s sau ó là các ch s 0, 1, 2, 3, 4, Chín trăm chín mươi chín 5, 6, 7, 8, 9, Hai nghìn không trăm linh măm +1 HS lên bb ng vi t c l p
  3. Sáu trăm tám mươi lăm tri u b n trăm vi t b ng con . linh hai nghìn b y trăm chín mươi ba + 999, GV : Như v y v i mư i ch s ta có th + 2005, vi t ư c m i s t nhiên + 685 402 793 . + Hãy nêu giá tr c a các ch s trong s 999 HS : Giá tr c a ch s 9 GV ch t : cùng là ch s 9nhưng hàng ơn v , s 9 hàng ch c nh ng vi trí khác nhau nên giá tr khác là 9 ch c , hàng trăm là 9 nhau . V y có th nói giá tr c a m i ch trăm s ph thu c vào v trí c a nó trong s ó HS nh c l i k t lu n c a GV c) Luy n t p : Bài 1: Yêu c u HS oc bài m u sau ó t làm Yêu c u HS i v nhau ki m tra + HS làm vào v G i 1 HS c bài làm c a mình cho l p + HS iv nghe GV nh n xét ghi i m + 1 HS lên b ng vi t Bài 2: GV vi t s 387 lên b ng và yêu 387 = 300 + 80 +7 c u HS vi t thành t ng +1 HS lên b ng làm ,l p làm GV nêu cách vi t úng và h c sinh t vào v làm bài GV nh n xét ghi i m 1 HS c Bài 3 : HS c + Ghi giá tri c a ch s 5
  4. bài yêu c u gì ? trong m i s sau Giá tr c a m i ch í s ph thu c vào Giá tr c a m i ch s ph i u gì ? thu c vào v trí c a nó trong s ó GV vi t s 45 và h i : Nêu giá tr c a ch s 5? Trong s 45 giá tr c a ch s 5 là5 ơn v vì ch s 5 thu c Yêu c u HS t ü làm hàng ơn v l p ơn v Nh n xét ghi i m 1 HS lên b ng làm c l p 3 C ng c d n dò làm vào v Nh n xét
nguon tai.lieu . vn