Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : S 9 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Có khái ni m ban uv s 9. - Bi t c, vi t s 9, m và so sánh các s trong ph m vi 9, nh n bi t s lư ng trong ph m vi 9, v trí c a s 9 trong dãy s t 1 n 9. II. DÙNG D Y H C : + Các nhóm có 9 m u v t cùng lo i + B th c hành toán các ch s r i . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? S 8 ng li n sau s nào ? + S 8 l n hơn nh ng s nào ? nh ng s nào bé hơn s 8 ? + Nêu c u t o s 8 ? m xuôi , ngư c trong ph m vi 8 ? +3 em lên b ng làm toán 3…8 8… 8 6… 8 + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 8… 3 8… 7 8… 5
  2. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 9 Mt : Có khái ni m ban u v s 9. -Giáo viên cho h c sinh xem tranh h i : -H c sinh quan sát tranh tr l i câu h i : o Có m y b n ang chơi ? -8 b n ang chơi o Có m y b n ang ch y n? -1 b n ang ch y n o 8 b n thêm 1 b n là m y b n ? -8 b n thêm 1 b n là 9 b n - 1 s h c sinh l p l i -Cho h c sinh quan sát tranh ch m tròn và tranh con tính . Giáo viên g i ý h c sinh nêu -Có 8 ch m tròn thêm 1 ch n tròn là 9 lên ư c n i dung tranh. ch m tròn -Có 8 con tính thêm 1 con tính là 9 con tính . -H c sinh l n lư t l p l i -Giáo viên k t lu n : 9 b n, 9 ch m tròn, 9 con tính u có s lư ng là 9 . -Gi i thi u ch s 9 in – ch s 9 vi t
  3. - H c sinh so sánh 2 ch s - H c sinh cs : chín Ho t ng 2 : Vi t s -g n s 9 trên b th c hành Mt : H c sinh vi t ư c s 9 ,bi t v trí s 9 trong dãy s t nhiên, so sánh và n m ư c c ut os -Hư ng d n vi t s 9 -H c sinh vi t bóng- vi t b ng con -Giáo viên nh n xét giúp h c sinh y u -Yêu c u h c sinh lên b ng -Vi t dãy s t 1 – 8 và c l i dãy s ó -Gi i thi u v trí c a s 9 trong dãy s - H c sinh l n lư t m xuôi, ngư c Ho t ng 3: Th c hành trong ph m vi 9 Mt : v n d ng ki n th c v a h c vào bài t p ,n m ư c c u t o s 9 o Bài 1 : vi t s 9 o Bài 2 : Vi t s thích h p vào ô tr ng - H c sinh vi t vào v Btt -Cho h c sinh quan sát tranh và vi t các s -H c sinh nêu yêu c u c a bài phù h p vào ô tr ng -H c sinh t làm bài và ch a bài. Qua -Cho h c sinh l p l i c u t o s
  4. s a bài nh n ra c u t o s 9 -9 g m 8 và 1 -9 g m 7 và 2 o Bài 3 : i n d u >,
  5. - Nh n xét bài .- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh ôn bài và chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn