Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : S 8 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Có khái ni m ban uv s 8. - Bi t c, vi t s 8, m và so sánh các s trong ph m vi 8, nh n bi t s lư ng trong ph m vi 8, v trí c a s 8 trong dãy s t 1 n 8. II. DÙNG D Y H C : + Các nhóm có 8 m u v t cùng lo i + B ng th c hành.Các s 1,2,3,4,5,6, 7, 8. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c s m y ? S 7 ng li n sau s nào ? + m xuôi và m ngư c t 1 n 7 và 7 n1? + 7 g m 6 và ? 5 và ? 4 và ? + H c sinh vi t l i s 6 trên b ng con. + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i
  2. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 8 Mt : h c sinh có khái ni m ban uv s 8. -Cho h c sinh quan sát tranh – Giáo viên h i : -H c sinh quan sát l ng nghe tr l i: o Có m y b n ang chơi nh y dây ? Có 7 b n … o Có thêm m y b n ch y n tham gia ? Có thêm 1 b n o 7 b n thêm 1 b n là m y b n ? 7 b n thêm 1 b n là 8 b n - 1 vài em l p l i - Quan sát tranh ch m tròn em hãy nêu 6 ch m tròn thêm 1 ch m tròn là m y ch m tròn ? - 7 ch m tròn thêm 1 ch m tròn là 8 ch m tròn -1 s h c sinh l p l i -Nhìn tranh con tính h c sinh t nêu -Có 7 con tính thêm 1 con tính là 8 con tính. -Giáo viên k t lu n : 8 b n, 8 ch m tròn, 8 con -H c sinh l p l i tính. ghi l i nh ng v t có s lư ng là 8- ngư i ta dùng ch s 8 -Gi i thi u ch s 8 in – ch s 8 vi t. - Cho h c sinh c : tám
  3. Ho t ng 2 : Vi t s -H c sinh quan sát so sánh 2 ch s Mt : H c sinh c, vi t ư c s 8 , so sánh và n m dãy s th t t 1 n 8 và ngư c l i -H c sinh g n s trên b th c hành -Giáo viên vi t m u s 8 -Cho h c sinh vi t vào b ng con -Giáo viên nh n xét giúp h c sinh y u -Ghi dãy s yêu c u h c sinh lên b ng - Cho h c sinh vi t bóng -G i h c sinh c l i dãy s - H c sinh vi t vào b ng con 4 -Giáo viên gi i thi u s 8 ng li n sau s 7 và l n. vi t s 8 vào dãy s . Ho t ng 3: Th c hành -1 H c sinh lên b ng ghi l i các Mt : v n d ng ki n th c v a h c vào bài t p s 1,2,3,4,5,6,7,8. o Bài 1 : vi t s 8 -H c sinh m t 1 – 8 và t 8 – 1 o Bài 2 : c u t o s 8 -Nh n bi t s 8 ng li n sau s -Cho h c sinh quan sát và ghi s thích h p vào ô 7 tr ng -Cho h c sinh nh n xét các tranh rút ra k t lu n : - 8 g m 7 và 1 -H c sinh m v bài t p vi t s
  4. - 8 g m 6 và 2 8 - 8 g m 5 và 3 -H c sinh nêu yêu c u c a bài - 8 g m 4 và 4 -H c sinh t làm bài và ch a bài o Bài 3 : vi t s thích h p vào ô tr ng -Giáo viên cho h c sinh làm mi ng bài t p sách -H c sinh nh n xét và nêu ư c Giáo khoa c ut os 8 -Cho làm bài t p 3 v Bài t p toán -1 s em cl ic ut os 8 o Bài 4 : i n d u >,
  5. - S 8 l n hơn nh ng s nào ? nh ng s nào bé hơn 8 - Nêu c u t o s 8 ? - m xuôi, ngư c trong ph m vi 8 - Nh n xét ti t h c. - D n h c sinh ôn bài và chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn