Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : S 7 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Có khái ni m ban uv s 7. - Bi t c, vi t s 7, m và so sánh các s trong ph m vi 7, nh n bi t s lư ng trong ph m vi 7, v trí c a s 7 trong dãy s t 1 n 7. II. DÙNG D Y H C : + Các nhóm có 7 m u v t cùng lo i + Các ch s r i 1,2,3,4,5,6, 7. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? S 6 ng li n sau s nào + m xuôi và m ngư c t 1 n 6 và 6 n 1 ? S 6 l n hơn nh ng s nào ? + 6 g m 5 và ? 4 và ? 3 và ? + H c sinh vi t l i s 6 trên b ng con. + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i
  2. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 7 Mt : h c sinh có khái ni m ban u v s 7. c s , m xuôi ngư c trong ph m vi 7 -Giáo viên hư ng d n h c sinh xem tranh h i : -H c sinh quan sát tranh tr l i câu o Có 6 em ang chơi c u trư t, 1 em h i khác ang ch y t i . V y t t c có -6 em thêm 1 em n a là 7 em .T t m y em ? c có 7 em - yêu c u h c sinh l y ra 6 hình vuông, sau ó -1 s h c sinh l p l i : có 7 em l y thêm 1 hình vuông n a và nêu lên s lư ng hình vuông. -H c sinh l y hình và nêu : 6 hình vuông thêm 1 hình vuông là 7 hình vuông. -Quan sát hình ch m tròn và con tính em nào có - 1 s h c sinh nh c l i : có 7 hình th nêu ư c ? vuông -H c sinh quan sát tranh và nêu ư c : 6 ch m tròn thêm 1 ch m tròn là 7 ch m tròn. 6con tính -Giáo viên k t lu n : B y h c sinh, b y hình thêm 1 con tính là 7con tính vuông, b y ch m tròn, b y con tính. T t c các hình u có s lư ng là 7 -H c sinh l n lư t nh c l i
  3. -Gi i thi u s 7 in – s 7 vi t -Giáo viên ưa s 7 yêu c u h c sinh c -Hư ng d n h c sinh m xuôi t 1 n 7 và m ngư c t 7 n1 - H c sinh so sánh 2 ch s -S 7 ng li n sau s nào ? - H c sinh cs :7 -H c sinh l n lư t m xuôi, ngư c -S 7 ng li n sau s 6 Ho t ng 2 : luy n vi t s Mt : H c sinh vi t ư c s 7 , hi u s 7 bi u di n cho 7 v -Giáo viên vi t m u – hư ng d n vi t -Cho h c sinh vi t vào b ng con - H c sinh vi t b ng con Ho t ng 3: Th c hành Mt : v n d ng ki n th c v a h c vào bài t p - Cho h c sinh m sách giáo khoa và v Bài t p toán o Bài 1 : vi t s 7
  4. - Giáo viên quan sát s a sai h c sinh y u o Bài 2 : c u t o s - H c sinh vi t vào v Btt -Hư ng d n h c sinh hi u : 7 g m 6 và 1 - 7 g m 5 và 2 H c sinh nêu yêu c u c a bài 7 g m 4 và 3 -H c sinh quan sát hình i n s vào o Bài 3 : vi t s thích h p vào ô tr ng ô -Hư ng d n h c sinh quan sát hình, m xuôi, -1 h c sinh c và ch a bài m ngư c nh ch c th t dãy s t 1 n7 và ngư c l i - Giáo viên quan sát giúp h c sinh y u H c sinh nêu yêu c u bài : o Bài 4 : i n d u >,
  5. 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c s m y ? S 7 ng li n sau s nào ? - m xuôi t 1 n7. m ngư c t 7 n1? - 7 g m 6 và m y ? g m 5 và m y ? g m 4 và m y ? - S nào bé hơn s 7 ? S 7 l n hơn nh ng s nào ? - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh ôn bài 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn