Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : S 6 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Có khái ni m ban uv s 6. - Bi t c, vi t s 6, m và so sánh các s trong ph m vi 6, nh n bi t s lư ng trong ph m vi 6, v trí c a s 6 trong dãy s t 1 n6 II. DÙNG D Y H C : + Cácnhóm có 6 m u v t cùng lo i + Các ch s r i 1,2,3,4,5,6 III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + m xuôi và m ngư c t 1 n 5 và 5 n1 + S nào bé hơn s 5 ? S nào l n hơn s 1 ? + S nào b ng s 3 ? b ng s 2 ? + 3 em làm toán trên b ng + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i
  2. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 6 Mt : h c sinh có khái ni m ban uv s 6 -Giáo viên hư ng d n h c sinh xem tranh h i : -H c sinh quan sát tranh tr l i câu h i o Có 5 em ang chơi, 1 em khác ang i t i . V y t t c có m y em ? -5 em ang chơi thêm 1 em n a là 6 em o 5 thêm 1 là m y ? - yêu c u h c sinh l y 5 hình tròn r i l y thêm 1 hình tròn - 5 thêm 1 là 6 . H c sinh l p l i l n lư t –H c sinh nói : 5 hình tròn thêm 1 hình tròn là 6 hình tròn. -Cho h c sinh nhìn tranh trong sách giáo khoa l p l i - H c sinh l n lư t nh c l i -H c sinh nêu : 5 ch m tròn thêm 1 ch m tròn là 6 ch m tròn. 5 con tính thêm 1 con tính là 6 con tính -Các nhóm u có s lư ng là m y ? -Giáo viên gi i thi u ch s 6 in, ch s 6 vi t . Giáo
  3. viên vi t lên b ng - … có s lư ng là 6 -S 6 ng li n sau s m y ? - H c sinh nh n xét so sánh 2 ch s 6 -Cho h c sinh m xuôi, ngư c ph m vi 6 - cs - … 6 li n sau s 5 Ho t ng 2 : Vi t s - H c sinh m 1, 2, 3 ,4, ,5 ,6 . Mt : H c sinh nh n ra s 6 bi tv1 s 6 6, 5, 4, 3 ,2, 1 . -Giáo viên hư ng d n vi t trên b ng l p -Cho h c sinh vi t vào b ng con -Giáo viên u n n n s a sai cho h c sinh y u - H c sinh quan sát theo dõi - H c sinh vi t vào b ng con Ho t ng 3: Th c hành Mt : v n d ng ki n th c ã h c vào bài t p th c hành o Bài 1 : vi t s 6 o Bài 2 : C u t o s 6 - Giáo viên hư ng d n m u trong sách giáo khoa -H c sinh vi t s 6 vào v Bài trong v Bài t p toán t p toán -Giáo viên cho h c sinh cl ic ut os 6 - H c sinh nêu yêu c u c a bài t p o Bài 3 : Vi t s thích h p vào ô tr ng
  4. - Cho h c sinh quan sát tranh , hư ng d n m u 1 bài - h c sinh t làm bài -Cho h c sinh làm bài -1 em s a bài chung cho c l p . o Bài 4 ; i n d u : < , > , = vào ô tr ng -Giáo viên hư ng d n m u ,cho h c sinh làm bài - H c sinh l ng nghe n m yêu c u bài -Giáo viên nh n xét bài làm c a h c sinh -T làm bài và ch a bài -H c sinh t nêu yêu c u bài t p -H c sinh t làm bài v Bài t p - 2 em ch a bài 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c s m y ? S 6 ng li n sau s nào ? - m xuôi t 1 n6. m ngư c t 6 n1? - Nêu l i c u t o s 6 - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t.
  5. - D n h c sinh chu n b bài hôm sau : s 7 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn