Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : S 10 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Có khái ni m ban u v s 10 . - Bi t c, vi t s 10, m và so sánh các s trong ph m vi 10, v trí c a s 10 trong dãy s t 0 n 10. II. DÙNG D Y H C : + Các nhóm có 10 v t cùng lo i . Vi t s n b ng ph c u t o s 10 + Các ch s trên bìa t 0 10. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : +s 0 ng li n trư c s nào ? m xuôi m ngư c t 0 n 9 và ngư c l i ? S 0 bé hơn nh ng s nào em ã h c . +2 H c sinh lên b ng i n s còn thi u vào ô tr ng : 0 ….. 7 ….. … 9 ……..4 …… + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i :
  2. TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 10 Mt :H c sinh có khái ni m ban u v s 10. -Treo tranh h i h c sinh : -H c sinh quan sát tranh tr l i câu h i o Có m y b n ang chơi r ng r n ? -có 9 b n o Có m y b n không ng vào hàng ? -có 1 b n o 9 b n thêm 1 b n là m y b n ? -9 b n thêm 1 b n là 10 b n - 3 h c sinh nh c l i - Cho h c sinh l y 9 que tính, thêm 1 que tính r i nêu k t qu . -H c sinh nêu : 9 que tính thêm 1 que tính là 10 que tính ( 5 em l p l i ) -Treo tranh ch m tròn giáo viên yêu c u h c sinh quan sát tranh nêu n i dung tranh. -Có 9 ch m tròn thêm 1 ch m tròn là 10 ch m tròn -Tranh 10 con tính -Có 9 con tính thêm 1 con tính là 10 -Giáo viên k t lu n : 9 b n thêm 1 b n là 10 b n – con tính 9 ch m tròn thêm 1 ch m tròn là 10 ch m tròn – 9 con tính thêm 1 con tính là 10 con tính . V y 9 thêm 1 ư c m y ? -Giáo viên nói : ghi l i các nhóm v t có s - 9 thêm 1 ư c 10 lư ng là 10 ví d : 10 b n, 10 ch m tròn, 10 con tính . Ngư i ta dùng s 10 - Gi i thi u s 10 in, s 10 vi t .
  3. Ho t ng 2 : T p vi t s – c s – v trí s Mt : H c sinh bi t c,vi t s 10 . Bi t v trí s 10 trong các s t 0 n 10 . -Giáo viên hư ng d n vi t : S 10 g m 2 ch s , ch s 1 ng trư c, ch s 0 ng sau -Giáo viên hư ng d n h c sinh vi t b ng con -Giáo viên s a sai, u n n n h c sinh y u - H c sinh nh n xét ghi nh -Treo dãy s t 0 9 cho h c sinh m yêu c u h c sinh lên g n s 10 vào dãy s - Cho h c sinh hi u s 10 ng li n sau s 9 và l n - H c sinh vi t b ng con hơn các s t 0 n9 -1 em lên b ng Ho t ng 3: Th c hành Mt : H c sinh bi t làm các bài t p trong sách giáo khoa - H c sinh m xuôi, ngư c ph m vi 10 o Bài 1 : vi t s phù h p v i s lư ng v t trong tranh - 5 em t -Cho h c sinh làm mi ng o Bài 2 : Nêu c u t o s -Treo tranh lên b ng yêu c u 6 h c sinh lên i n s
  4. dư i tranh - H c sinh t làm bài và ch a bài -Qua t ng tranh giáo viên h i . H c sinh nêu c u t o s 10 - Giáo viên treo b ng ph yêu c u h c sinh cl i - 6 em lên b ng b ng c u t o s 10 . -H c sinh quan sát nh n xét -C u t o s 10 - 10 g m 9 và 1 hay 1 và 9 o Bài 3 : vi t s còn thi u vào ô tr ng . - 10 g m 8 và 2 hay 2 và 8 -Cho h c sinh làm vào v Bài t p toán - 10 g m 7 và 3 jhay 3 và 7 o Bài 4 : Khoanh tròn s l n nh t - 10 g m 6 và 4 hay 4 và 6 -Giáo viên ghi lên b ng con cho h c sinh tham gia chơi - 10 g m 5 và 5 - H c sinh t làm bài và ch a bài 4 2 7 8 10 9 6 3 5 - H c sinh c 3 h c sinh i di n 3 t lên khoanh tròn s l n nh t trong b ng con mình nh n. -Giáo viên nh n xét tuyên dương h c sinh nhanh, úng .
  5. 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ?- m xuôi t 0 n 10 . m ngư c t 10 n0? - Nêu l i c u t o s 10 ? s 10 ng li n sau s nào ? - S 10 ư c ghi b ng m y ch s ? - D n h c sinh ôn bài, H c thu c c u t o và th t s -Chu n b trư c bài luy n t p 5. Rút kinh nghi m : - -
nguon tai.lieu . vn