Xem mẫu

 1. Tên Bài D y : S 0 TRONG PHÉP TR I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Bư c u n m ư c 0 là k t qu c a phép tính tr có 2 s b ng nhau, m t s tr i 0 cho k t qu là chính s ó, và bi t th c hành tính trong các trư ng h p này - T p bi u th tình hu ng trong tranh b ng phép tính tr thích h p . II. DÙNG D Y H C : + Tranh như SGK / 61 – B th c hành toán + Tranh bài t p s 3 / 61 III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : +G i 3 h c sinh c l i b ng c ng tr trong ph m vi 5 + Giáo viên nh n xét bài làm c a h c sinh v Bài t p toán + S a bài t p 3 trên b ng l p. ( 3 h c sinh lên b ng ) + Nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i
 2. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 0 trong phép tr . Mt :H c sinh n m ư c n i dung bài , u bài d y . -H c sinh l p l i u bài -Giáo viên gi i thi u bài – ghi u bài lên b ng . -Gi i thi u phép tr : 1- 1 =0 -Trong chu ng có 1 con v t , 1 con v t -Hư ng d n h c sinh quan sát hình v và nêu bài ch y ra kh i chu ng . H i trong chu ng toán còn m y con v t ? - 1 con v t b t 1 con v t còn 0 con v t - 1–1=0 -G i ý h c sinh nêu : - 10 em - t -Giáo viên vi t b ng : 1 – 1 = 0 -G i h c sinh cl i -Gi i thi u phép tr : 3 – 3 = 0 -Hai s gi ng nhau mà tr nhau thì k t qu b ng 0 -Ti n hành tương t như trên . -M t s tr is ó thì b ng 0 -Cho h c sinh nh n xét 2 phép tính 1–1=0
 3. 3–3=0 -Gi i thi u phép tr ” M t s tr i0“ - T t c có 4 hình vuông, không b t i hình nào. H i còn l i m y hình vuông ? a) Gi i thi u phép tr 4–0=4 - 4 Hình vuông b t 0 hình vuông còn 4 -Giáo viên cho h c sinh quan sát hình v và nêu hình vuông : 4- 0 = 4 v n -5 em c - t -Giáo viên nêu : “ 0 b t hình nào là b t 0 hình vuông “ -Giáo viên g i ý h c sinh nêu -S nào tr i 0 thì b ng chính s ó -Giáo viên ghi : 4 – 0 = 4 G i h c sinh cl i -b)Gi i thi u phép tr : 5–0=5 (Ti n hành như trên ) -Cho h c sinh nh n xét : 4 - 0 = 4 5 - 0 =5 -Giáo viên nêu thêm 1 s bài tính : 2 – 0 = ? 3–0=? 1–0=? -H c sinh m SGK Ho t ng 2 : Th c hành
 4. Mt : Bi t tính trong các trư ng h p tr v i 0 .T5 -H c sinh làm tính mi ng bi u th tình hu ng tranh = phép tính tr -Cho h c sinh m SGK giáo viên nh c l i ph n - H c sinh t làm bài và ch a bài. Nh n bài h c – Cho h c sinh l n lư t làm bài t p xét th y m i quan h gi a phép c ng o Bài 1 : Tính – h c sinh t tính và s a bài , tr . -Giáo viên nh n xét , s a sai o Bài 2 : C ng c quan h c ng tr -Cho h c sinh nêu cách làm -H c sinh làm tính mi ng -Trong chu ng có 3 con ng a. Có 3 con ng a ra kh i chu ng. H i trong chu ng o Bài 3 : i n phép tính thích h p vào ô còn l i m y con ng a? tr ng - 3–3=0 -Nêu yêu c u bài - Trong b có 2 con cá . Ngư i ta v t ra -Cho h c sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép kh i b 2 con cá , H i trong b còn l i tính phù h p m y con cá ? - 2–2=0 -Lưu ý h c sinh t phép tính ph i phù h p v i bài toán nêu ra -Cho h c sinh gi i vào b ng con
 5. 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em v a h c bài gì ?2 s gi ng nhau mà tr nhau thì k t qu như th nào ? - M t s tr i 0 thì k t qu như th nào ? - D n h c sinh ôn l i bài, làm các bài t p v BT - Chu n b bài hôm sau . 5. Rút kinh nghi m : - - - Tên Bài D y : LUY N T P
 6. I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh c ng c v : - Phép tr 2 s b ng nhau, phép tr 1 s i0 - B ng tr và làm tính tr trong ph m vi các s ãh c II. DÙNG D Y H C : + Tranh bài t p 5 / 62 + B th c hành III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : +G i h c sinh lên b ng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4–0…4 +0 0+5= 5–2–0= 3+0…0 +0 5–0= 0+5–0= 5–5…5- 0 5–5= + Giáo viên nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i 3. Bài m i :
 7. TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c phép tr 2 s b ng nhau và phép tr 1 s i 0. Mt :H c sinh n m tên u bài ôn l i các khái ni m -H c sinh l n lư t l p l i u bài -Giáo viên gi i thi u và ghi u bài lên b ng -H c sinh suy nghĩ tr l i -Giáo viên t câu h i ôn l i 1 s khái ni m - … k t qu b ng chính s ó -M t s c ng hay tr v i 0 thì cho k t qu như th - … k t qu b ng 0 nào ? -… k t qu không i -2 s gi ng nhau mà tr nhau thì k t qu th nào ? -Trong phép c ng n u ta i ch các s thì k t qu th nào ? - H c sinh lên b ng : 3 + 2 = 5 -V i 3 s 2, 5, 3 em l p ư c m y phép tính 2 + 3 = 5 5 - 2 = 3 5 - 3 = 2 Ho t ng 2 : Th c hành Mt : Làm ư c các bài t p.Bi t bi u th tình hu ng trong tranh b ng m t phép tính -Cho h c sinh m SGK nêu yêu c u c a bài t p
 8. o Bài 1 : Tính r i ghi k t qu - H c sinh nêu cách làm bài -H c sinh t làm bài và ch a bài -Cho h c sinh nh n xét : 2 – 0 = 1+0= -Nh n bi t c ng tr v i 0 . S 0 là k t qu c a phép tr có 2 s gi ng 2 -2 = 1 - 0= nhau o Bài 2 : Tính r i ghi k t qu theo c t d c -H c sinh nêu cách làm bài -Lưu ý h c sinh vi t s th ng c t -T làm bài và ch a bài o Bài 3 : Tính : 2 – 1 – 1 = 4–2–2= -H c sinh nêu : Tìm k t qu c a phép tính u l y k t qu v a tìm ư c c ng hay tr v i s còn l i -Cho h c sinh t làm bài và s a bài -H c sinh t nêu cách làm o Bài 4 : Di n d u < , > , = -T làm bài và ch a bài -Giáo viên s a sai trên b ng l p -Nam có 4 qu bóng, dây t 4 o Bài 5 : H c sinh quan sát tranh nêu bài toán và qu bóng bay m t . H i nam còn phép tính thích h p m y qu bóng ?
 9. - Cho h c sinh nêu theo suy nghĩ cá nhân 4–4 =0 -5b) Có 3 con v t . C 3 con v t u ch y ra kh i chu ng. H i - Giáo viên b sung hoàn thành bài toán trong chu ng còn l i m y con v t ? 3- 3=0 - Cho h c sinh gi i trên b ng con 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ? - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t - D n h c sinh v ôn l i bài – Hoàn thành bài t p trong v Bài t p toán - Chu n b bài hôm sau . 5. Rút kinh nghi m : - - - Tên Bài D y : LUY N T P CHUNG
 10. I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh c ng c v : - Phép tr , phép c ng trong ph m vi các s ãh c - Phép c ng 1 s v i 0 - Phép tr 1 s tr i 0 , phép tr 2 s b ng nhau II. DÙNG D Y H C : + Tranh bài t p s 4 / 63 - B th c hành . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : 4 1 5 5 + + +G i 3 h c sinh lên b ng : 3 + 0 = 1 4 2 3 1 -1 …1 3–0= 5- 2… 4 3–3= 6…5 +0 + H c sinh nh n xét s a bài trên b ng . + Nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i 3. Bài m i :
 11. TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : On phép c ng tr trong ph m vi 5 Mt :H c sinh n m ư c u bài h c. Ôn b ng c ng tr ph m vi 5 -Giáo viên g i h c sinh c l i b ng c ng tr trong -H c sinh l n lư t c 10 em . ph m vi 5 . -Giáo viên nh n xét, ghi i m Ho t ng 2 : Th c hành Mt : Làm ư c các bài toán dư i các d ng ã h c. Bi t bi u th tình hu ng trong tranh b ng 1 phép tính -Cho h c sinh m SGK nêu yêu c u t ng bài t p và t làm bài o Bài 1 : Tính theo c t d c 1a) –C ng c v b ng c ng, b ng tr trong ph m vi -H c sinh nêu cách làm bài các s ãh c -T làm bài và s a bài 1b) – C ng c v c ng tr v i 0 . Tr 2 s b ng nhau. o Bài 2 : Tính .
 12. -C ng c tính ch t giao hoán trong phép c ng -H c sinh nêu cách làm bài -Lưu ý h c sinh vi t s u, rõ ràng - H c sinh t làm bài, ch a bài o Bài 3 : So sánh phép tính, vi t < , > = -Cho h c sinh nêu cách làm bài -Tính k t qu c a phép tính trư c. Sau ó l y k t qu so v i s ã cho -Chú ý luôn so t trái qua ph i -H c sinh t làm bài và ch a bài -Giáo viên s a sai trên b ng l p o Bài 4 : Vi t phép tính thích h p - 4a) Có 3 con chim, thêm 2 con chim . -H c sinh quan sát nêu bài toán và phép tính thích H i có t t c m y con chim ? h p 3 + 2 = 5 - 4b) Có 5 con chim. Bay i 2 con chim. H i còn l i m y con chim ? 5 - 2 = 3 -Cho h c sinh ghi phép tính trên b ng con
 13. 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ? Nh n xét ti t h c - D n h c sinh v ôn bài và chu n b bài hôm sau. - H c thu c các b ng c ng tr trong ph m vi 5 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn