Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : S 0 TRONG PHÉP C NG I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Bư c u n m ư c phép c ng 1 s v i 0 cho k t qu là chính s ó và bi t th c hành tính trong trư ng h p này - T p bi u th tình hu ng trong tranh b ng 1 phép tính thích h p II. DÙNG D Y H C : +B dùng d y toán l p 1 – các hình v như SGK + H c sinh có b th c hành III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + G i 3 h c sinh c l i b ng c ng trong ph m vi 3, ph m vi 4 , ph m vi 5 + Nh n xét bài làm c a h c sinh qua vi c ch m v Bài t p toán + S a bài t p h c sinh sai nhi u + Nh n xét bài cũ -Ktcb bài m i
  2. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 0 Mt :H c sinh n m ư c phép c ng 1 s v i 0 cho k t qu là chính s ó -Gi i thi u các phép c ng : 3 + 0 = 3 , 0 + 3 = 3. -H c sinh nêu : L ng th nh t có -G n tranh cho h c sinh quan sát và nêu bài toán 3 con chim, l ng th 2 có 0 con chim . H i c 2 l ng có m y con chim ? - Là 3 con chim -Giáo viên h i : 3 con chim thêm 0 con chim là m y con chim ? -V y : 3+0=? ( Giáo viên ghi b ng ) - 3 + 0 = 3 . ( 6 em l p l i ) t -G n hình th 2 h c sinh quan sát và t nêu bài -H c sinh nêu : ĩa trên có 0 toán qu táo. ĩa dư i có 3 qu táo. H i c 2 ĩa có m y qu táo ? - 0 qu táo thêm 3 qu táo là 3 qu táo -Giáo viên t câu h i g i ý h c sinh nói - 0+3 =3 ư c - H c sinh l p l i 2 phép tính t
  3. -Cho h c sinh quan sát hình ch m tròn, giáo viên nêu câu h i h c sinh nh n bi t : 3+0=3 , -H c sinh tính và tr l i 0+3=3 -T c là : 3+0=0+3=3 -S nào c ng v i 0 thì k t qu -Giáo viên h i mi ng : 4 + 0 = ? , 0 + 4 = ? , b ng chính s ó. 0 c ng v i 1 2+ 0 = ? s là b ng chính s ó 0+2=? -Cho h c sinh nh n xét rút k t lu n Ho t ng 2 : Th c hành -H c sinh m SGK Mt : H c sinh bi t th c hành tính và bi t bi u th tình hu ng trong tranh b ng m t phép tính thích h p. -H c sinh t làm bài và ch a bài -Cho H c sinh m SGK – giáo viên nêu l i ph n -Làm vào v Btt bài h c -giáo viên hư ng d n làm bài t p o Bài 1 : Tính -H c sinh nêu cách tính -Cho h c sinh nêu yêu c u c a bài, nêu cách tính
  4. r i gi i bài t p -T làm bài và ch a bài o Bài 2 : Tính theo c t d c -H c sinh nêu yêu c u bài -Cho h c sinh làm bài vào v Bài t p toán -H c sinh gi i mi ng -Chú ý h c sinh vi t th ng c t o Bài 3 : Vi t s thích h p vào ch ch m -Cho h c sinh nêu cách làm . -H c sinh nêu : Có 3 qu táo, thêm 2 qu táo. H i t t c có m y -Chú ý phép tính : 0+ 0 = 0 qu táo ? o Bài 4 Vi t phép tính thích h p -3+2=5 -a) Hư ng d n h c sinh quan sát tranh, nêu bài toán và phép tính thích h p, ghi phép tính úng vào ô vuông dư i tranh. -b) B trên có 3 con cá, b dư i có 0 con cá. H i c 2 b có m y con cá ? 3+0=3 -Giáo viên s a bài chung c l p 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em V a h c bài gì ? c l i công th c c ng ph m vi 5 ?
  5. - D n h c sinh v nhà làm bài t p v Bài t p toán . - Chu n b t t cho bài ngày hôm sau : LUY N T P 5. Rút kinh nghi m : - - - Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c v phép c ng m t s v i 0. B ng c ng và làm tính c ng trong ph m vi các s ãh c - Tính ch t c a phép c ng ( Khi i ch các s trong phép c ng, k t qu không thay i) II. DÙNG D Y H C : + B Th c hành – V Bài t p 4 trên b ng ph III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ :
  6. + M t s c ng v i 0 thì k t qu th nào ? 0 c ng v i 1 s k t qu th nào ? + + + H c sinh lên b ng : H1 : 4 + 0 = H2 5 0 H3 : 2 + 0 …. 0 + 2 0 +4 = 0 5 1 + 0 … 2 + Giáo viên s a bài – Nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c các phép c ng 1 s v i 0 Mt :H c sinh n m ư c yêu c u bài h c. -Giáo viên gi i thi u bài -H c sinh nh c l i tên bài 4 em -G i HS c các công th c ã h c Ho t ng 2 : Th c hành luy n t p Mt : C ng c 1 s c ng v i 0 , làm tính c ng v i các s ã h c . N n tính ch t c a phép c ng -Cho h c sinh m SGK -Cho h c sinh m sách -Giáo viên hư ng d n h c sinh l n lư t làm toán o Bài 1 : Tính r i ghi k t qu vào ch ch m : -H c sinh nêu cách làm bài – t
  7. -Cho h c sinh nêu cách làm bài làm bài và ch a bài - Cho h c sinh làm vào v Bài t p toán -Giáo viên xem xét, s a sai h c sinh y u o Bài 2 : Tính r i ghi k t qu vào ch ch m -H c sinh t nêu cách làm – r i t làm bài và ch a bài -Trong phép c ng n u i ch các - Cho h c sinh nh n xét t ng c p tính th y s c ng thì k t qu không thay i ư c tính giao hoán trong phép c ng - H c sinh nêu cách làm : 0 + 3 … o Bài 3 : i n d u = vào ch ch m 4 Không c ng 3 b ng 3. 3bé hơn 4 . V y 0 +3
  8. -G i h c sinh lên làm m u 1 bài -Giáo viên nh n xét úng, sai -Cho h c sinh làm vào v Bài t p Ho t ng 3: Trò chơi - H c sinh t làm bài và ch a bài Mt :C ng c l i các b ng c ng ph m vi 5 s u -T ch c cho h c sinh chơi h i áp nhanh – Giáo viên h i trư c : 3 + 1 = ? ch nh 1 em tr l i. Em h c sinh tr l i xong s h i ti p. Vd : 2 + 3 = ? ch nh 1 em khác tr l i. N u em nào tr l i nhanh, úng t c là em ó th ng cu c 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em V a h c bài gì ? - Nh n xét ti t h c. - D n h c sinh v ôn l i bài . Làm bài t p còn thi u. - Chu n b bài cho ngày hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - -
  9. -
nguon tai.lieu . vn