Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : S 0 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Có khái ni m ban uv s 0. - Bi t c, vi t s 0, nh n bi t v trí c a s 0 trong dãy s t 0 – 9 . - Bi t so sánh s 0 v i các s ã h c. II. DÙNG D Y H C : + Bó que tính, các t bìa ghi các s t 0 n9 + H c sinh + Giáo viên có b th c hành III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + m xuôi và m ngư c ph m vi 9 ? +S 9 ng li n sau s nào ? S 9 l n hơn nh ng s nào ? + Nêu c u t o s 9 ? + 3 em lên b ng – H c sinh g n bìa cài 9…8 7… 9 6 …8 + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 8…9 9…9 8 …7
  2. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 0 Mt :H c sinh có khái ni m ban u v s 0. -Treo tranh cho h c sinh quan sát giáo viên h i : -H c sinh quan sát tranh tr l i câu h i o Lúc ban u l cá có m y con ? -3 con o Em l y v t v t b t 1 con, l cá còn -2 con m y con ? -1 con o Sau ó em l i v t ra kh i l 1 con n a. L cá còn m y con ? -0 con o Em ti p t c v t n t con còn l i. V y l cá bây gi còn m y con ? -Giáo viên gi i thích : không có con cá nào c t c là có không con cá . bi u di n cho các nhóm v t không có gì c ta dùng ch s 0 -Gi i thi u ch s 0 in – 0 vi t -H c sinh c : “ không” Ho t ng 2 : V trí s 0 trong dãy s Mt : H c sinh nh n bi t v trí s 0 trong dãy s t nhiên.
  3. -Giáo viên ính b ng các ô vuông có ch m tròn t 1 n 9 . G i h c sinh lên ghi s phù h p vào 1 2 3 4 5 6 7 ô vuông dư i m i hình 8 9 -Giáo viên ưa hình không có ch m tròn nào yêu c u h c sinh lên g n hình ó lên v trí phù h p - H c sinh lên b ng g n tranh -Giáo viên nh n xét và cho h c sinh hi u : s 0 là s bé nh t ng u trong dãy s mà em ã L p nh n xét h c -Cho h c sinh so sánh các s t 0 9 -Hư ng d n h c sinh so sánh các s Ho t ng 3: Vi t s - Th c hành làm bài t p Mt :H c sinh bi t vi t s 0. làm ư c các bài t p trong sách giáo khoa . -Giáo viên hư ng d n h c sinh vi t b ng con s 0 gi ng ch O trong ti ng vi t -M v Bài t p toán vi t s 0 -H c sinh vi t s 0 vào b ng con o Bài 2 : vi t s thích h p vào ô tr ng -Em hãy nêu yêu c u c a bài - H c sinh vi t s 0 -Cho h c sinh i n mi ng - H c sinh nêu i n s thích h p vào ô o Bài 3 : Vi t s thích h p tr ng.
  4. -Giáo viên yêu c u h c sinh nêu yêu c u bài -H c sinh làm bài -Hư ng d n h c sinh d a trên s li n trư c, li n -H c sinh l ng nghe t i u ch nh sau i ns úng -Cho h c sinh ôn l i s li n trư c, li n sau 2 3 6 3 4 8 0 7 0 1 0 1 2 o Bài 4 : So sánh các s 9 1 -Cho H c sinh làm vào v Bài t p -Giáo viên nh n xét bài làm c a h c sinh 2 3 -Cho h c sinh làm vào v Bài tt -H c sinh t làn bài - 1 em ch a c l p t s a bài 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em v a h c bài gì ? S 0 ng li n trư c s nào ? - S 0 so v i các s ã h c thì th nào ?
  5. - D n h c sinh v ôn bài, t p vi t s 0, so sánh s 0 v i các s ã h c. Chu n b bài s 10 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn