Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh c ng c v : -Nh n bi t s lư ng trong ph m vi 10 - c , vi t ,so sánh các s trong ph m vi 10, c u t o c a s 10 II. DÙNG D Y H C : + B th c hành III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + S 10 ư c ghi b ng m y ch s ? s 10 ng li n sau s nào ? + m xuôi t 0 n 10 ? m ngư c t 10 n0? + Nêu c u t o s 10 ? S 10 l n hơn nh ng s nào ? + H c sinh làm b ng con m i dãy bàn 2 bài 10 …9 10… 10 10… 0 + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 9…10 8 … 10 0… 8 3. Bài m i :
  2. TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c dãy s t 0→10 Mt : H c sinh n m ư c th t dãy s t 0→10 -Giáo viên cho HS c xuôi ngư c 0→10 -Phân tích c u t o s 10 Ho t ng 2 : Luy n t p Mt : H c sinh th c hi n ư c các bài t p trong sách giáo khoa -H c sinh m sách -Cho h c sinh m sách giáo khoa o Bài 1 : N i ( theo m u ) -H c sinh nêu yêu c u c a bài : m -Cho h c sinh nêu yêu c u bài s lư ng con v t trong tranh và n i v i s phù h p - H c sinh nh n xét úng , sai -H c sinh làm bài vào v Btt - Giáo viên treo tranh lên b ng, g i h c sinh lên th c hi n -Giáo viên ch t k t lu n -1 H c sinh làm m u 1 bài o Bài 2 : v thêm cho 10 ch m tròn -H c sinh t làm bài ( mi ng ) -Cho h c sinh nêu yêu c u c a bài
  3. - H c sinh nh n xét -Giáo viên treo hình lên b ng -Ch a bài -Cho h c sinh thi ua lên b ng v thêm ch m tròn vào hình cho 10 - H c sinh nêu : m s hình tam giác o Bài 3 : i n s vào ô tr ng và ghi s vào ô tr ng -Cho h c sinh nêu yêu c u c a bài -Cho h c sinh làm vào v Bài t p toán -Cho h c sinh làm bài r i ch a bài o Bài 4 : So sánh các s -Ph n a) : cho h c sinh i n d u : ( < , > , = ) thích h p vào ô tr ng r i c k t qu bài làm -H c sinh nh n xét t ch a bài -Ph n b), c) giáo viên nêu nhi m v c a t ng ph n -Cho h c sinh làm bài (mi ng ) – Sách giáo khoa o Bài 5 : Vi t s thích h p vào ô tr ng -Giáo viên nêu yêu c u c a bài t p này và hư ng -H c sinh t làm bài và ch a bài d n h c sinh quan sát m u -Hư ng d n h c sinh làm bài vào v bài tt -Giáo viên cho h c sinh nh c l i c u t o s 10 - 10 g m 9 và 1 hay 1 và 9
  4. - 10 g m 8 và 2 hay 2 và 8 - 10 g m 7 và 3 hay 3 và 7 - 10 g m 6 và 4 hay 4 và 6 - 10 g m 5 và 5 Ho t ng 3: Trò chơi Mt :H c sinh n m ư c th t các s , bi t x p s theo th t l n d n, bé d n - Cho h c sinh c vũ b n -M i ic i di n lên b ng -Nh n xét bài làm c a b n -Giáo viên g n 5 s 3, 6, 8 , 0 , 9 yêu c u h c sinh x p các s ó theo th t l n d n ( ho c bé d n ) -B n nào x p nhanh, úng b n ó th ng -Giáo viên nh n xét , tuyên dương h c sinh chơi t t 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ? - Nh n xét ti t h c. - D n h c sinh ôn bài và chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m :
  5. - - - Tên Bài D y : LUY N T P CHUNG I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh c ng c v : -Nh n bi t s lư ng trong ph m vi 10 - c , vi t ,so sánh các s trong ph m vi 10, th t c a m i s trong dãy s t 0 10 II. DÙNG D Y H C : + B th c hành toán III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + G i 3 h c sinh lên b ng. 2 7 H c sinh 1 : H c sinh 2 : 10 > … 8
  6. H c sinh 3 : X p các s : 3, 10 , 7, 1, 9, (l n d n ) + H c sinh quan sát nh n xét bài làm c a b n + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Th c hành – luy n t p Mt : H c sinh bi t làm bài t p trong sách giáo khoa và trong v Toán bài t p -H c sinh cl i u bài . -Giáo viên treo tranh Bài t p 1 -Cho h c sinh nêu s lư ng các v t trong t ng tranh -Cho h c sinh lên n i t ng tranh v i s phù h p -H c sinh nêu : 5 bút chì, 10 -Cho h c sinh làm bài t p vào v Bài t p bông hoa, 6 qu cam, 7 cây Bài 2 : Vi t s t 0 10 kem, 4 chi c thuy n, 9 con cá, 3 con gà. -H c sinh vi t vào v Bài t p -H c sinh nh n xét bài làm c a
  7. -giáo viên xem xét, u n n n h c sinh y u b n Bài 3 : Vi t s thích h p -H c sinh t làm bài ch a bài . -Hư ng d n h c sinh vi t s thích h p vào các toa tàu . -H c sinh vi t bài -H c sinh làm ph n b / i n s thích h p -giáo viên nh n xét qua bài làm mi ng c a h c sinh Bài 4 : Vi t các s theo th t l n d n, bé d n -H c sinh c k t qu bài làm . -Giáo viên nêu yêu c u bài t p -Hư ng d n g i ý cho h c sinh -Ph n a ) : xác nh s bé nh t trong các s ã cho r i -H c sinh n m các s ã cho : vi t vào vòng tròn u tiên 6, 1, 3 ,7, 10 -Ph n b) có th d a vào k t qu ph n a, vi t các s -H c sinh t làm bài, ch a bài ( theo th t ngư c l i mi ng ) Bài 5 : x p hình theo m u -Cho h c sinh nh n xét hình m u -Cho h c sinh x p hình theo m u -Giáo viên xem xét , gi i thích thêm cho h c sinh y u Ho t ng 2: Trò chơi Mt : C ng c so sánh các s ãh c
  8. -Giáo viên nêu yêu c u n i dung trò chơi - 2 hình vuông, 1 hình tròn. -Giáo viên nêu ra 2 s b t kỳ.Hs s t g n ư c 2 phép tính so sánh trên bìa cài -Ai ghép nhanh úng là th ng cu c Ví d : -giáo viên nêu 2 s : 8 , 6 - H c sinh c i di n tham gia trò chơi - H c sinh ghép 6 < 8 8>6 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ? -Nh n xét ti t h c . -D n h c sinh hoàn thành v Bài t p toán -Chu n b bài ngày hôm sau
  9. 5. Rút kinh nghi m : - - - -