Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c nh ng khái ni m ban u v bé hơn, l n hơn, v s d ng các d u và các t bé hơn , l n hơn khi so sánh 2 s -Bư c u gi i thi u quan h gi a bé hơn và l n hơn khi so sánh 2 s II. DÙNG D Y H C : + B th c hành. V Bài t p 3 lên b ng ph + H c sinh có b th c hành III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p -Sách Giáo khoa , v BTT 2.Ki m tra bài cũ : + Trong dãy s t 1 n 5 s nào l n nh t ? S 5 l n hơn nh ng s nào ? +T 1 n 5 s nào bé nh t ? S 1 bé hơn nh ng s nào ? + G i 3 em lên b ng làm toán. 3 . 4 5 . 4 2 . 3 4 . 3 4 . 5 3 . 2
  2. + H c sinh nh n xét – giáo viên b sung + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c d u Mt : H c sinh n m ư c n i dung bài h c . -Giáo viên cho h c sinh s d ng b th c hành. Ghép -H c sinh ghép theo yêu c u c a các phép tính theo yêu c u c a giáo viên. Giáo viên giáo viên : nh n xét gi i thi u bài và ghi u bài 12 , 5 >3 , 4 < 5 Ho t ng 2 : H c sinh th c hành Mt : C ng c s d ng d u >,< n m quan h gi a bé hơn và l n hơn khi so sánh 2 s . -Cho h c sinh m sách giáo khoa và v bài t p toán . o Bài 1 : Di n d u vào ch ch m – -H c sinh m sách giáo khoa và -Giáo viên hư ng d n 1 bài m u v Bài t p toán -Giáo viên nh n xét chung. -H c sinh nêu yêu c u c a bài -Cho h c sinh nh n xét t ng c p tính. -H c sinh t làm bài và ch a bài - 1 em c l i bài làm c a mình
  3. Giáo viên k t lu n : 2 s khác nhau khi so sánh v i –Có 2 s khác nhau khi so sánh nhau luôn luôn có 1 s l n hơn và 1 s bé hơn ( s v i nhau bao gi cũng có s l n còn l i ) nên có 2 cách vi t khi so sánh 2 s ó hơn và 1 s bé hơn Ví d : 33 o Bài 2 : So sánh 2 nhóm v t ghi 2 phép tính phù h p -Giáo viên cho h c sinh nêu yêu c u c a bài -Hư ng d n m u -Cho h c sinh làm vào v Bài t p -H c sinh nêu yêu c u c a bài o Bài 3 : N i v i s thích h p . -Quan sát nh n xét theo dõi - treo b ng ph ã ghi s n Bài t p 3 /VBT -H c sinh t làm bài t p và ch a -Giáo viên hư ng d n ,gi i thích cách làm bài 1< 2< 4< -H c sinh quan sát l ng nghe 1 2 3 4 5 -H c sinh t làm bài -S a bài trên b ng l p 2 > 3 > 5 > - Giáo viên nh n xét 1 s bài làm c a h c sinh
  4. 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh ôn bài - Chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn