Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c v khái ni m ban u v b ng nhau - So sánh các s trong ph m vi 5 ( v i vi c s d ng các t :l n hơn, bé hơn, b ng và cá d u < , > = ) II. DÙNG D Y H C : + B ng th c hành toán + V s n bài t p 3 trên b ng ph III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p – 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? D u b ng ư c vi t như th nào ? + 2 s gi ng nhau thì th nào ? + 3 h c sinh lên b ng làm tính : 4 … 4 2 …. 5 1 …3 4…3 5…5 3…1 3… 4 5…2 3 …. 3
  2. + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c v khái ni m = Mt : h c sinh n m ư c n i dung bài h c -Giáo viên h i l i h c sinh v khái ni m l n hơn, -H c sinh l ng nghe tr l i các bé hơn , b ng gi i thi u u bài h c câu h i c a giáo viên -Giáo viên ghi b ng Ho t ng 2 : Th c hành Mt : C ng c khái ni m b ng nhau, so sánh các s trong ph m vi 5 . -Giáo viên cho h c sinh m s giáo khoa , v Bài -H c sinh m sách giáo khoa t p toán m v Bài t p toán . o Bài 1 : i n s thích h p vào ch ch m -H c sinh nêu yêu c u c a bài -Giáo viên hư ng d n làm bài -1 em làm mi ng sách giáo - Cho h c sinh làm vào v Bài t p toán khoa -Giáo viên nh n xét , quan sát h c sinh -h c sinh t làm bài
  3. -1 em c to bài làm c a mình cho các b n s a chung o Bài 2 : Vi t phép tính phù h p v i tranh v - Giáo viên hư ng d n m u –H c sinh quan sát tranh . -Cho h c sinh làm bài - 1 h c sinh nêu cách làm - h c sinh t làm bài vào v Bài t p toán -Cho h c sinh nh n xét các phép tính c a bài t p -2 em c l i bài , c l p s a bài - So sánh 2 s khác nhau theo 2 chi u -Giáo viên nh n xét b sung 4 < 5 , 5 >4 - 2 s gi ng nhau thì b ng nhau o Bài t p 3 : N i ( theo m u ) làm cho b ng - 3 = 3. 5 = 5 nhau -Cho h c sinh nêu yêu c u bài - Giáo viên treo b ng ph cho h c sinh nh n xét -H c sinh nêu yêu c u c a bài -Nh n xét tranh : S ô vuông còn thi u m i tranh . S ô vuông c n n i b sung vào cho
  4. -Giáo viên cho 1 em nêu m u b ng nhau -Giáo viên gi i thích thêm cách làm -H c sinh quan sát l ng nghe -Cho h c sinh t làm bài -Giáo viên ch a bài -h c sinh t làm bài -Nh n xét bài làm c a h c sinh -1 em lên b ng ch a bài 4.C ng c d n dò : - Hôm nay em h c bài gì ? -D n h c sinh v ôn l i bài . Xem trư c bài luy n t p chung - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn