Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : LUY NT P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c v nh n bi t s lư ng và các s trong ph m vi 5. - c,vi t, m các s trong ph m vi 5 II. DÙNG D Y H C : + V sơ ven trên b ng l p ( bài t p s 2 v bài t p toán ) + B th c hành toán giáo viên và h c sinh III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b Sách Giáo khoa , v BTT,b th c hành 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? + Em hãy m xuôi t 1 – 5 , m ngư c t 5- 1 +S 5 ng li n sau s nào ? S 3 li n trư c s nào? 3 g m m y và m y? 2 g m m y và m y? + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i :
  2. TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u bài luy n t p các s t 1→5. Mt:H c sinh n m ư c u bài h c.Ôn l i các s ã -H c sinh b ng con trư c h c m t.Vi t theo yêu c u c a giáo -Giáo viên cho h c sinh vi t l i trên b ng con dãy s viên . 1,2,3,4,5. -H c sinh l n lư t th c hi n. -Treo m t s tranh v t yêu c u h c sinh h c sinh lên g n s phù h p vào m i tranh. -Giáo viên gi i thi u và ghi u bài Ho t ng 2 : Th c hành trên v BT Mt :H c sinh v n d ng ư c ki n th c ã h c: nh n bi t s lư ng và các s trong ph m vi 5 -Giáo viên yêu c u h c sinh m SGK,quan sát và –H c sinh nêu yêu c u : Vi t s nêu yêu c u c a bài t p 1. phù h p v i s lư ng v t trong tranh. -Giáo viên nh n xét . - 1 h c sinh làm m u 1 bài trong -Cho h c sinh làm bài vào v bài t p.Gv quan sát và SGK. cho s a bài chung. -H c sinh t làm bài và ch a bài . *Bài 2: Ghi s phù h p v i s que diêm -H c sinh nêu ư c yêu c u c a
  3. *Bài 3: i n các s còn thi u vào ch tr ng. bài và t làm bài ,ch a bài . -H c sinh nêu yêu c u c a bài . -Cho h c sinh làm bài 3 vào v bài t p. -1 em làm mi ng dãy s th nh t -Giáo viên xem xét nh c nh nh ng em còm ch m. -H c sinh làm bài 3/ VBT. *Bài 4: Vi t s -1 em s a bài chung -Cho h c sinh vi t l i dãy s 1,2,3,4,5 và 5,4,3,2,1. -Giáo viên giúp h c sinh y u. -H c sinh vi t vào v BT Ho t ng 3: Trò chơi -Giáo viên v các ch m tròn vào bi u ven. -Yêu c u 4 t c 4 i di n lên ghi s phù h p vào -T c 1 i di n lên tham gia trò các ô tr ng.T nào ghi nhanh, úng, p là t ó chơi. th ng. -Giáo viên quan sát nh n xét tuyên dương h c sinh -H c sinh dư i l p c vũ cho b n. làm t t. 4.C ng c d n dò :
  4. - Em v a h c bài gì ? m xuôi và m ngư c trong ph m vi 5. - S nào gi a s 3 và 5 ? s nào li n trư c s 2 ? - 5 g m 4 và m y? 5 g m 3 và m y ? - Nh n xét ti t d y.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh chu n b bài Bé hơn-D u < 5. Rút kinh nghi m :
nguon tai.lieu . vn