Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : Hình TAM GIÁC I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Nh n ra và nêu úng tên hình tam giác - Bư c u nh n ra hình tam giác t các v t th t II. DÙNG D Y H C : + M t s hình tam giác m u +M ts v t th t : khăn quàng, c thi ua, b ng tín hi u giao thông … III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p -Sách Giáo khoa . 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? + Giáo viên ưa hình vuông h i : - ây là hình gì ? + Trong l p ta có v t gì có d ng hình tròn ? + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u hình tam giác Mt :H c sinh nh n ra và nêu úng tên hình tam giác -Giáo viên g n l n lư t các hình tam giác lên b ng và h i h c sinh : Em nào bi t ư c ây là hình gì ? -H c sinh tr l i : hình tam giác -Hãy nh n xét các hình tam giác này có gi ng nhau - Không gi ng nhau : Cái cao lên, không cái th p xu ng, cái nghiêng -Giáo viên kh c sâu cho h c sinh hi u : Dù các hình qua… b t kỳ v trí nào, có màu s c khác nhau nhưng t t c các hình này u g i chung là hình tam giác. -Giáo viên ch vào hình b t kỳ g i h c sinh nêu tên –H c sinh ư c ch nh c to hình tên hình :hình tam giác Ho t ng 2 : Nh n d ng hình tam giác Mt : H c sinh nh n ra hình qua các v t th t, b dùng,hình trong sách GK . -H c sinh nêu : khăn quàng, c -Giáo viên ưa 1 s v t th t h c sinh nêu ư c thi ua, bi n báo giao thông có v t nào có d ng hình tam giác d ng hình tam giác . ♦ Cho h c sinh l y hình tam giác b dùng ra -H c sinh l y các hình tam giác -Giáo viên i ki m tra h i vài em : ây là hình gì ? t lên bàn. ♦ Cho h c sinh m sách giáo khoa ♦ ây là : hình tam giác -Nhìn hình nêu tên -H c sinh quan sát tranh nêu ư c : Bi n ch ư ng hình tam -Cho h c sinh nh n xét các hình dư i trang 9 ư c giác, Thư c ê ke có hình tam l p ghép b ng nh ng hình gì ? giác, c thi ua hình tam giác -Các hình ư c l p ghép b ng hình tam giác,riêng hình ngôi ♦ H c sinh th c hành : nhà l n có l p ghép 1 s hình
  2. -Hư ng d n h c sinh dùng các hình tam giác, hình vuông và hình tam giác vuông có màu s c khác nhau x p thành các hình -Giáo viên i xem xét giúp h c sinh y u -H c sinh x p hình xong nêu tên các hình : cái nhà, cái thuy n, Ho t ng 3: Trò chơi Tìm hình nhanh chong chóng,nhà có cây, con cá Mt : C ng c vi c nh n d ng hình nhanh, chính xác … ♦ M i i ch n 1 em i di n lên tham gia chơi . -Giáo viên 1 s hình l n x n. Khi giáo viên hô tìm cho cô hình … -H c sinh ph i nhanh chóng l y úng hình g n lên b ng .Ai g n nhanh, úng i y th ng -H c sinh tham gia chơi tr t t -Giáo viên nh n xét tuyên dương h c sinh 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? l p ta có dùng gì có d ng hình tam giác ? -Hãy k 1 s dùng có d ng hình tam giác - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh v xem l i bài - Chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -
  3. Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c v nh n bi t hình vuông, hình tam giác, hình tròn II. DÙNG D Y H C : + M t s hình vuông, tròn, tam giác. Que tính +M ts v t có m t là hình : vuông, tròn, tam giác III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p -Sách Giáo khoa . 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? + Hãy l y 1 hình tam giác trong h p dùng h c toán – k 1 s dùng có d ng hình tam giác + Trong l p ta có dùng hay v t gì có d ng hình tam giác ? + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : Gi i thi u và ghi u bài TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Tô màu hình Mt :C ng c v nh n bi t hình vuông,hình tròn, hình tam giác 1)-Cho h c sinh m sách Giáo khoa –Giáo viên -H c sinh m Sách Gk quan sát ch n nêu yêu c u màu cho các hình : Ví d ♦ bài t p 1 : Tô màu vào các hình cùng d ng thì ♦ Hình vuông : Màu cùng 1màu . ♦ Hình tròn : Màu vàng ♦ Hình tam giác : màu xanh - H c sinh quan sát các hình r i và -Cho h c sinh quan sát bài t p 2 : Giáo viên nêu các hình ã ghép m i . yêu c u các hình r i ghép l i thành hình m i -1 em lên b ng ghép th 1 hình - H c sinh nh n xét -Giáo viên s a sai (n u có ) –H c sinh tô màu các hình cùng d ng 2)-Cho h c sinh m v bài t p toán – tô màu vào thì tô cùng 1 màu hình -Giáo viên i xem xét giúp h c sinh y u Ho t ng 2 : Ghép hình Mt : H c sinh bi t l p ghép các hình ã h c -H c sinh th c hành : thành nh ng hình m i -Phát cho m i h c sinh 2 hình tam giác và 1 hình vuông. Yêu c u h c sinh t ghép 3 hình ó l i thành nh ng hình theo m u trong v bài t p -Giáo viên xem xét tuyên dương h c sinh th c hành t t
  4. -Ghép hình m i : - Ch n 5 h c sinh có 5 hình ghép khác nhau lên b ng ghép cho các b n xem -Tuyên dương h c sinh -Cho h c sinh dùng que tính ghép hình vuông, hình tam giác. -H c sinh lên b ng trình bày -L p nh n xét b sung Ho t ng 3: Trò chơi Tìm hình trong các v t -H c sinh l n lư t nêu. Em nào nêu Mt : Nâng cao nh n bi t hình qua các v t ư c nhi u và úng là em ó th ng trong l p, nhà .v.v -Giáo viên nêu yêu c u h c sinh tìm nh ng v t mà em bi t có d ng hình vuông, hình tròn, hình tam giác. -Giáo viên nh n xét k t thúc trò chơi -Giáo viên nh n xét tuyên dương h c sinh 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh v ôn l i bài - Chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn