Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : CÁC S T 1 5. I. M C TIÊU : + Có khái ni m ban u v s 4,5. +Bi t c, vi t các s 4,5 bi t ms t 1 n 5 và cs t 5 n1 + Nh n bi t s lư ng các nhóm có t 1 n5 v t và th t c a m i s trong dãy s 1,2,3,4,5. II. DÙNG D Y H C : + 5 máy bay, 5 cái kéo, 4 cái kèn, 4 b n trai . M i ch s 1,2,3,4,5 vi t trên 1 t bìa + B th c hành toán h c sinh III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p -Sách Giáo khoa , h p th c hành. 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? + Em hãy mt 1 n 3 , và t 3 n1 + S nào ng li n sau s 2 ? li n trư c s 3 ? + 2 g m 1 và m y ? 3 g m 2 và m y ?
  2. + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 4, 5 Mt : H c sinh có khái ni m ban u v s 4, 5 : -Treo 3 b c tranh : 1 cái nhà, 2 ô tô, 3 con ng a. -H c sinh lên i n s 2 dư i 2 ô tô, Yêu c u h c sinh lên i n s phù h p dư i m i s 1 dư i 1 cái nhà, s 3 dư i 3 con tranh. ng a. -G n tranh 4 b n trai h i : Em nào bi t có m y -H c sinh có th không nêu ư c b n trai ? -3 H c sinh m 1, 2, 3, 4 . -Giáo viên gi i thi u : 4 b n trai .G i h c sinh m s b n trai . -Gi i thi u tranh 4 cái kèn. H i h c sinh : -H c sinh m nh m r i tr l i : 4 ♦ Có m y cái kèn ? cái kèn ♦ Có m y ch m tròn ?m y con tính ? –Có 4 ch m tròn, 4 con tính Gi i thi u s 4 in – 4 vi t -H c sinh l p l i : s 4 Tương t như trên giáo viên gi i thi u cho h c sinh bi t 5 máy bay, 5 cái kéo, 5 ch m tròn, 5 con tính – s 5 in – s 5 vi t -H c sinh l p l i :s 5
  3. Ho t ng 2 : Gi i thi u cách c vi t s 4,5 Mt : c vi t s t 1 n 5 và ngư c l i Hư ng d n vi t s 4, 5 trên b ng con. -Giáo viên giúp h c sinh y u -H c sinh vi t theo quy trình hư ng d n c a giáo viên – vi t m i s 5 Cho h c sinh l y bìa g n s theo yêu c u c a l n giáo viên - H c sinh l n lư t g n các s 1, 2, 3, 4, 5 .R i m l i dãy s ó –Giáo viên xem xét, nh c nh , s a sai, h c -G n l i dãy s : 5, 4, 3, 2, 1 r i sinh y u. m dãy s ó -H c sinh lên vi t 1, 2, 3, 4 , 5 . Giáo viên treo b ng các t ng ô vuông trên - 5, 4, 3, 2, 1 . b ng g i h c sinh lên vi t các s tương ng dư i m i t ng . -H c sinh m xuôi ngư c t i n s còn thi u vào ô tr ng, nh c nh h c -2 h c sinh lên b ng i n s : sinh th t li n trư c, li n sau - H c sinh khác nh n xét 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 -Giáo viên nh n xét tuyên dương h c sinh
  4. -H c sinh m v Ho t ng 3: Th c hành làm bài t p Mt: -Nh n bi t s lư ng c a m i nhóm v tt -Nêu yêu c u làm bài và t làm bài 1 5 và th t c a m i s trong dãy . Bài 1 : Vi t s 4, 5 -Cho h c sinh l y v Bài t p toán m trang 10 Bài 2 : i n s còn thi u vào ô -Hư ng d n h c sinh làm l n lư t t bài 1 n tr ng có các dãy s úng bài 3 Bài 3 : ghi s vào ô sao cho phù h p v i s lư ng trong m i nhóm 1 em ch a bài – H c sinh nh n xét - 2 em lên b ng tham gia làm bài - L p nh n xét, s a sai Giáo viên treo tranh bài 4 trên b ng -Hư ng d n cách n i t hình con v t hay v t n hình ch m tròn tương ng r i n i v i s tương ng -Giáo viên làm m u-G i h c sinh lên b ng thi ua làm bài –Nh n xét tuyên dương h c sinh
  5. 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? m xuôi t 1 -5 và ngư c t 5 - 1 -S 4 ng li n sau s nào và ng li n trư c s nào. - Nh n xét tuyên dương h c sinh ho t ng t t – D n h c sinh ôn bài và chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn