Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : CÁC S 1, 2, 3 Ngày D y :13-9-2006 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Có khái ni m ban u v s 1, s 2, s 3(M i s là i di n cho 1 l p các nhóm i tư ng cùng s lư ng - Bi t c, vi t các s : 1, 2, 3 . Bi t m t 1 n 3 và t 3 n 1 - Nh n bi t s lư ng các nhóm có 1,2,3 v t và th t c a các s 1,2,3 trong b ph n u c a dãy s t nhiên II. DÙNG D Y H C : + Các nhóm có 1,2,3 v t cùng lo i ( 3 con gà, 3 bông hoa, 3 hình tròn) + 3 t bìa m i t ghi 1 s : 1,2,3 . 3 t bìa v s n 1 ch m tròn, 2 ch m tròn, 3 ch m tròn III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p -Sách Giáo khoa . 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? Nh n xét bài làm c a h c sinh trong v bài t p toán + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : Gi i thi u và ghi u bài TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u S 1,2,3 Mt :H c sinh có khái ni m ban u v s 1,2,3 -Giáo viên cho h c sinh m sách giáo khoa, hư ng -H c sinh quan sát tranh và l p l i d n h c sinh quan sát các nhóm ch có 1 ph n t . Gi i khi giáo viên ch nh.”Có 1 con thi u v i h c sinh : Có 1 con chim, có 1 b n gái, có 1 chim …” ch m tròn, có 1 con tính -T t c các nhóm v t v a nêu u có s lư ng là 1, ta dùng s 1 ch s lư ng c a m i nhóm v t ó - H c sinh nhìn các s 1 c là : -Giáo viên gi i thi u s 1, vi t lên b ng . Gi i thi u s s m t 1 in và s 1 vi t -Gi i thi u s 2, s 3 tương t như gi i thi u s 1 Ho t ng 2 : c vi t s Mt : Bi t c, vi t s 1,2,3. Bi t m xuôi, ngư c trong ph m vi 3 -G i h c sinh c l i các s -Hư ng d n vi t s trên không. Vi t b ng con m i s 3 l n.Gv xem xét u n n n, s a sai . –H c sinh c : s 1 , s 2, s 3 -Hư ng d n h c sinh ch vào các hình ô vuông -H c sinh vi t bóng m t 1 n 3 r i c ngư c l i -H c sinh vi t vào b ng con -Cho nh n xét các c t ô vuông ♦ H c sinh m : m t, hai, ba Ba, hai, m t -Gi i thi u m xuôi là m t bé n l n ♦ 2 ô nhi u hơn 1 ô (1,2,3). m ngư c là m t l n n bài (3,2,1) ♦ 3 ô nhi u hơn 2 ô, nhi u hơn 1 Ho t ng 3: Th c hành ô
  2. Mt : C ng c c, vi t m các s 1,2,3 Nh n bi t th ♦ H c sinh m xuôi, ngư c (- t các s 1,2,3 trong b ph n u c a dãy s t nhiên t3l n) -Bài 1 : Cho h c sinh vi t các s 1,2,3 -Bài 2 : Giáo viên nêu yêu c u : vi t s vào ô tr ng -Bài 3 : vi t s ho c v s ch m tròn -Giáo viên gi ng gi i thêm v th t các s 1,2,3 ( s -H c sinh vi t 3 dòng 2 li n sau s 1, s 3 li n sau s 2 ) -H c sinh vi t s vào ô tr ng phù h p v i s lư ng v t trong m i tranh Ho t ng 4 : Trò chơi nh n bi t s lư ng -H c sinh hi u yêu c u c a bài Mt : C ng c nh n bi t s 1,2,3 toán -Giáo viên yêu c u 2 h c sinh lên tham gia chơi ♦ Vi t các s phù h p v i s -Giáo viên nêu cách chơi ch m tròn trong m i ô ♦ V thêm các ch m tròn vào ô -Giáo viên nh n xét t ng k t cho phù h p v i s ghi dư i m i ô. -Em A : ưa t bìa ghi s 2 -Em B ph i ưa t bìa có v 2 ch m tròn -Em A ưa t bìa v 3 con chim -Em b ph i ưa t bìa có ghi s 3 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? Em hãy m t 1 n 3 và t 3 n 1 - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh v ôn l i bài - Chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -
  3. Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c v nh n bi t s lư ng 1,2,3 . c vi t m các s trong ph m vi 3 II. DÙNG D Y H C : + B ng sơ ven bài t p s 3 trang 9 SBTT + B th c hành toán h c sinh III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p -Sách Giáo khoa , v BTT 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? + Em hãy m xuôi t 1 – 3 , m ngư c t 3- 1 + Vi t l i các s 1,2,3 vào b ng con + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u bài , ghi u bài -Cho h c sinh m sách giáo khoa -H c sinh làm mi ng : Có 2 hình -Giáo viên nêu yêu c u bài t p 1 : - Giáo viên nh c vuông, ghi s 2. Có 3 hình tam giác nh h c sinh ghi ch s ph i tương ng v i s lư ng ghi s 3 … v t trong m i hình. -Nêu yêu c u bài t p 2 : i n s còn thi u vào ô tr ng -Giáo viên nh c nh lưu ý dãy s xuôi hay ngư c -H c sinh làm mi ng. i n s úng -Nêu yêu c u bài t p 3 : Vi t các s tương ng vào ô tr ng –H c sinh nêu mi ng : 2 hình -Giáo viên g n bi u ven bài t p 3 lên và hư ng vuông ghi s 2, 1 hình vuông ghi s d n h c sinh cách ghi s úng vào ô 1 . T t c có 3 hình vuông ghi s 3 -Bài t p 4 : Vi t l i các s 1,2,3 Ho t ng 2 : Th c hành Mt : C ng c nh n bi t s lư ng 1,2,3 c,vi t các s 1,2,3 -H c sinh t làm bài t p -Cho h c sinh m v bài t p toán trang 9 -Giáo viên i xem xét nh c nh thêm cho nh ng em còn ch m, y u kém -1 em c l i bài làm c a mình ( -Cho h c sinh s a bài m i h c sinh c 1 bài t p ) -H c sinh dò bài t ki m tra úng sai. -Giáo viên gi ng thêm bài t p 3 ; Có 2 nhóm hình v theo bi u ven. ây là ph n bi u di n c u t o s . Ví d : -H c sinh quan sát hình và l ng -1 hình vuông v i 1 hình vuông là 2 hình vuông t c nghe nh n ra c u t o s 2, s 3
  4. là 1 v i 1 là 2 hay 2 g m 1 và 1 -2 hình vuông v i 1 hình vuông là 3 hình vuông. Nghĩa là 2 v i 1 là 3 hay 3 g m 2 và 1 -Giáo viên thu v ch m bài Ho t ng 3: Trò chơi -T ng ôi lên tham gia chơi. Em -Giáo viên g n bi u ven trên b ng yêu c u h c nào nhanh, úng là th ng sinh thi ua g n s hay g n hình v t vào ch tr ng sao cho s hình và ch s phù h p nhau. -Giáo viên nh n xét t ng k t trò chơi . 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? m xuôi t 1 -3 và ngư c t 3 - 1 - Trong 3 s 1,2,3 s nào l n nh t ? s nào bé nh t ? - S 2 ng gi a s nào ? - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. - D n h c sinh ôn bài - Chu n b bài hôm sau 5. Rút kinh nghi m : - - -