Xem mẫu

  1. Tên Bài D y : B NG NHAU , D U = I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Nh n bi t s b ng nhau v s lư ng, m i s b ng chính s ó - Bi t s d ng t b ng nhau, d u = khi so sánh các s II. DÙNG D Y H C : + Các mô hình, v t phù h p v i tranh v c a bài h c + H c sinh và giáo viên có b th c hành . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p -Sách Giáo khoa , v BTT 2.Ki m tra bài cũ : + Ti t trư c em h c bài gì ? + 3 h c sinh lên b ng làm bài t p : 1 … 3 4… 5 2…4 3…1 5…4 4…2 + Nh n xét bài cũ – Ktcb bài m i 3. Bài m i :
  2. TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u khái ni m b ng nhau Mt : H c sinh nh n bi t quan h b ng nhau -G n tranh h i h c sinh : -H c sinh quan sát tranh tr l i câu h i o Có m y con hươu cao c ? -… có 3 con hươu o Có m y bó c ? -… có 3 bó c o N u 1 con hươu ăn 1 bó c thì s hươu và s c th nào ? - … s hươu và s c b ng nhau o Có m y ch m m tròn xanh ? - 1 s em l p l i o Có m y ch m tròn tr ng ? - có 3 ch m tròn xanh o C 1 ch m tròn xanh l i có ( duy nh t ) 1 ch m - có 3 ch m tròn tr ng tròn tr ng (và ngư c l i )nên s ch m tròn xanh -H c sinh nh c l i : 3 ch m tròn b ng s ch m tròn tr ng. Ta có : 3 = 3 xanh b ng 3 ch m tròn tr ng . 3 - Gi i thi u cách vi t 3 = 3 b ng 3 o V i tranh 4 ly và 4 thìa -Giáo viên cũng l n lư t ti n hành như trên gi i - H c sinh l p l i 3 = 3 thi u v i h c sinh 4 = 4
  3. Ho t ng 2 : H c sinh t p vi t d u = Mt : H c sinh nh n bi t d u = . Vi t ư c phép tính có d u = -Giáo viên hư ng d n h c sinh vi t b ng con d u = và phép tính 3= 3 , 4= 4 . -Giáo viên i xem xét u n n n nh ng em còn ch m, y u kém -H c sinh vi t b ng con –d u=:3l n -3=3,4=4: 1l n -Giáo viên g n trên bìa cài 3= 3 , 4= 4 . - H c sinh g n b ng cài theo yêu c u c a giáo viên -Cho h c sinh nh n xét 2 s ng 2 bên d u = -V y 2 s gi ng nhau so v i nhau thì th nào ? -Hai s gi ng nhau Ho t ng 3: Th c hành -Hai s gi ng nhau thì b ng Mt : v n d ng ki n th c ã h c gi i bài t p nhau o Bài 1 : vi t d u = o Bài 2 : vi t phép tính phù h p v i hình -Cho h c sinh làm mi ng -H c sinh vi t vào v Btt -Giáo viên gi i thi u hư ng d n thêm r i cho làm vào
  4. v Bài t p -H c sinh quan sát hình sách gk nêu yêu c u bài o Bài 3 : i n d u < , > , = vào ch ch m - Cho 2 h c sinh làm mi ng -Giáo viên hư ng d n m u -h c sinh làm vào v Btt o Bài 4 : Nhình tranh vi t phép tính -1 em ch a bài chung . -Giáo viên hư ng d n h c sinh làm và ch a bài -H c sinh nêu yêu c u bài t p -H c sinh t làm bài và ch a Ho t ng 4: Trò chơi bài Mt : phát tri n tư duy c a h c sinh qua trò chơi -H c sinh nêu yêu c u bài t p -Giáo viên treo tranh bài t p 4 / Vbt / 15 -2 h c sinh làm mi ng -Yêu c u t c i di n ( 3 t ) tham gia chơi n i nhóm hình làm cho s hình b ng nhau - Giáo viên nh n xét khen h c sinh làm nhanh, úng . -3 i di n tham gia chơi -H c sinh c vũ cho b n
  5. 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? 2 s gi ng nhau so nhau thì th nào ? - 5 b ng m y ? 3 b ng m y ? m y b ng 2 ? -D n h c sinh v h c bài và chu n b bài luy n t p - Nh n xét ti t h c.- Tuyên dương h c sinh ho t ng t t. 5. Rút kinh nghi m : - - -
nguon tai.lieu . vn