Xem mẫu

Đây là một đoạn trích trong tài liệu Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung hạng. Mời các bạn cùng tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
……ngày…….tháng…..năm…..

TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT
(V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng)

- Căn cứ: …………………………………………………………………………………….............…………………………………........………………...................
…………………………………………………………………………………….............………………………………….......……….................................................

- Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày......của Tổng Giám đốc Cty

Kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt cho sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng như sau:

1. Họ và tên người đi công tác: ……….………………… chức danh: ………………………...chức danh: ……………...........
2. Được đi công tác bằng phương tiện: ……………………… hạng: ……………………........………….......……….................................................
3. Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….......……….................................................

                       Người lập                  Trưởng bộ phận                  Kế toán trưởng                        Giám đốc
                 (ký, ghi rõ họ tên)            (ký, ghi rõ họ tên)              (ký, ghi rõ họ tên)                 (ký, ghi rõ họ tên)

Để xem đầy đủ tài liệu này các bạn vui lòng download tài liệu Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung hạng về máy.

nguon tai.lieu . vn