Xem mẫu

  1. Khi nói v ch c năng c a báo chí cách m ng Lênin nói: ‘’T báo không ch là ngư i tuyên truy n t p th , mà còn là ngư i t ch c t p th ”. Gi i thích câu nói trên Ch c năng ư c hi u là t ng h p nh ng vai trò và tác d ng c a m t ho t ng nào ó trong t nhiên và xã h i, vì v y, ch c năng c a báo chí có tính m c ích - k t qu c a quá trình ho t ng th c ti n c a báo chí nh m t m c ích, m c tiêu ã nh. Cũng chính vì ch c năng và t m quan tr ng to l n c a báo chí trong xã h i như v y nên Lênin ã nói “T báo khôg ch là ngư i tuyên truy n t p th , c ng t p th , mà còn là ngư i t ch c t p th . Tuyên truy n t p th là m t ho t ng nh m truy n bá nh ng tư tư ng, quan i m cơ b n c a h tư tư ng chính th ng c a ch xã h i t i qu n chúng hình thành b c tranh v th gi ivà l ch s v n ng xã h i. nghĩa r ng, tuyên truy n là toàn b nh ng hình th c ho t ng c a công tác tư tư ng, v n ng qu n chúng, nghĩa h p, tuyên truy n là t t c các ho t ng nh m truy n bá m i tri th c, m i ý ni m c th nào ó cho qu n chúng. N i dung tuyên truy n c a báo chí bao g m: - Truy n bá Ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh và th gi i quan khoa h c c a ch nghĩa xã h i cho qu n chúng, làm cho h tư tư ng này tr thành h tư tư ng toàn dân. ó là cơ s ng viên xã h i tham gia gi i quy t các nhi m v chung c a t nư c và a phương mình. - Tuyên truy n, gi i thích cho qu n chúng ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v các lĩnh v c c a i s ng xã h i. V b n ch t, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c là s v n d ng sáng t o Ch nghĩa Mác-Lênin vào hoàn c nh l ch s c th c a cách m ng Vi t Nam. Vì v y tuyên truy n Ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí
  2. Minh và ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c hoà quy n, an sen và h tr l n nhau. Ho t ng tuyên truy n c n phân tích, lý gi k các cơ s khoa h c, kh năng th c hi n làm cho qu n chúng hi u bi t, tin tư ng và t giác ch p hành, bi n các ư ng l i, ch trương c a ng và Nhà nư c vào th c t xây d ng và b o v T qu c. - M t trong nh ng hư ng quan tr ng c a công tác tuyên truy n là phân tích, ánh giá, nh n nh tính ch t, xu hư ng v n ng, các mâu thu n cơ b n c a t ng nư c, t ng khu v c và c th gi i, các m i quan h và tác ng gi a các quan tr ng, các giai c p, các l c lư ng xã h i trong th i i ngày nay. T ó, báo chí xây d ng trong công chúng nh ng quan ni m cơ b n v th i i và th gi i hi n t i. ó là ti n quan tr ng cho vi c c ng c lý tư ng và nh hư ng xây d ng xã h i m i, ng th i giúp qu n chúng kh năng t nh n xét, ánh giá úng các hi n tư ng, b n ch t s ki n ang di n ra xung quanh và nh hư ng ho t ng m t cách h p lý. i u ó ư c ch ng minh trong th c t c a xã h i - trong i s ng c a nhân dân hàng ngày, thì nh ng phân tích, ánh giá, nh n nh tính ch t, xu hư ng v n ng c a th gi i. c bi t trong t cúm gà tuýp A H5N1 bùng n trong th i gian v a qua là vi c minh ch ng cho tính ch t nêu trên. Nh ng phân tích, ánh giá và nh n nh c a các báo, ài ã làm và góp ph n to l n vào h n ch nh ng thi t h i v ngư i và s lây lan cúm gà trong nhân dân. Chính s tuyên truy n sâu r ng và k p th i như v y mà làm cho i d ch như cúm gà ư c h n ch m t cách hi u qu và t i a, nh m góp ph n làm cho Vi t Nam là m t trong nh ng nư c i u và thành công nh t trong công tác phòng, ch ng và d p t t b nh d ch cúm gà H5N1 u tiên trên th gi i. - M t khác còn truy n bá nh ng tri th c l ch s , văn hoá, khoa h c tiên ti n n hm xây d ng và phát tri n lòng yêu nư c, ni m t hào 1
  3. dân t c; xây d ng l i s ng lành m nh, tích c c và ti n b , áp ng nhu c u phát tri n toàn di n c a con ngư i. - u tranh v i nh ng quan i m ph n ng b ov ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; ch ng l i vi c truy n bá l i s ng hư ng th , ích k , l i th i, vô o c, ch ng l i âm mưu “di n bi n hào bình” c a ch nghĩa qu c và các th l c ph n ng trong và ngoài nư c nh m b o v ch nhân dân. Ch ng l i các âm mưu “di n bi n hoà bình” c a ch nghĩa qu c và các th l c ph n ng ư c th hi n rõ nh t trong và bi u tình òi c l p Tây Nguyên năm 2004. Báo chí ã u tranh và tuyên truy n nh ng ư ng l i chính sách úng n c a ng và Nhà nư c m t cách sâu s c và d hi u n t ng buôn làng và ngư i dân Tây Nguyên. Và i u ó ã giác ng ư c nh ng ngư i l m l i thi theo b n x u, ph n ng và góp ph n vào th c t nh nh ng con ngư i ang ngu mu i có ý tư ng theo nh ng th l c ph n ng. i u ó ch ng t Báo chí là ngư i tuyên truy n t p th có hi u qu nh t. C ng là ho t ng c a báo chí nh m ưa n cho qu n chúng nh ng thông tin có kh năng tác ng tích c c vào l p trư ng và thái c ah . Trong ho t ng báo chí, tuyên truy n và c ng an xen, hoà quy n vào nhau, tuyên truy n hình thành trên cơ s v n c p bách, quan tr ng c a xã h i. Còn c ng phát huy tác d ng v i s phân tích tình hình s ki n m t cách sâu s c, úng n và k p th i. Tr l i v i s ki n Tây Nguêyn thì ta có th nhìn th y vai trò c a ch c năng c ng quan tr ng và hi u qu n m c nào; n m ư c tính ph c t p c a s ki n, c a v n , và nh n nh ây là m t s ki n h t s c nh y c m và mang tính c trưng c a nh ng con ngư i ít hi u bi t và d b kích ng b i b n ph n ng. Và qua phân tích tình hình thì Báo chí ã nh hư ng ư c cách tuyên truy n nh t là c ng, nh m ưa nh ng thông tin c ng em l i ích n cho nhân dân, 2
  4. quy n l i cho nhân dân Tây Nguyên làm cho h hi u chính sách c a ng và Nhà nư c. Qua ó ta th y r ng nh n th c c a nhân dân Tây Nguyên ã thay i m t cách tích c c, có nh hư ng theo nh hư ng c a báo chí và Nhà nư c. Cũng chính vì ch c năng c ng c a báo chí trong s ki n Tây Nguyên v a qua mà nh ng con ngư i ã l m ư ng l bư c theo b n ph n ng ã quay tr v Vi t Nam, tr v Tây Nguyên, khônglàm theo và có ý tư ng mù quáng n a. i u ó ch ng t r ng k t qu c a công tác tuyên truy n c ng c a báo chí ư c th hi n trong s hình thành nh n th c và t nh n th c c a qu n chúng, trong các ho t ng tích c c c a i s ng xã h i. ây chình là i u ki n quan tr ng báo chí làm t vai trò t ch c và t p h p qu n chúng. Thông tin c ng bao gi cũng có m c ích rõ ràng nh m em l i quy n l i cho ai, cho giai c p nào, và cho l c lư ng nào trong xã h i. + T ch c: là hình th c ho t ng có tính ch t c a báo chí. ó là k t qu t ng h p c a tuyên truy n, c ng và là cơ s quan tr ng ánh giá hi u qu c a nh ng ho t ng ó. Khi bàn v vai trò c a báo chí. V.I. Lênin r t con tr ng ho t ng t ch c. Ngư i coi ó là hi u qu th c t c a công tác tuyên truy n và c ng. V ý nghĩa này V.I.Lênin ã vi t m t cách r t hình nh r ng “Vai trò c a t báo chính trí và thu hút nh ng ngminh chính tr . T báo không ch là ngư i tuyên truy n t p th và c ng t p th mà còn là ngư i t ch c t p th . Hình th c th hi n hi u qu nh t ho t ng t ch c c a báo chí có th là m t phong trào, m t cu c v n ng ho c m t ti n trình xã h i có nh hư ng gi i quy t nh ng nhi m v nh t nh. Vì tính ch t quan tr ng c a tính t ch c c a báo chí mà t lâu trong i s ng văn hoá th thao c a xã h i ã có không ít nh ng phong trào, cu c thi mà ngư i ng ra t ch c là báo chí. 3
  5. Như báo Ti n Phong hơn 10 năm li n t ch c cu c thi Hoa H u mang tên “Hoa h u báo Ti n Phong” mang tính ch t là m t cu c thi chuyên nghi p và ã tr thành m t cu c thi mang tính thư ng niên di n ra hàng năm. Và thành công c a các cu c thi ã nói lên ư c tính t ch c c a nó. Cu c thi “Hoa h u báo Ti n Phong” có ý nghĩa h t s c to l n i v i xã h i, nh m tìm ra nh ng con ngư i p nh t c ae Vi t Nam c v tâm hôn l n ngo i hình. Nh m tôn vinh v p con ngư i Vi t Nam. Hay cu c thi gi i xe p mang tính “Sài Gòn gi i phóng” ã th hi n rõ nét hơn v tính t ch c c a báo chí… gi i ua xe p toàn qu c do Báo Sài Gòn gi i phóng t ch c ã t p h p ư c nh ng tay ua xu t s c trong toàn qu c tham gia và ư c t ch c theo chi u dài c a t nưc . T Sài Gòn ra Hà N i và kéo dài trong m y tu n như v y, ch ng minh r ng tính t ch c c a báo là r t t t và thành công, nó mang tính chuyên nghi p cao ư c th hi n qua s thành công c a gi i ua xe p mang tên “Báo Sài Gòn gi i phóng”. Gi i ã t n t i và cũng mang tính thư gn niên qua nhi u năm và ti p t c trong tương lai. ch ng t th y r ng hình th c th hi n hi u qu nh t cu ho t ng t ch c báo chí qua các ho t ng th thao ã và s p di n ra như cúp bóng chuy n VTV c a ài Truy n hình Vi t Nam. Hay c bi t hơn trong th i gian t i ây “cúp Mùa xuân” c a ài truy n hình Vi t Nam t ch c s th y rõ hơn i u ó. “Cúp mùa xuân” ã m i ư c nh ng qu c gia khác tham d như: Australia - Iran, Uzbêkittan… qua ó nhìn th y răng vai trò t ch c c a Báo chí là r t quan tr ng. Nó góp ph n không nh vào thành công c a gi i mà nó còn góp ph n vào kh ng nh v i khu v c và th gi i r ng Vi t Nam có th t ch c ư c nh ng gi i u l n mang t m khu v c và tâm châu l c. Qua nh ng ví d i n hình trên thì có th th y r ng công tác t ch c c a báo chí là h t s c quan tr ng và nó là m t ch c năng không th thi u c a báo chí. 4
  6. Nói tóm l i, các ho t ng tuyên truy n c ng và t ch c c a báo chí có m i liên h m t thi t v i nhau và chúng không tách r i nhau ư c, c ba ch c năng này an xen, hoà quy n và b sung cho nhau nh m t hi u qu t t nh t, cao nh t c a Báo chí./. 5
  7. TÀI LI U THAM KH O 1. Văn hoá ng x trong xã h i Nxb Thanh niên. 2. M h c khoa h c v các quan h th m m GSTS. Huy. 3. B sách gi i thi u nh ng ki n th c th i i - M h c Denis Huisman. 4. M h c i cương - GSTS Văn Khang. 5. T p bài gi ng c a TS. M h c Th Hùng. 6
nguon tai.lieu . vn