Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Tho, ngày tháng năm 20…. Biểu mẫu số: 56 TĐCBV-P.TCCB CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN Đơn vị báo cáo: Phòng TCCB Năm học 2007,2008 Đơn vị nhận: Phòng HCTH Trong tổng số Trình độ chuyên môn Người dân tộc Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác Tổng Đảng Nữ Tổng Tr.đó Tổng Tr. đó Tổng Tr. đó Tổng Tr. đó Tổng Tr. đó Tổng Tr.đó số viên số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (Tổng số) I- Cán bộ quản lý, nghiệp vụ và phục vụ đào tạo (Tổng số) Chia ra: 1. Ban Giám hiệu 2. Cán bộ quản lý phòng/ban 3. Nhân viên phục vụ II- Giảng viên (Tổng số) Chia ra: 1. Cơ hữu 2. Hợp đồng dài hạn (trên 1 năm) 3. Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) 4. Thỉnh giảng Giảng viên chia theo độ tuổi: 1.1 Dưới 30 tuổi 1.2 Từ 31 đến 40 tuổi 1.3 Từ 41 đến 50 tuổi 1.3 Từ 51 đến 55 tuổi 1.4 Từ 56 đến 60 tuổi 1.5 Trên 60 tuổi Trong tổng số (I+II): Chức danh 1.1 Giáo sư 1.2 Phó Giáo sư Danh hiệu Nhà nước phong tặng: 1.1 Nhà giáo Nhân dân 1.2 Nhà giáo Ưu tú Người lập bảng Trưởng Phòng Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng/lần, gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý