Xem mẫu

 1. §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­ BiÓu sè: 1­§HC§ thèng kª tuyÓn míi  êng................................ C¬ quan qu¶n  Ngµy göi: 31.12 N¨m 2009 .... lý:.......................... §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi  .............   chÝnh BËc ®µo t¹o: §¹i häc, Cao ®¼ng … Sau ®¹i häc      2. C¬ quan qu¶n lý                3. Së Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o 4. Côc Thèng kª Tæng sè sinh viªn tuyÓn míi  ChØ Tæng sè Trong tæng sè chia theo ®èi t­îng: tiªu sinh viªn Ng­êi Con liÖt sÜ, B¶n th©n Anh hïng Sè SV Häc HS tèt nghiÖp Tr.häc phæ  tuyÓn ®∙ tuyÓn N÷ d©n téc §¶ng T.binh, gia lµ LLVT, ®­îc sinh th«ng míi vµo Tæng sèTrong ®ãviªn ®×nh cã c«ng th­¬ng Anh hïng tuyÓn dù bÞ N¨m häc C¸c n¨m tr­êng N÷ víi CM binh lao ®éng th¼ng 2008­2009 tr­íc A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I ­ §¹i häc 1590 1371 815 100 801 570 1. HÖ chÝnh quy  840 875 550 38 801 74 Trong ®ã: §µo t¹o theo ®Þa chØ 2. HÖ cö tuyÓn 3. HÖ võa lµm võa häc 4. B»ng 2 5. Hoµn chØnh kiÕn thøc  6. Liªn th«ng (tõ C§ lªn §H) 750 496 265 62 496 7. Tõ xa II ­ Cao ®¼ng 1630 1496 905 40 981 515 1. HÖ chÝnh quy  1230 1181 786 34 981 200 Trong ®ã: §µo t¹o theo ®Þa chØ 2. HÖ cö tuyÓn 3. HÖ võa lµm võa häc 4. Liªn th«ng (tõ THCN lªn C§) 400 315 119 6 315 5. HÖ kh¸c … III­Trung cÊp chuyªn nghiÖp 000 1 976 609 16 463 513 1. HÖ chÝnh quy  1000 976 609 16 463 513 2. Võa lµm võa häc 3. Liªn kÕt ®µo t¹o IV­  D¹y nghÒ 1. Cao đẳng nghề 2. Trung cấp nghề 3. Ngắn hạn V ­ Häc sinh phæ th«ng 1. Häc sinh dù bÞ ®¹i häc 2. HS phæ th«ng chuyªn, n¨ng khiÕu 3. HS phæ th«ng d©n téc néi tró
 2. TiÕp theo BiÓu sè 1­§HC§ Tæng sè sinh viªn tuyÓn míi  ChØ Tæng sè Trong tæng sè chia theo ®èi t­îng: tiªu sinh viªn Ng­êi Con liÖt sÜ, B¶n th©n Anh hïng Sè SV Häc HS tèt nghiÖp Tr.häc phæ  tuyÓn tuyÓn N÷ d©n téc §¶ng T.binh, gia lµ LLVT, ®­îc sinh th«ng míi míi Tæng sè Trong ®ã viªn ®×nh cã c«ng th­¬ng Anh hïng tuyÓn dù bÞ N¨m C¸c n¨m N÷ víi CM binh lao ®éng th¼ng b¸o c¸o tr­íc A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VI ­ BËc Sau §¹i häc 1. Nghiªn cøu sinh: Tæng sè       Trong ®ã: TËp trung 2. Cao häc: Tæng sè      Trong ®ã: TËp trung 3. Chuyªn khoa cÊp I: Tæng sè         Trong ®ã: TËp trung 4. Chuyªn khoa cÊp II: Tæng sè       Trong ®ã: TËp trung VII. Sinh viªn ng­êi n­íc ngoµi    Ngµy.... th¸ng.....n¨m…. Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn vµ ®ãng  Ký tªn dÊu tªn..................................... Hä vµ tªn …………….
 3. : Tr­ .............  qu¶n  .............  ho¹ch ­ Tµi  ..... qu¶n lý  Gi¸o dôc vµ   kª ªn tuyÓn míi  èi t­îng: §èi t­îng  kh¸c 14
 4. ªn tuyÓn míi  èi t­îng: §èi t­îng  kh¸c 16
 5. BiÓu sè: 2.1­§H sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh BËc ®¹i häc                           2. C¬ quan qu¶n lý §¹i häc hÖ chÝnh quy                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª A. Sè l­îng sinh viªn ph©n theo ngµnh ®µo t¹o         Tæng sè sinh viªn chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o sè (1) sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  Ghi chó       thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 thø 5 thø 6   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Tæng sè 2506 1556 877       Trong ®ã:  ­ N÷ x - Dân tộc x                           ­ Ngõng häc x Ngoµi ra: Sè sinh viªn th«i häc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10.Ngµnh ...                      Ghi chó: (1) Ghi theo tªn vµ m∙ sè ngµnh tuyÓn sinh tiÕp theo                                    Kh«ng ghi vµo « cã ®¸nh dÊu x
 6. TiÕp theo biÓu sè 2.1­§H   B.Sè l­îng sinh viªn hÖ chÝnh quy ph©n theo m«n ngo¹i ng÷                                    (b»ng sè l­îng ghi ë mÆt A)         Tæng sè sinh viªn chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  Ghi chó       thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 thø 5 thø 6   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Tæng sè x         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo bé m«n ngo¹i ng÷: 1. TiÕng Anh 2. TiÕng Ph¸p 3. TiÕng Trung 4. TiÕng Nga 5. TiÕng §øc 6. TiÕng NhËt 7. Kh¸c...       Ghi chó: Ghi sè l­îng sinh viªn b»ng sè l­îng ®∙ ghi ë mÆt A. Ph©n theo c¸c thø tiÕng mµ sinh viªn ®ang ®­îc häc. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu Hä vµ  Hä vµ tªn......................... tªn...............................
 7. BiÓu sè: 2.2­C§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh Cao ®¼ng hÖ chÝnh quy                           2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                  A. Sè l­îng sinh viªn ph©n theo ngµnh ®µo t¹o                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè sinh viªn chia theo n¨m  M∙ Tæng sè Trong ®ã ®µo t¹o Ghi chó sè (1) sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m        thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 A 1 2 3 4 5 6 7 8      Tæng sè       Trong ®ã:  ­ N÷ x - Dân tộc x                           ­ Ngõng häc x Ngoµi ra: Sè sinh viªn th«i häc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10.Ngµnh ...                  Ghi chó: (1) Ghi theo tªn vµ m∙ sè ngµnh tuyÓn sinh tiÕp theo                                    Kh«ng ghi vµo « cã ®¸nh dÊu x
 8. TiÕp theo biÓu sè : 2.2­C§ B.Sè l­îng sinh viªn hÖ chÝnh quy ph©n theo m«n ngo¹i ng÷                                    (b»ng sè l­îng ghi ë mÆt A)         Tæng sè sinh viªn chia theo n¨m  M∙ Tæng sè Trong ®ã ®µo t¹o Ghi chó sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m        thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 A 1 2 3 4 5 6 7 8      Tæng sè: x         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo bé m«n ngo¹i ng÷: 1. TiÕng Anh 2. TiÕng Ph¸p 3. TiÕng Trung 4. TiÕng Nga 5. TiÕng §øc 6. TiÕng NhËt 7. Kh¸c...       Ghi chó: Ghi sè l­îng sinh viªn b»ng sè l­îng ®∙ ghi ë mÆt A. Ph©n theo c¸c thø tiÕng mµ sinh viªn ®ang ®­îc häc. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu Hä vµ  Hä vµ tªn......................... tªn...............................
 9. BiÓu sè: 2.3­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh Cö tuyÓn                          2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè sinh viªn chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  Ghi chó       thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 thø 5 thø 6   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tæng sè       Trong ®ã:  ­ N÷ x                           ­ Ngõng häc x Ngoµi ra: Sè sinh viªn th«i häc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10.Ngµnh …     Ghi chó: Kh«ng ghi vµo « ®¸nh dÊu x Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn...............................
 10. BiÓu sè: 2.4­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   hÖ Võa lµm võa häc §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh §µo t¹o t¹i tr­êng                          2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè sinh viªn chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  Ghi chó       thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 thø 5 thø 6   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I­§¹i häc: Tæng sè       Trong ®ã:  ­ N÷ x - Dân tộc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh II­Cao ®¼ng: Tæng sè       Trong ®ã:  ­ N÷ x - Dân tộc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh ….. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 11. Hä vµ tªn..................................... Hä vµ  tªn............................... BiÓu sè: 2.5­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   hÖ Võa lµm võa häc §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh §µo t¹o ngoµi tr­êng                          2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè sinh viªn chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  Ghi chó       thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 thø 5 thø 6   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I­§¹i häc: Tæng sè       Trong ®ã:  ­ N÷ x - Dân tộc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh II­Cao ®¼ng: Tæng sè       Trong ®ã:  ­ N÷ x - Dân tộc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh ….. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 12. Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn............................... BiÓu sè: 2.6­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh §µo t¹o b»ng 2                          2. C¬ quan qu¶n lý                              3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè sinh viªn chia theo n¨m  M∙ Tæng sè Trong ®ã ®µo t¹o Ghi chó sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m        thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng sè x         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10.Ngµnh ….. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn...............................
 13. BiÓu sè: 2.7­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh Liªn kÕt ®µo t¹o                          2. C¬ quan qu¶n lý (HÖ chÝnh quy)                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè sinh viªn chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  N¨m  Ghi chó       thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 thø 5 thø 6   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. §¹i häc hÖ chÝnh quy Tr­êng nµo cÊp b»ng sÏ         Trong ®ã: N÷ x ghi sè liÖu ë biÓu nµy 1. Ngµnh Kh«ng ®­îc tÝnh trïng s 2. Ngµnh liÖu víi BiÓu 2.1­§H  3. Ngµnh 4. Ngµnh 5. Ngµnh 6. Ngµnh 7… 2. Cao ®¼ng hÖ chÝnh quy Tr­êng nµo cÊp b»ng sÏ         Trong ®ã: N÷ x ghi sè liÖu ë biÓu nµy 1. Ngµnh Kh«ng ®­îc tÝnh trïng s 2. Ngµnh liÖu víi BiÓu 2.2­C§ 3. Ngµnh 4. Ngµnh 5. Ngµnh 6. Ngµnh 7... Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ghi chó: Sö dông biÓu nµy ®Ó b¸o c¸o sè liÖu nÕu tr­êng cã liªn kÕt ®µo t¹o víi n­íc ngoµi Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 14. Hä vµ tªn..................................... Hä vµ  tªn............................... BiÓu sè: 2.8­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   H×nh thøc ®µo t¹o kh¸c §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh §µo t¹o tõ xa                          2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè sinh viªn chia theo n¨m  M∙ Tæng sè Trong ®ã ®µo t¹o Ghi chó sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m        thø 1 thø 2 thø 3 thø 4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng sè x x x x x         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 7.Ngµnh 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10….. Ghi chó: Kh«ng ghi vµo  « ®¸nh dÊu x Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 15. Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn............................... BiÓu sè: 2.9­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   H×nh thøc ®µo t¹o kh¸c §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh §µo t¹o liªn th«ng                          2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè häc sinh chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o Ghi chó sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m              thø 1 thø 2 thø 3 thø 4       A 1 2 3 4 5 6 7   8   I­ §¹i häc Liªn th«ng tõ cao ®¼ng lªn ®¹i häc         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6… II­ Cao ®¼ng  Liªn th«ng tõ trung cÊp chuyªn nghiÖp         Trong ®ã: N÷ x cao ®¼ng Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6... Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 16. Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn............................... BiÓu sè: 2.9a­§HC§ sinh viªn ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   Hoµn chØnh kiÕn thøc §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh                          2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè häc sinh chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o Ghi chó sè  sinh viªn N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m              thø 1 thø 2 thø 3 thø 4       A 1 2 3 4 5 6 7   8   Tổng số:         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh …. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn...............................
 17. BiÓu sè: 2.10­TCCN häc sinh ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh BËc Trung cÊp chuyªn nghiÖp                           2. C¬ quan qu¶n lý HÖ chÝnh quy                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè häc sinh chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o Ghi chó sè (1) häc sinh   N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m              thø 1 thø 2 thø 3 thø 4       A 1 2 3 4 5 6 7   8   Tæng sè         Trong ®ã: ­ N÷ x - Dân tộc x                          ­  L­u ban x Ngoµi ra: Sè sinh viªn th«i häc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10… Ghi chó: (1) Ghi theo  tªn vµ m∙ sè ngµnh  tuyÓn sinh.                       Kh«ng ghi vµo « ®¸nh dÊu x Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 18. Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn............................... BiÓu sè: 2.11­TCCN häc sinh ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   BËc Trung cÊp chuyªn nghiÖp  §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh hÖ Võa lµm võa häc                          2. C¬ quan qu¶n lý                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè häc sinh chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o Ghi chó sè (1) häc sinh   N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m              thø 1 thø 2 thø 3 thø 4       A 1 2 3 4 5 6 7   8   Tæng sè x         Trong ®ã: ­ N÷ x - Dân tộc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10.Ngµnh ….. Ghi chó: (1) Ghi theo tªn vµ m∙ sè ngµnh tuyÓn sinh. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 19. Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn............................... BiÓu sè: 2.11a­TCCN häc sinh ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   BËc Trung cÊp chuyªn nghiÖp  §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh Liªn kÕt ®µo t¹o                          2. C¬ quan qu¶n lý (HÖ chÝnh quy)                          3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè häc sinh chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o Ghi chó sè (1) häc sinh   N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m              thø 1 thø 2 thø 3 thø 4       A 1 2 3 4 5 6 7   8   Tæng sè x         Trong ®ã: ­ N÷ x - Dân tộc x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6.Ngµnh 7.Ngµnh 8.Ngµnh 9.Ngµnh 10.Ngµnh … Ghi chó: (1) Ghi theo tªn vµ m∙ sè ngµnh tuyÓn sinh. Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
 20. Hä vµ  Hä vµ tªn..................................... tªn............................... BiÓu sè: 2.12­DN häc sinh ®ang ®µo t¹o ph©n theo ngµnh ®µo t¹o §¬n vÞ b¸o c¸o: Tr­êng....................... Ngµy göi: 31.12 N¨m häc 2009­2010           C¬ quan qu¶n lý:...................   §¬n vÞ nhËn: 1. Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh D¹y nghÒ                           2. C¬ quan qu¶n lý                            3. Së Gi¸o dôc vµ §µ                          4. Côc Thèng kª       Tæng sè häc sinh chia  M∙ Tæng sè Trong ®ã theo n¨m ®µo t¹o Ghi chó sè (1) häc sinh   N÷ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m              thø 1 thø 2 thø 3 thø 4       A 1 2 3 4 5 6 7   8   I ­ Cao ®¼ng nghÒ: Tæng sè x         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6… II ­ Trung cÊp nghÒ: Tæng sè x         Trong ®ã: N÷ x Ph©n theo ngµnh ®µo t¹o: 1.Ngµnh 2.Ngµnh 3.Ngµnh 4.Ngµnh 5.Ngµnh 6… III­D¹y nghÒ ng¾n h¹n:TS           Trong ®ã: N÷ Ngµy........ th¸ng........n¨m  Ng­êi lËp biÓu HiÖu tr­ëng Ký tªn Ký tªn vµ ®ãng dÊu
nguon tai.lieu . vn