Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC .............. Biểu mẫu số: 39 QM ĐHCQ - P.CTSV Đơn vị BC: Phòng CT CT-SV Đơn vị nhận BC: Phòng HCTH Tính đến ngày tháng năm 20….…. TS SV chia theo năm đào tạo MS TS SV Nữ Ghi chú Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Tổng số Nữ Ngừng học Thôi học Phân theo ngành ĐT Tổng Người lập bảng Trưởng Phòng Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng gửi/lần vào ngày 25 của tháng cuối quý
  2. ĐHCQ - P.CTSV