Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY NĂM HỌC .............. Biểu mẫu số: 41 QM ĐHKCQ- K.GDTX Đơn vị BC: Khoa GDTX Đơn vị nhận BC: Phòng HCTH Tính đến ngày tháng năm 20...…. TS SV chia theo năm đào tạo MS TS SV Nữ Ghi chú Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Tổng số Nữ Ngừng học Thôi học Phân theo ngành ĐT Tổng Người lập bảng Trưởng Phòng Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng gửi/lần vào ngày 25 của tháng cuối quý