Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2007-2008 Biểu mẫu số: 1 - P.CTCT&SV Đơn vị BC: Phòng CT CT-SV Đơn vị nhận BC: Phòng HCTH Tính đến ngày tháng năm 200 …. TS SV chia theo năm đào tạo MS TS SV Nữ Ghi chú Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Tổng số Nữ Ngừng học Thôi học Phân theo ngành ĐT Tổng Người lập bảng Trưởng Phòng Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng gửi/lần vào ngày 25 của tháng cuối quý
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BẬC CĐ NĂM HỌC .................. Biểu mẫu số: 43 QM CĐLT - P.CTSV Đơn vị BC: Phòng CT CT-SV Đơn vị nhận BC: Phòng HCTH Tính đến ngày tháng năm 20...…. TS SV TS SV chia theo năm MS (nhập Nữ đào tạo Ghi chú học) Năm 1 Năm 2 Tổng số Nữ Ngừng học Thôi học Ngành ĐT TỔNG Người lập bảng Trưởng Phòng Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng gửi/lần, gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý