Xem mẫu

TÍNH TỪ 2 MẶT *Phần cơ bản Phần này các em chỉ cần xét vị trí của nó mà quyết định dùng mặt nào, không cần xét nghĩa. Khi nào dùng mặt "ING" khi nào dùng mặt"ED" ? ­ Nếu phía sau có danh từ thì dùng mặt "ING" Ví dụ:This is a boring film.(phía sau có danh từ:film) ­ Nếu phía sau không có danh từ thì nhìn phía trước : nếu gặp người thì dùng "ED" nếu gặp vật thì dùng "ING" Ví dụ: He is very interested in games. (phía trước có he )­ người) The book is very interesting . (phía trước có book ­ vật) I found the book very interesting. (chọn chữ book không chọn chữ I vì chữ book ở gần hơn ) *Phần nâng cao: Phần này các em phải xem xét nghĩa. Mặt ing: dùng khác, làm cho để diễn tả đối tượng đó có tác động đến các đối tượng đối tượng khác mang tâm trạng của tính từ đó. Ví dụ: A boring boy => thằng bé này chán nó. ( bản thân nó có thấy chán hay không lắm, ai tiếp xúc với nó đều thấy chán thì không biết) Mặt ed : dùng diễn tả chủ thể bị tác động bên ngoài gây nên tâm trạng đó Ví dụ: A bored boy => thằng bé này đang chán ( ai tiếp xúc với nó có thấy chán hay không thì không biết) Qua cách lí giải này thì các em cũng thấy nếu đối tượng là vật vô tri thì không bao giờ được dùng mặt ed vì vật vô tri đâu có bị tác động mà sinh ra cảm giác, tâm trạng. Ví dụ: A bored film => SAI ( vì bộ phim là vật vô tri sao biết cảm giác chán) Tương tự ta cũng không thể viết: The film was bored => A boring film = The film was boring ( ĐÚNG ) Tóm lại, khi làm bài nếu xét thấy chủ thể là vật vô tri thì dùng ngay mặt ing mà không cần xem xét thêm. Nếu chủ thể là người ( hoặc con vật có thể có cảm xúc như chó, mèo....) thì phải xem xét coi chủ thể đó đang có tâm trạng, cảm xúc đó hay là chủ thể đó sẽ tạo ra cảm xúc đó cho ai tiếp xúc với chủ thể đó. *Phần mở rộng: Phần này giúp các em hiểu được mối liên hệ giữa tính từ 2 mặt với động từ cấu thành chúng ( khi không thêm ing/ed chúng là những động từ ) Khi không thêm ed thì tính từ hai mặt thành động từ và mang nghĩa "làm cho...thấy ..." Ví dụ: The boy worries me. => thằng bé làm cho tôi thấy lo lắng The film interested me => bộ phim làm cho tôi thấy thú vị ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn