Xem mẫu

  1. Tính ch t sóng và h t c a ánh sáng - Đ 4 Câu h i 1: Cat t c a m t t bào quang đi n có công thoát electron b ng 4eV. Ngư i ta chi u đ n t bào ánh sáng có bư c sóng λ = 2600Å. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; kh i lư ng electron m = 9,1.10- 31 kg; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Tìm v n t c ban đ u c c đ i c a electron. A. 6,62.105m/s B. 5,23.105m/s C. 4,32.105m/s D. 4,05.105m/s E. 3,96.105m/s A. B. C. D. E. Câu h i 2: Cat t c a m t t bào quang đi n có công thoát electron b ng 4eV. Ngư i ta chi u đ n t bào ánh sáng có bư c sóng λ = 2600Å. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; kh i lư ng electron m = 9,1.10- 31 kg; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Cho bi t t t c electron thoát ra đ u b hút v an t, và cư ng đ dòng quang đi n b o hòa b ng Ibh = 0,6 mA, tính s electron tách ra kh i cat t trong m i giây. A. 3000.1012 h t/s B. 3112.1012 h t/s C. 3206.1012 h t/s
  2. D. 3750.1012 h t/s E. 3804.1012 h t/s A. B. C. D. E. Câu h i 3: Cat t c a m t t bào quang đi n có gi i h n quang đi n b ng 6000Å. Ngư i ta chi u đ n t bào ánh sáng có bư c sóng λ = 4000Å. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; kh i lư ng electron m = 9,1.10- 31 kg; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Tính công thoát electron. A. 1,68 eV B. 1,78 eV C. 1,89 eV D. 1,94 eV E. 2,07 eV A. B. C. D. E. Câu h i 4: Cat t c a m t t bào quang đi n có gi i h n quang đi n b ng 6000Å. Ngư i ta chi u đ n t bào ánh sáng có bư c sóng λ = 4000Å. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; kh i lư ng electron m = 9,1.10- 31 kg; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Tìm v n t c ban đ u c c đ i c a electron thoát ra. A. 5,60.105 m/s B. 6,03.105 m/s C. 6,54.105 m/s
  3. D. 6,85.105 m/s E. 7,04.105 m/s A. B. C. D. E. Câu h i 5: Cat t c a m t t bào quang đi n có gi i h n quang đi n b ng 6000Å. Ngư i ta chi u đ n t bào ánh sáng có bư c sóng λ = 4000Å. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; kh i lư ng electron m = 9,1.10- 31 kg; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Tìm hi u đi n th hãm đ không có electron v an t. A. 0,912 V B. 0,98 V C. 1.025 V D. 1,035 V E. 1,124 V A. B. C. D. E. Câu h i 6: Hi u đi n th gi a an t và cat t c a m t ng tia Roëngen là U = 15 kV. Tìm bư c sóng nh nh t c a tia X do ng phát ra. A. 2,1Å B. 1,84Å C. 1,36Å D. 1,04Å
  4. E. 0,83Å A. B. C. D. E. Câu h i 7: Khi chi u hai ánh sáng có bư c sóng λ1 = 3200Å và λ2 = 5200Å vào m t kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang đi n, ngư i ta th y t s các v n t c ban đ u c c đ i c a các quang electron b ng 2. Tìm công thoát c a kim lo i y. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. A. 1,89 eV B. 1,90 eV C. 1,92 eV D. 1,95 eV E. 1,98 eV A. B. C. D. E. Câu h i 8: Khi chi u m t chùm ánh sáng có t n s v vào m t kim lo i, có hi n tư ng quang đi n x y ra. N u dùng m t đi n th hãm b ng 2,5 V thì t t c các quang electron b n ra kh i kim lo i b gi l i không bay sang an t đư c. Cho bi t t n s gi i h n đ c a kim lo i đó là 5.1014s-1; h ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C;. Tính công thoát c a electron đ i v i kim lo i đó. A. 2,00 eV B. 2,07 eV
  5. C. 2,15 eV D. 2,30 eV E. 2,48 eV A. B. C. D. E. Câu h i 9: Khi chi u m t chùm ánh sáng có t n s v vào m t kim lo i, có hi n tư ng quang đi n x y ra. N u dùng m t đi n th hãm b ng 2,5 V thì t t c các quang electron b n ra kh i kim lo i b gi l i không bay sang an t đư c. Cho bi t t n s gi i h n đ c a kim lo i đó là 5.1014s-1; h ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C;. Tính t n s c a chùm ánh sáng t i. A. 13,2.10-14s-1 B. 12,6.10-14s-1 C. 12,3.10-14s-1 D. 11,04.10-14s-1 E. 10,48.10-14s-1 A. B. C. D. E. Câu h i 10: Khi l n lư t chi u các b c x t n s v1 = 2,31.1015s-1 và v2 = 4,73.1015s-1 vào m t kim lo i thì các quang electron b n ra đ u b gi l i b i hi u đi n th hãm U1 = 6V và U2 = 16V. Hãy xác đ nh h ng s Planck. Cho bi t đi n tích electron, e = 1,6.10- 19 C; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. A. 6,612.10-34J.s
  6. B. 6,618.10-34J.s C. 6,622.10-34J.s D. 6,625.10-34J.s E. 6,626.10-34J.s A. B. C. D. E.