Xem mẫu

  1. Tính ch t sóng và h t c a ánh sáng - Đ 3 Câu h i 1: A. B. C. D. E. Câu h i 2: A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 3: A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t th u kính h i t m ng, tiêu c 60cm đư c cưa thành hai ph n b ng nhau b i m t m t ph ng đi qua tr c chính. M t khe sáng h p, nh S trong m t ph ng đi qua tr c chính và có phương song song v i đư ng phân chia hai ph n c a th u kính, cách th u kính 1m. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa trên m t màn E cách th u kính 4,5m. A. B. C. D. E.
  3. Câu h i 5: M t th u kính h i t m ng, tiêu c 60cm đư c cưa thành hai ph n b ng nhau b i m t m t ph ng đi qua tr c chính. M t khe sáng h p, nh S trong m t ph ng đi qua tr c chính và có phương song song v i đư ng phân chia hai ph n c a th u kính, cách th u kính 1m. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa trên m t màn E cách th u kính 4,5m. A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t th u kính h i t m ng, tiêu c 60cm đư c cưa thành hai ph n b ng nhau b i m t m t ph ng đi qua tr c chính. M t khe sáng h p, nh S trong m t ph ng đi qua tr c chính và có phương song song v i đư ng phân chia hai ph n c a th u
  4. kính, cách th u kính 1m. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa trên m t màn E cách th u kính 4,5m. A. B. C. D. E. Câu h i 7: Ngư i ta chi u ánh sáng có bư c sóng 0,3 m vào m t lá kim lo i có công thoát 4eV. Tính v n t c ban đ u c c đ i c a các quang electron b n ra kh i m t lá kim lo i. Cho bi t h = 6,62.10-34 J.s; c = 3.108m/s; me = 9,1.10-31kg. A. 0,22.10-10m/s B. 0,34.10-10m/s C. 0,42.10-10m/s D. 0,56.10-10m/s E. 0,65.10-10m/s A. B. C. D. E. Câu h i 8: Chi u m t chùm b c x có bư c sóng λ = 1800Å vào m t t m kim lo i. Các electron b n ra có đ ng năng c c đ i b ng 6eV. Cho bi t: H ng s Planck, h = 6,6.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; v n t c ánh sáng c = 3.108. Tính công thoát tương ng v i kim lo i đã dùng. A. Ek = 24.10-20J B. Ek = 20.10-20J C. Ek = 18.10-20J D. Ek = 16.10-20J E. Ek = 14.10-20J
  5. A. B. C. D. E. Câu h i 9: Chi u m t chùm b c x có bư c sóng λ = 1800Å vào m t t m kim lo i. Các electron b n ra có đ ng năng c c đ i b ng 6eV. Cho bi t: H ng s Planck, h = 6,6.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Khi chi u vào t m kim lo i đó b c x có bư c sóng λ = 5000Å thì có hi n tư ng quang đi n x y ra không? N u có hãy tính đ ng năng c c đ i Ek c a các electron b n ra. A. Ek = 25,6.10-20J B. Ek = 51,2.10-20J C. Ek = 76,8.10-20J D. Ek = 25,6.10-20J E. Không có hi n tư ng quang đi n A. B. C. D. E. Câu h i 10: Cat t c a m t t bào quang đi n có công thoát electron b ng 4eV. Ngư i ta chi u đ n t bào ánh sáng có bư c sóng λ = 2600Å. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; kh i lư ng electron m = 9,1.10- 31 kg; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Tìm gi i h n quang đi n c a kim lo i dùng làm cat t. A. 3322Å B. 4028Å C. 4969Å D. 5214Å
  6. E. 6223Å A. B. C. D. E.
nguon tai.lieu . vn