Xem mẫu

  1. Tính ch t sóng và h t c a ánh sáng - Đ 2 Câu h i 1: Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Đ t sau khe S1 m t b n m t song song ph ng có chi t su t n' = 1,5 và đ dày 10 m.Ngư i ta đ thêm vào gi a màn và khe m t ch t l ng chi t su t n" = 1,4. Tính b r ng m i vân. A. 1,13mm B. 1,10mm C. 1,07mm D. 1,00mm E. 0,85mm A. B. C. D. E. Câu h i 2: Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Tìm kho ng vân. A. 2mm B. 2,2mm C. 2,9mm D. 3,1mm
  2. E. 3,5mm A. B. C. D. E. Câu h i 3: Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Hình nh giao thoa trên màn s thay đ i ra sao n u khe d ch chuy n m t đo n s = 2mm theo phương sao cho kho ng cách r không thay đ i. A. Không thay đ i v trí B. D ch chuy n 5,4cm C. D ch chuy n 4,8cm D. D ch chuy n 3,6cm E. D ch chuy n 2,7cm A. B. C. D. E. Câu h i 4: Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Hình nh giao thoa s ra sao n u kho ng cách t khe đ n giao tuy n hai gương tăng lên g p đôi. A. Không thay đ i v trí và kho ng vân B. Không thay đ i v trí và kho ng vân tăng g p đôi
  3. C. D ch chuy n 5cm và kho ng vân tăng g p đôi D. D ch chuy n 2,5cm và kho ng vân gi m m t n a. E. Không thay đ i v trí và kho ng vân gi m m t n a A. B. C. D. E. Câu h i 5: Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Tính bư c sóng λ c a ngu n sáng. A. 0,4 m B. 0,5 m C. 0,55 m D. 0,6 m E. 0,75 m A. B. C. D. E. Câu h i 6: Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Ngư i ta đ t thêm m t b n m t song song L có chi t su t n = 1,50 và đ dày e = 1mm trên đư ng đi c a chùm tia sáng xu t phát t S1 đ n màn. Tính đ d ch chuy n c a h vân so v i trư ng h p không có b n L. A. 100 mm
  4. B. 150 mm C. 200 mm D. 220 mm E. 250 mm A. B. C. D. E. Câu h i 7: Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Ngư i ta đ t thêm m t b n m t song song L có chi t su t n = 1,50 và đ dày e = 1mm trên đư ng đi c a chùm tia sáng xu t phát t S1 đ n màn. Khi thay b n m t L b ng m t b n m t song song L' có cùng đ dày, chi c su t n', ngư i ta th y vân sáng trung tâm d ch thêm m t đo n 8cm so v i khi có L. Tính chi t su t n' c a L'. A. 4/3 B. 1,40 C. 1,45 D. 1,52 E. 1,60 A. B. C. D. E. Câu h i 8: Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai
  5. gương 100mm. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Tính kho ng cách hai nh S1, S2. A. 0,6 mm B. 0,8 mm C. 1 mm D. 1,2 mm E. 1,6 mm A. B. C. D. E. Câu h i 9: Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Tính kho ng vân i. A. 0,70 mm B. 0,72 mm C. 0,80 mm D. 0,90 mm E. 0,92 mm A. B. C. D. E. Câu h i 10:
  6. Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Thay ánh sáng đơn s c λ b ng ánh sáng đơn s c λ', ngư i ta th y trên màn đi m gi a c a vân t i th nh t cách đi m gi a c a vân t i th năm 4mm. Tính bư c sóng λ'. A. 0,70 m B. 0,67 m C. 0,60 m D. 0,55 m E. 0,40 m A. B. C. D. E.
nguon tai.lieu . vn