Xem mẫu

  1. Tìm ngu n tin và ý tư ng vi t bài
  2. Phóng viên có th tìm ý tư ng b ng cách thư ng xuyên liên l c v i các cơ quan thông tin c a chính ph hay các b ngành. M t s cơ quan công b l ch trình ho t đ ng trong ngày. Thông cáo báo chí có th là đi m kh i đ u đ vi t các tin hay. M t s tin do các t ch c phi chính ph hay các t ch c qu c t như Liên Hi p Qu c đưa ra, nh ng thông cáo khác do các doanh nghi p, trư ng h c, v.v. cung c p. Các chính ph và t ch c khác cũng thư ng xuyên g i thông cáo, tài li u và các b n báo cáo. Các phóng viên gi i bi t tính trư c. Nên tìm hi u th t k càng đ hi u bi t v các đ tài hay cơ c u t ch c mà b n vi t bài. C n ph i tìm cách đ bi t s ki n nào s x y ra ti p theo. Hãy chu n b s n sàng các thông tin d li u trư c khi khi qu c h i thông qua m t đ o lu t m i v đ u tư, hay khi ngân hàng trung ương loan báo c t gi m lãi su t m t l n n a. Phóng viên cũng có th l y ý tư ng b ng cách đ c các báo khác, nghe radio và xem truy n hình. Hãy đ ý đ n các câu h i mà
  3. các phương ti n truy n thông khác chưa gi i đáp. Hãy tìm m t khía c nh m i cho câu chuy n. M t s phóng viên đ c các t p chí đ nh kỳ v k thu t đ tìm hi u v các ti n tri n trong lĩnh v c h quan tâm đ vi t tin. M t phóng viên vi t v môi trư ng có th đ c t Watershed, m t t p san chuyên v các v n đ môi trư ng t i Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Vi t Nam. Hãy t trau d i ki n th c càng nhi u càng t t v các v n đ mà phóng viên đó ph trách. Khi h c đ ơc đi u gì m i, phóng viên cũng có th chia s v i đ c gi . T i Campuchia, nhi u phóng viên đ c b n tin h ng tháng c a Qu c Vương Norodom Sihanouk. Trong b n tin, Qu c Vương cho bi t ý ki n c a ngài v nhi u v n đ , ch ng h n như các phiên tòa x Khmer đ hay các v n đ c a nông dân nghèo. Các ý ki n này đôi khi là tài li u t t đ vi t bài. Phóng viên cũng có th tìm đ ơc ý vi t bài b ng cách nói chuy n v i ngư i khác - t i nhà, ngoài ch hay trong các bu i ti c
  4. tùng. Ngư i ta nói chuy n v nh ng gì? Các ý ki n và nh ng m i quan tâm c a h có th là n n t ng đ vi t bài. Bên c nh đó, cũng có th tìm ra câu chuy n thông qua s quan sát. Trên đư ng đi làm, phóng viên nên đ ý xem có tòa nhà nào m i, trông có v hay hay, đang b t đ u đư c xây. Hãy g i đi n th ai cho cơ quan c p gi y phép xây d ng c a thành ph đ h i thêm. Có th chúng ta s bi t đư c đó là m t vi n b o tàng hay m t r p chi u phim m i. Đó là chuy n mà nhi u ngư i trong thành ph mu n đ c. Có nhi u ngu n tin, nhưng ph i là ngu n tin t t Qua nh ng ngư i khác, phóng viên có th tìm ý đ vi t bài. Nhưng đi u quan tr ng là các ngu n tin đó ph i t t. Ph i ch c ch n là chúng ta có các ngu n tin chính xác và khách quan ho c các tin trung l p. Li u nh ng tin h cung c p cho b n trư c đây có đúng hay không? Nh ng ngư i khác có tin tư ng vào các ngu n tin đó không? Li u h có vào đ a v đ bi t v nh ng đi u h nói đ n không? H có lý do gì đ nói d i b n không?
  5. Phóng viên cũng c n ph i có các ngu n tin chuyên môn v m t s v n đ nào đó, k c các chuyên gia kinh t . N u vi t v m t tin kinh t mà không hi u các t chuyên môn, phóng viên có th đi n tho i h i h . M t s nh ng ngu n tin cho các phóng viên: - Thông cáo báo chí - Các cơ quan chính ph - C nh sát và b nh vi n - Các t ch c qu c t - Các nhà ngo i giao - Các t ch c phi chính ph . - Các doanh nghi p và hi p h i ngành ngh - Trư ng h c - Thư thông tin, t p chí, nh t báo, Internet
  6. - Các b n tin đ a phương và qu c t trên TV, radio - Ngư i dân ngoài ch Đ gây d ng các ngu n tin t t, c n ph i nói chuy n v i m i ngư i thư ng xuyên, b ng cách g p tr c ti p hay qua đi n th ai. Khi h đã bi t b n r i, h s tin b n. Và b n cũng s bi t có tin đư c h hay không. M t s phóng viên thư ng làm quen và giao thi p v i các viên ch c c p trung t i các cơ quan h quan tâm đ vi t bài. Đây là nh ng ngư i thư ng n m đư c nh ng gì đang x y ra. Các thư ký cũng có th là nh ng ngu n tin t t vì h bi t các viên ch c làm gì. H cũng có th dàn x p đ b n ph ng v n các viên ch c đó. Phóng viên gi i vi t bài d a vào tin t c do nhi u ngu n tin cung c p. Khi m t ngu n tin cho bi t m t thông tin nào đó, hãy ki m tra l i v i nh ng ngu n tin khác đ ch c ch n r ng tin đó đúng. Ho c phóng viên nên yêu c u nh ng ngu n tin khác nh n xét hay bình
  7. lu n đ có th vi t bài m t cách hoàn h o hơn. Không nên ch trích riêng l i các viên ch c chính ph . Hãy nói chuy n v i các chuyên gia, ch ng h n như v i các nhân viên thu c các t ch c phi chính ph hay các giáo sư đ i h c. Hãy nói chuy n v i nh ng ngư i dân thư ng mà các s ki n đó nh hư ng t i h . Ngoài ra, c n thư ng xuyên liên l c v i các ngu n tin riêng đ bi t nh ng gì đang x y ra. Gi m t danh sách ngu n tin Lưu gi m t danh sách các ngu n tin đư c s p x p g n gàng nơi bàn gi y c a b n phòng tin là đi u h t s c quan tr ng. Luôn luôn xin danh thi p c a ngư i cung c p tin cho b n. X p danh thi p này vào m t chi c h p trên bàn c a b n. Cùng lúc, b n nên gi s n m t cu n niên giám đi n tho i và các s ghi s đi n th ai c a chính ph , các doanh nghi p và các t ch c phi chính ph . Thư ng thư ng b n ph i g i đi n ngay l p t c cho m t ngư i nào đó. B n không có đ thì gi đ đi tìm tên ngư i đó nh ng ch khác.
nguon tai.lieu . vn