Xem mẫu

  1. Tìm hi u các ch máy nh T ng luôn là ch t i ưu cho nh ng ngư i m i làm quen v i nhi p nh. Tuy nhiên, theo th i gian, ngư i ch p cũng nên khám phá d n nh ng ch khác c a máy nh mà có th nh hư ng t i ch t lư ng nh. T ó, phát hi n ra nh ng ch c trưng khá thú v khác. Sau m t th i gian đ máy ch p t đ ng, ch c b n cũng mu n ti n tìm hi u thêm các ch đ m c đ nh c a máy nh. T c c a tr p (Shutter) là cơ ch i u khi n cơ ho c i n, i u khi n màn tr p ch n trư c c m bi n, cho ánh sáng vào c m bi n trong kho ng th i gian nhanh hay ch m. T c c a tr p cao (s càng l n) s b t dính hình nh k c chuy n ng nhanh. Trong khi t c c a tr p ch m (s càng nh ) s làm hình nh chuy n ng b v t m và làm cho hình nh b rung. m (Aperture) l là khe h lá thép có th i u ch nh to nh i u ti t lư ng ánh sáng vào c m bi n ít hay nhi u. m r ng (s càng nh ) s cho nhi u
  2. ánh sáng hơn, làm cho phông n n m hơn, trong khi m nh (s càng l n) s cho ít ánh sáng hơn và phông n n nét hơn. Bù sáng (Exposure compensation): cho phép b n tăng hay gi m sáng chung c a c b c nh. Máy nh s t ng i u ch nh thông qua vi c thay i các giá tr m và t c c a tr p. Giá tr phơi sáng (Exposure value) là sáng tuy t i c a b c nh. o sáng (Metering) là ti n trình o sáng c a khung c nh c n ch p. Có nhi u ch o sáng tùy thu c m i máy. nh y ISO (ISO Sensitivity) ôi lúc ư c g i ng n g n là ISO, là s i u ch nh c m bi n b t sáng bao nhiêu cùng m c thông s phơi sáng. ISO càng cao thì c m bi n b t sáng càng nhi u ( cùng m t thông s phơi sáng) nhưng cũng s sinh ra càng nhi u nhi u h t, d n n ch t lư ng nh b suy gi m. Tuy nhiên ISO cao có th yt c c a tr p nhanh hơn cùng m t thông s m . Ch đ t đ ng thông minh, máy có th phân tích khung c nh và quy t đ nh áp d ng các thông s phơi sáng
  3. Sau khi tìm hi u m t s khái ni m cơ b n, ngư i ch p có th ti n t i tìm hi u m t s ch sau ây. Auto/Auto without flash T ng/t ng không èn ch này, máy nh s quy t nh t t c , b n ch vi c gi máy nh lên, ng m và ch p. Tuy nhiên, do máy t quy t nh m i thông s nên không th là t i ưu cho m i hoàn c nh ư c, nh t là trong các i u ki n ánh sáng y u. M t s i máy hi n nay có thêm ch t ng thông minh (Intelligent Auto) cũng giúp c i thi n ư c nhi u như c i m t các phiên b n trư c dù v n còn nhi u v n thi u sót. Ch này s d ng r t ít, tuy nhiên cũng r t h u d ng khi ch p ngoài tr i i u ki n sáng. H n ch s d ng khi ánh sáng y u, ch p chuy n ng hay ch p v i ánh sáng n n. Very few. H u như b n s không i u ch nh ư c gì khi ch này ngoài vi c ch nh kích c nh hay bù sáng. T ng thông minh ("Intelligent" Auto) H u h t các máy nh i m i hi n nay u ã c i ti n ch t ng lên t m cao m i, vì th thư ng ư c gán tên g i là các ch thông minh. ch này, máy nh có th phân tích khung c nh và quy t nh áp d ng các thông s phơi sáng th nào cho phù h p nh t v i c nh ó. M t s phiên b n có th áp d ng thêm các tính năng như nh n di n khuôn m t, ho c t ng o sáng và c i ti n gi i thu t phơi sáng (như công ngh D-Lighting c a Nikon ho c i-Contrast c a Canon). Các ch này thư ng cho k t qu t t hơn các ch t ng thông thư ng. T ng thông minh khá h u d ng khi c n ch p nhanh ho c không bi t ch nh ch nào. Ch này phù h p nh t cho ba khung c nh nh s n: Chân
  4. dung, Phong c nh và C n c nh. H u h t máy nh u có th nh n di n khung c nh êm hay ngày, i tư ng chuy n ng hay ng yên... i u ch nh theo. H u như b n s không i u ch nh ư c gì khi ch này ngoài vi c ch nh kích c nh hay bù sáng. M c c nh (Scene program) ây là các ch v i nh ng thông s ã ư c thi t l p s n cho nh ng c nh ch p cơ b n hay g p trong cu c s ng. Ví d , ch Chân dung (Portrait) s i u ch nh m l n nh t có th ( làm nhòe phông n n), kích ho t nh n di n khuôn m t canh nét và ISO m c th p nh t có th . Các ch m c c nh này giúp cho máy nh không ph i t ng " oán mò", t ó ưa ra nh ng thông s phơi sáng h p lý hơn. Trên th c t có r t nhi u ch m c c nh v i các thi t l p m c nh khá t t mà không ph i ngư i ch p nào cũng nh n ra. S d ng ch này khi b n thư ng xuyên ch p cùng m t th lo i như chuyên ch p n i th t hay chuyên ch p bãi bi n, tr i tuy t… Khi Scene Program,g n như b n không i u ch nh ư c gì ngoài kích c nh, b t/t t èn… L p trình (Program) Program l p trình t ng oán h các thông s cho ngư i ch p. Máy nh s ch n h cho ngư i ch p m t thông s m và c a tr p, nhưng v n cho phép ch nh è các thông s m c nh này. Program khá tương ng như ch t ng hoàn toàn. i u khác bi t ch b n có th ch nh thêm ư c ISO và l a ch n ch o sáng.
  5. Program, b n có th i u ch nh m i th ngo i tr m và t c c a tr p. Ưu tiên t c (Shutter priority) ch này, ngư i ch p có th t giá tr thông s c a tr p và máy nh s t ng tính toán m thích h p cho phù h p v i ánh sáng c a khung c nh. S d ng Shutter Priority khi b n c n t c nhanh b t dính chuy n ng (th thao) ho c ch m ( ch p hi u ng nư c ch y, tr i êm…) V i Shutter priotity có th i u ch nh m i thông s , tr m . Ưu tiên m (Aperture priority) ch này, ngư i ch p có th t thông s m m t giá tr nh t nh, máy nh s t ng tính toán t c phù h p vơi i u ki n ánh sáng khung c nh. S d ng khi b n c n i u ch nh kho ng nét gi a ti n c nh và h u c nh, nh t là khi ch p chân dung hay macro (cho i tư ng nét, còn h u c nh m ) hay ch p ki n trúc (t t c u nét). V i Aperture Priority có th i u ch nh m i thông s tr t c c a tr p. Ch nh tay (Manual) ch này ngư i ch p có th t i u ch nh t ng thông s t c , m m t cách c l p nhau và máy nh s thông báo giá tr phơi sáng mà ngư i ch p thi t l p s khi n cho nh t i hay sáng thông qua thang phơi sáng (exposure). N u v n còn chưa ch c ch n v i ch ch nh tay, có th chuy n v Program xem máy nh t ng i u ch nh th nào, t ó chuy n sang ch ch nh tay i u ch nh theo.
  6. S d ng Manual khi b n mu n t mình i u ch nh theo ý mu n. ó, b n có th i u ch nh: T t c các thông s . Bulb ây là m t d ng ch ch nh tay, cho phép ngư i ch p m c a tr p bao lâu tùy thích. Khi ngư i ch p b m nút ch p nh, c a tr p s m và ch óng khi th tay. S d ng khi b n mu n ch p êm t i ch ng h n vì có th th i gian phơi sáng lâu tùy thích, vư t qua c các thông s nh s n c a máy nh. Buld, b n có th i u ch nh hoàn toàn các thông s . M t s ch m c c nh cơ b n c a các máy nh du l ch. Chân dung (Portrait): M c tiêu là l y nét vào khuôn m t và làm m h u c nh. Thông thư ng ch này s ch nh tiêu c v kho ng tele trung bình, m r ng m , kích ho t ch nh n di n khuôn m t, n cư i (n u có), nh n di n màu da, ho c b t èn và kích ho t cơ ch ch ng m t … Nên s d ng khi ch p ban ngày v i ánh sáng t t, i tư ng ng yên.
  7. Th thao (Sports):Ch s c g ng b t dính i tư ng chuy n ng b ng cách tăng t c c a tr p cao nh t có th , ng th i tăng c ISO n u c n thi t. Các phiên b n tiên ti n hơn có th kích ho t thêm c ch ch p liên t c và gi i thu t l y nét bám dính luôn khóa nét i tư ng nh ch p. Cũng ch nên ch p trong i u ki n ánh sáng ban ngày t t, trong các s ki n th thao, ho c có th ch p tr em ang nô ùa. Macro/C n c nh (closeup):Cũng gi ng như chân dung, ch này b n ch t là ch p c t nhưng cho i tư ng có kích c nh . Máy nh s i u ch nh hi u ng nét tương t như v i chân dung ( i tư ng nét, h u c nh m ). Tiêu c s ư c chuy n v v trí có th l y nét kho ng cách g n nh t. M t s máy nh còn có kh năng i u ch nh c m nh èn tránh i tư ng b xóa tr ng. Phong c nh (Landscape):Máy nh ch này s c g ng i u ch nh sao cho các i tư ng trong khung hình càng nét càng t t, ng th i kích các màu cơ b n l c, lam và lên hơn bình thư ng. Tiêu c s ư c máy t ng chuy n v góc r ng, m h p và l y nét vô c c. Nên ch p v i c nh thiên nhiên ban ngày. Ch p êm (Night)/Phong c nh êm (Night landscape):Ch này chuyên ch p cho các i u ki n ánh sáng y u, ng th i duy trì chi ti t vùng t i mà l i không làm cháy các chi ti t vùng sáng ( èn ư ng ch ng h n). Night landscapre tương t như ch ch p phong c nh ngày, nghĩa là các i tư ng trong nh càng nét càng t t. Vì th máy nh s t ng y ISO lên m c trung bình ho c cao, t c c a tr p ch m, t t èn flash. Tuy nhiên, i u ch nh này d khi n nh b nhi u h t và rung. Ch nên s d ng khi c nh êm không có i tư ng trung tâm (ngư i) mà ch là m t quang c nh thành ph , ư ng ph ch ng h n. Chân dung êm (Night portrait): Khác ch phong c nh êm m t chút do ph i i u ch nh ánh sáng cân b ng gi a i tư ng trung tâm (g n hơn) trong khi các i tư ng xa không b quá t i. Máy s kích ho t ch nh n di n khuôn m t,
  8. èn (tùy máy), tăng ISO và gi m t c , tuy nhiên các thông s s ư ct ng i u ch nh theo i tư ng thay vì quang c nh. Night portrait s d ng khi c n ch p nh êm có i tư ng trung tâm (ngư i hay v t) và i tư ng này ph i sáng hơn h u c nh.
nguon tai.lieu . vn