Xem mẫu

 1. B c c nh B c c nh Trư c khi i vào ph n này, em xin phép là có dùng nh c a các thành viên c a Forum minh ho , mà chưa h i thì các Bác thông c m cho! N u các Bác mà ưa nh vào minh ho thì càng hay. M t i u n a em mu n nói là các quy t c, nh lu t... ch giúp cho chúng ta ch p ư c t m nh hài hoà, úng sáng... ch không ph i là t t c cho ta m t b c nh p, c áo... Nhi u nhà nhi p nh ng h cho s sáng t o, h ví von nh ng quy t c, nh lu t... gi ng như cái xe t p i. Khi chúng ta bi t i r i mà lúc nào cũng khư khư bám vào nó thì ch ng khác nào ngư i chưa bi t i v y. V ph n này em chưa t ng h p l i ư c nên trình bày theo t ng bài riêng l , cô ng, mong các Bác thông c m. Năm công th c kinh i n c a b c c: 1.Không bao gi t ch vào gi a tâm b c nh 2.M i b c nh ch có m t và m t i m m nh duy nh t 3. ư ng cong ch S là m t trong nh ng th pháp b c c ư c ưa chu ng nh t 4.Luôn luôn d n ánh m t c a ngư i xem i vào bên trong hình nh
 2. 5. ư ng chân tr i không bao gi c t ngang chính gi a mà luôn n m m t ph n ba phía trên ho c phía dư i. Em nh các Bác Amin ăng minh ho nh vào nhé! B sung ví d v ư ng chân tr i c t ngang chính gi a, nhìn r t l ng c ng: Không bao gi t ch vào gi a tâm b c nh qua b c nh n i ti ng c a Anh Longpt (thi u n ang p xe ý), hay Gone with the wind c a Bác atkinson. Ngoài k thu t lia máy hai tác gi u t ch v phía bên ph i (ngư c v i hư ng chuy n ng cua ch ). Luôn luôn d n ánh m t c a ngư i xem i vào bên trong hình nh thì Bác tham kh o luôn b c Sunrise. Bay bridge, San Francisco c a Bác thanh. ư ng d n ngư i ta ng m cây c u là cái b t i en bên trái b c nh. Th c ra ch này em có ý nh vi t vì c bài c a Anh TheAmateur hư ng d n v " nh lu t m t ph n ba" . Ti n ây em cũng ăng các tài li u các
 3. Bác hi u rõ ngu n g c, s kỳ di u v "T l vàng", chính vì v y không ph i ng u nhiên trong h i ho , ki n trúc và nhi p nh s d ng nó. Trư c h t ó là khái ni m Con s Vàng Chúng ta hãy quan tâm n ba con s u tiên là 1,2 và 3 (hay ư c ngư i Á Ðông chú ý n). Ngoài s 1 là ơn v , thư ng cùng ch m t ngôi v chí tôn, ngư i ta hay dùng s 2 ch Ð t và s 3 ch Tr i. Căn nhà Vi t Nam khi xưa thư ng c t có 3 gian, 2 chái, bao g m có sân hoa gi a. Như th có nghĩa là thu n hòa ư c c Tr i và Ð t. V kích thư c thành hình ch nh t, ngư i ta thư ng dùng khuôn kh cho khung c a khi xây c t nhà, hay kích thư c lá c bi u tư ng cho qu c gia, theo t s 3/2, nghĩa là n u l y chi u ngang là 2, thì chi u dài ph i là 3 ơn v . Hình ch nh t mà có c nh theo t s 3/2 = 1,5 thư ng ư c coi như là m t hình p m t. Chính vì v y không ph i ng u nhiên th ATM, lá c các qu c gia trên th gi i hay c khung hình c a nhi u b c nh... có nhi u nét tương t t l này. S th c, t s lý tư ng nh t v phương di n m thu t, l i là m t s vô t , nghĩa là không b ng t s c a hai s nguyên nào. S này g i là s vàng, bi u ký b ng m u t Hy L p là : = 1,618033... ã ư c bi t n và ư c áp d ng trong s ki n thi t dinh th cách ây 25 th k . Vào th k th 13, m t trong nh ng nhà s h c c a th i Trung C này là Leonardo da Pisa (1175-1250) và ư c g i tên là Fibonacci, theo ti ng Ý có nghĩa là "Con trai c a ông Bonacci". Toán h c th i i này thì th c ra không t o ư c nhi u i u c bi t lưu l i h u th , nhưng tình c Fibonacci l i tìm ra ư c m t s li t, t c là m t gi y s , khá trùng h p v i s c u trúc c a t o v t như sau : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... (S sau b ng t ng c a hai s trư c nó, cái dãy này ã có trong trương trình thi Olympia c a VTV3)
 4. Mu n bi t s li t này thì b t u b i s 0 và s 1, r i k t s h ng th ba tr i, m i s h ng l i b ng t ng s c a hai s h ng ng trư c. B n c có th coi s li t trên ki m l i nh lu t vi t s li t tôi v a k . Li t s này hay ư c g p thiên nhiên. Nhi u nhà th o m c h c ã tìm ra r ng các cây hay n hoa n trên m t cành thư ng n y m m theo s li t Fibonacci. Mu n d hi u, ta l y nh ng s Fibonacci 3, 5, 8, 13 thì s th y là nhi u gi ng hoa ã ch n nh ng s này là s các cánh hoa. M t thí d c s c nh t là s b trí các h t trên m t hoa hư ng dương, hay còn g i là hoa quỳ (Tournesol) . Bác nào thích ch p hoa, cây c nh th ng m k nhé, nó r t kỳ di u y. Nh ng h t trên m t hoa ư c x p theo nh ng hình xoán c r t c bi t trong toán h c g i là nh ng hình xo n c Logarit . Có nh ng ư ng xo n theo chi u kim ng h và nh ng ư ng xo n theo chi u ngư c l i. Ði u kỳ l là s ư ng xo n thu n và s ư ng xo n ngh ch không b ng nhau mà l i theo như s li t Fibonacci. Ch ng h n hoa nh có 13 ư ng xo n theo chi u thu n và 21 ư ng xo n theo chi u ngh ch. Hoa l n có th theo nh ng s (34, 55) và ngươì ta cũng ã tìm ư c nh ng hoa th t l n có s vòng thu n và ngh ch theo li t s Fibonacci (89, 144). M t s trùng h p t nhiên nưã là n u ta l y ba s liên ti p trong s li t s Fibonacci r i l y tích s c a hai s u và cu i r i tr i bình phương c a s gi a thì s ư c +1 hay -1. T d theo s li t ã vi t trên, ta th y : = 1*2.5 - 3 = - 1*3.8 - 5 = 1*5.13 - 8 = - 1*8.21 - 13
 5. = 1*13.34 - 21 Ði u huy n di u nh t trong s li t Fibonacci là "n u g i Fn là m t s h ng trong s li t thì t s hai s h ng liên ti p, t c là t s Fn + 1 . Fn s d n n m t s Phi (Hy L p) mà các nhà toán h c qua các th i i ã ng ý t tên là s vàng. Theo s li t vi t trên ta tính nh ng s h ng theo hai c t dư i ây : 3/2 = 1.500000 3/5 = 1.666667 8/5 = 1.600000 13/8 = 1.625000 21/13 = 1.615385 34/21 = 1.619048 55/34 = 1.617647 89/55 = 1.618182 144/89 = 1.617978 233/144 = 1.618056 = 1.618033989... C ti p t c mà tính ta s th y c t bên trái t s tăng d n và t s bên ph i gi m d n cùng h i t l i m t s Phi g i là s vàng. 6 y u t căn b n trong b c c nh
 6. N u như v tranh là ho s ưa d n vào khung toan tr ng nh ng nét c t o ra n i dung và b c c c a nó thì trong nhi p nh, ngư i ta làm công vi c ngư c l i. Trong b c c nh, có 6 chu n m c b n d a vào, nhưng các t m nh có h n, thu hút và tránh nhàm chán r t c n t i s v n d ng linh ho t. C h i ho và nhi p nh u là ngh thu t truy n t i thông tin th giác và ch u s chi ph i c a nh ng nguyên lý căn b n v c m nh n th c th b ng ánh sáng. Nhưng n u h i ho là ngh thu t t ng h p thì nhi p nh là k thu t phân tích. Khi v tranh, ho s ưa d n vào khung toan tr ng nh ng nét c t o ra n i dung và b c c c a nó. Nhưng trong nhi p nh, ngư i ta làm công vi c ngư c l i… V i b i c nh th c có s n n i dung và b c c, tay máy ph i thay i góc nhìn, s d ng ng kính wide hay tele, xoay tr khuôn hình ch n l c nh ng y u t xây d ng lên b c nh. Tuy nhiên, dù là thêm vào hay b t i các m ng kh i trong khuôn hình, c h i ho và nhi p nh u hư ng t i cách x p t hi u qu nh t th hi n n i dung các tác ph m. Trong k t qu cu i cùng, m c nào ó, c tranh v và nh ch p u ư c ánh giá b i m t chu n m c v b c c. Khi ánh giá m t b c nh, ngư i ta xem xét nó trên nh ng y u t căn b n v n i dung, màu s c, tr ng thái và hi u ng quang h c. N u b c c ư c nh n m nh trong khi các y u t khác b kho m , b n thân nó có th là ch c a nhi p nh. H u h t các y u t căn b n này giúp truy n t i thông tin th giác như i m và ư ng nét, hình d ng, màu s c, ch t li u b m t và tương ph n u liên quan n b c c b c nh. Ngư i ch p nh d a trên nh ng nguyên t c này phát tri n k năng s p x p các i tư ng trong khuôn hình. Tìm ra ti t t u hay mô th c x p t trong b i c nh
 7. ó là k thu t rút ra logic v v trí, s x p t các v t th trong khuôn hình, ch n ư c góc t máy t t nh t ph n ánh ti t t t và mô th c trên các v t th . K thu t này r t ph d ng i v i nh ki n trúc, giao thông, dây chuy n s n xu t… Vi c phát hi n logic x p t trong m t b i c nh l n ph thu c r t nhi u vào kh năng quan sát và xâu chu i c a tay máy. Tuy nhiên, vi c l m d ng ti t t u, thi u suy ng m và phân tích s d n n nh ng b c nh d p khuôn nhàm chán. Vi c áp d ng hi u qu b c c này ph i i li n v i các hi u ng ánh sáng, t o bóng và góc t máy khác thư ng. Ví d , m t hàng c t tròn u tăm t p và sáng rõ trong n ng trưa s không th p b ng b c nh chúng ng trong ánh sáng xiên th p hơi l ch phương ng kính. Nh n ng t t ngang, bóng c t s dài t o m t hàng c t n a n m dư i t, thân c a chúng s ư c “vê” tròn l n vì hi u ng chuy n sáng t i. N u t máy th t th p dư i chân hàng c t v i ng kính góc r ng, u c a chúng s s ch m vào nhau và lao vút lên tr i, r t thú v . Nhi u khi các ti t t u l i xu t hi n cùng hi u ng quang h c và ch tác ng vào ng kính m t góc nhìn nh t nh, v n là ph i tìm tòi và sáng t o. Th hi n ư c kích c v t th ho c kho ng cách K thu t này giúp ngư i xem nh hình dung kích thư c c a v t th trong khuôn hình. S d ng t t phép so sánh chênh l ch v kích thư c có th nêu b t ư c l nc a i tư ng trong b c nh. Ví d , n u mu n minh ho l nc a m t con voi nên t chú sáo bé như h t g o trên lưng nó. Ngư c l i, khi ch p macro m t bông hoa nh , ngư i ta nh n m nh m c phóng i c a b c nh b ng m t chú ki n vàng l n như con ong chúa. V t th làm m u so sánh nên thu c lo i hình nh quen thu c, d hình dung kích thư c như con ngư i, ôtô, que diêm, cái bút… Có th d dàng nh n th y hi u qu c a th pháp so sánh khi xem nh ng thư c phim ho t hình kinh i n v ngư i kh ng l , tí hon. Tay máy khi ng trư c b i c nh hoành tráng hay v t th quá l n, anh ta d b ng p t i m c quên m t là
 8. c n m t v t th so sánh. K t qu là b c nh s còn c m xúc mà anh ta ã tr i nghi m, m i th s ch gi ng như c nh trên bàn hay nh ng món chơi c a tr con. T o s c hút cho i m nh n c a b c nh Vùng tr ng tâm hay i m nh n c a b c nh ư c th hi n b ng k thu t t o tương ph n, hay ư ng d n hư ng. Theo nguyên lý th giác thì i m tương ph n nh t trong khuôn hình s thu hút th giác, vùng x m s n ng và hút m t hơn kho ng nh t tr ng. M t khác, ánh m t ngư i xem cũng s di chuy n theo hư ng chi u c a tia sáng trong khuôn hình, t c là i t ch nh t nh t n ch m nh t. Nh ng ư ng cong, nét chéo k t thúc t i i m nh n s d n ánh m t ngư i xem n ó. Tuy nhiên, chúng cũng có th gây h u qu phân tán và khó hi u n u ch l ch hư ng t i ch chính. Trong b c c c i n, i m m nh c a b c nh thư ng ư c t to giao nhau c a ư ng 1/3 d c và 1/3 ngang b c nh (g n 4 góc khuôn hình). Cách s p x p này c bi t phù h p v i c phim 35 mm. Nhi p nh hi n i không b l thu c vào nh ng công th c c i n. Th m chí, nh ng tay máy cách tân còn c tính t ch vào nh ng v trí oái oăm và i u ó l i gây s chú ý và n tư ng v b c nh. Th c ra, nh ng tay máy này ph i r t hi u v T L Vàng có th làm i u ngư c l i và t o nên hi u qu thú v . Giá tr cao nh t mà nhi p nh hi n i nh m t i không hoàn toàn là cái p, mà là c m xúc và n tư ng. c tính v cân b ng và tr ng thái S cân b ng trong b c nh s quy t nh tr ng thái tĩnh ho c ng c a nó. N u th pháp s d ng ư ng chân tr i n m ngang chính gi a b c nh nh m t o nên c m xúc tĩnh l ng, thì khi t nghiêng, ưa lên cao hay h xu ng th p s cho
 9. hi u qu ng. B c nh nhi u tr i ít t thì t o c m xúc nh nhõm thanh cao. Còn khi o t l này, nh ng hi u qu s ngư c l i. M t ngư i xem có m t c tính là b thu hút theo hư ng chuy n ng c a ch . Do v y, trong b c c c i n các chuy n ng ph i hư ng vào trong b c nh. Nhưng các nhi p nh gia hi n il i không mu n ngư i xem th y ngay m i th , h òi h i s quan sát và suy ng m v thông i p c a b c nh, nên h có th không tuân th quy t c này. S cân b ng cũng b chi ph i b i màu s c, m t ch m vàng tươi bên ph i s n ng b ng c m t m ng nh t tr ng. Cách l y m t di n tích nh có s c hút m nh t o ra s cân b ng v i m t m ng l n nh nhõm hơn s t o ra tr ng thái cân b ng ng - m t b c c khá ph bi n trong nhi p nh. Ch m vào t n ra Nh ng nguyên t c b c c c i n (T L Vàng): - ư ng chân tr i 1/3 ho c 2/3 chi u cao b c nh. - M i khuôn hình ch có m t i m m nh, i m này không t gi a nh mà ph i to 1/3 r ng x 1/3 cao. - Hư ng ánh m t ngư i xem t ngoài vào trong b c nh. - T n d ng nét lư n ch S n u có trong b i c nh. Vi c s d ng hình tròn hay nh ng ư ng cong kín t o nên s c hút khá m nh và gây hi u ng h p nh t - phương pháp th hi n t t nh ng hi n th c ơn l như bông hoa, m ng nh n… Khi ư c s d ng h p lý, b c c này s hư ng s chú ý vào gi a tâm c a nó. M c tiêu h p nh t vào i m m nh còn có th ư c th c hi n b i nhi u ư ng d n hư ng t i i tư ng chính (ví d : nút giao thông). Không c n ph i là nh ng nét d n th c th , ánh m t t p trung c a các sinh v t trong khuôn hình cũng s nh hư ng s quan sát c a ngư i xem nh.
 10. Th pháp b c c phân tán thư ng ư c dùng di n gi i nh ng n i dung tr u tư ng như: gi n d i, làm ngơ, a d ng, h n lo n… i li n v i k thu t này là ng kính góc r ng, bao quát nhi u c m i tư ng m nh tương ương. Ví d , b c hình ch p t trên xu ng m t trung tâm giao d ch ch ng khoán, hay m t cái ch ngoài tr i ông úc. Ph n ánh chi u sâu không gian Là m t th pháp r t hi u qu kh c ph b n ch t ph ng d t c a b c nh. M t b c c khéo léo có th làm khuôn hình tr nên sâu hút, cũng có th khi n ch n i b t hình kh i trên m t b i c nh m nhoà. Nhi u khi m t b c nh nét su t t c n c nh t i vô c không t o c m giác sâu b ng b c macro nét c n, chính ph n v t th b m l i t o c m giác v hình kh i và chi u sâu không gian. M t b c nh b c c t t có th bao g m nhi u l n không gian v i các tone màu và cư ng chi u sáng khác nhau. K thu t ph bi n là s d ng c n c nh làm khuôn hình, nhưng n u không tìm ư c nh ng m u khung c bi t thú v thì b c nh khó mà thoát ra kh i s nhàm chán. Y u t ph trong b c c Ph n trên tôi ã có nói qua v quan i m b trí ch hay y u t chính c a b c c theo t l vàng (dùng hay không dùng, áp d ng, v n d ng ư c hay không là do quan i m c a m i ngư i s d ng). Nhưng ngoài ch th ra các ch ph cũng không kém phàn quan tr ng, nó là y u t quy t nh so sánh, h tr tôn nên v p c a ch th . Như th hi n bông hoa th m tươi, chúng ta thư ng ch p v i cành, lá hay nhưng v t trang trí kèm theo... nhưng th ó ư c coi như y u t
 11. ph (th c ra r ch ròi nhi u nhà nhi p nh còn phân chia thành hai lo i: y u t ph và b i c nh). Các y u t ph này ư c chi làm 04 lo i: (1) Ti n c nh (2) H u c nh (3) B u tr i (4) ư ng chân tr i 1. Ti n c nh: Ti n c nh trong b c nh th hi n s g n g i, tính phàm t c: M t cành hoa bé khi ch p phong c nh, m t khóm khoai trư c chú v t... ôi khi ta ph i dùng ti n c nh che b t nh ng v t ph khác trông không p trong b c nh. K tthu t "x lý ti n c nh" là: - Ti n l i g n hay chúc máy, ng a máy l y nhi u hay ít ti n c nh. - Dùng ng kính góc r ng làm tăng ti n c nh hay ng kính tele làm gi m ti n c nh. - Dùng ti n c nh gióng khung hình cho nh. Ch ng th mà các b n có th th y r t nhi u nh dùng vòm c ng, ngư ng c a, c a s các nhánh cây.. gióng khu cho nh. - T o s tương ph n gi u xa và g n thông qua m và nh t, thư ng ti n c nh t i h u c nh sáng...
 12. 2. H u c nh Th c ra n u ã xác nh rõ ch th thì t t c cái khác trong b c nh ư c g i l i "h u c nh". Phân bi t ch mang tính tương i. Ví d n u ch p chân dung thì ngư i ó là ch chính, cây c i, nhà c a ... phía sau là h u c nh. i ut ik theo quy t c truy n th ng là không ư c phép chúng hoà tr n l n nhau, d n n tình tr ng cái tư ng ng sau như ng i lên u ngư i, cái cây ng sau như m c t u ngư i, cái b ng hi u qu ng cáo như x p rơi xu ng u ngư i... K tthu t "x lý h u c nh" là: Chi u sáng là cách h u hi u khi ch p dàn d ng, b t c th gì n u ư c chi u sáng u s nh t hơn trong vùng t i. Néu không ph i l i d ng các ngu n sáng chi u qua khe c a, l th ng... (vì v y càm la bàn bi t hư ng ánh sáng s ch ng bao gi o th a c ). Ch p phong c nh nhi u khi ph i i mây làm x m h u c nh làm n i b t ch chính... Canh nét c n cũng rát ph bi n "c t uôi" h u c nh ra kh i ch th , ây chính là cách s d ng s tương ph n gi u m và t . Canh nét c n b ng cách: - Ti n gân ch - kh u nh (1; 1.4; 2; 2.8...) - Dùng ng tele... (Cái này tôi ã trình bày trong DOF và s nói l i trong m c "Nhìn theo con m t c a máy nh" Lia máy (panning) cũng là cách t o tương ph n gi a t và m . Lia máy là cách ch p các ch ang chuy n ng v i v n t c tương i n nh. Ngư i càm máy di chuy n máy theo s di chuy n c a ch và b m ch p. Lúc ó, ch s
 13. rõ nét trên m t h u c nh m nhoè nh m t o n tư ng di chuy n c a ch (cái này tôi cũng ư c xin phép trình bày trong m c Làm ch t c trong "Nhìn theo con m t c a máy nh") ư ng nét trong b c c L iH u c ARPS, APSHK, Hon. F. APA etc... trích nh Ngh thu t t p I (Sài Gòn, 1971) Khi c p n b c c là nói n ư ng nét, v y chúng ta th tìm hi u và phân tách vai trò quan tr ng c a ư ng nét trong b c c xây d ng tác ph m. Như chúng ta ã th y, ánh sáng chi u vào nh ng hình th trong vũ tr , t o nên ư ng nét. ư ng nét có th là en, là tr ng, là xám, cũng có th to ho c nh và không b t bu c ph i liên t c. Tùy theo tính ch t và v trí c a ư ng nét, tùy theo nh ng ư ng vi n k t h p thành nó, nên ư ng nét có th làm rung c m tâm h n và t o nh ng ngu n c m xúc khác nhau.
 14. ư ng nét là căn b n xây d ng n i tâm c a nh : th ng, cong hay g y khúc, nó có th cho nhìn th y ho c c -th -hóa ra, ho c g i ra (trong phong c nh không có ư ng nét l n l y làm chính thì s liên l c h u hình ho c vô hình là ư ng nét chính) cho ngư i xem. ưòng nét có th là ngang, là d c, là chéo. ư ng nét có th t theo nh ng nh p i u có nhi u tương ng v i chúng ta, b i vì nó b t ngu n t nh ng s bi u l t nhiên và nó lư c- -hóa s c m nh y tùy thu c lo i hình nh trình bày không thay i t ngàn xưa. Như v y ngư i ta ghép ý nghĩa trang nghiêm v i ư ng d c, ph ng l ng v i ư ng ngang, s ng ng v i ư ng chéo. Và ư ng th ng v n có ý nghĩa là c ng r n, là nghiêm kh c, ư ng cong di n t s rung c m và s tr n v n, ư ng g p di n t s s ng ng và h n lo n.
 15. S cân x ng c a nh ph n chính n m trong s tương h p gi a nh ng ư ng nét và nh ng m ng m l t. Vì cân x ng không có nghĩa là cân i nên ngư i ta x p b c c b ng hai cách: 1/ B c c cân i 2/ B c c không cân i B c c cân i a/ Theo toán h c: Cân i là hai i x ng hai hình b ng nhau, cách u nhau hai bên m t i m ho c m t cái tr c nh t nh. b/ Ngh Thu t : V phương di n ngh thu t, cân i là s phù h p v kích thư c, v tương x ng c a nh ng ph n khác nhau c a cơ th và tương x ng c a nh ng ph n y v i toàn c c. K t qu là m t t ng h p i u hòa t nh t v hình th c mà nh ng tương x ng ph i h p l i m t cách u n. S cân i là căn b n c a ki n trúc. Nh ng ngh sĩ th i c thư ng dùng nó khai di n nh ng tài tôn giáo, nh ng hình thái kh t khe, c ng r n m t cách trang tr ng. Ngư i ta thư ng dùng nó cho nh ng nh v lâu ài, nhà th v.v...
 16. ư ng d c là ư ng ch ng trong b c c cân i, và b c c cân i là m t cách b c c y c tính trang tr ng. Nó có th gi m i. N u b c c theo hình tam giác thì nó s có s linh ng ph n nào trong toàn th . B c c cân i ưa n s t nh t, ít g i c m, càng tránh ư c càng t t. Tuy nhiên có khi ngư i ta mu n ngh ch ng m, dùng cách b c c cân i nh o c i n. B c c không cân i B c c không cân i là ngu n c m h ng phóng khoáng c a ngh sĩ. Nó không có lu t l , mà lu t l ch là tìm c m h ng trong ký c th m m c a tác gi . i v i lo i b c c này ta ph i chú ý n s cân x ng, nó có liên h ch t ch v i phép ph i c nh. ư ng nét là n n t ng c a b c c nên nh nó mà ta tìm c m h ng và dùng nó làm a bàn i tìm tr ng tâm ( cùng nghĩa là ch i m ) và s cân x ng c a nh.
 17. Nhưng n u khai di n s c thái c a ư ng nét, ta s th y b c c c a cách b c c không cân i. Trong lãnh v c ó ngư i ngh sĩ s cho tùy theo tâm h n hư ng d n b i vì nh ng ư ng t o ra trong lúc c m h ng s dùng làm căn b n cho s xây d ng tài mà mình mu n và g i ý ra nh ng tr ng thái nó ưa nb c c chót. ư ng nét là y u t sáng tác c a ngh sĩ, nhưng khi không t ư cs g i c m, thì dùng ư ng nét ch là ư ng nét mà không là ngh thu t. Có nhi u cách b c c, nhưng có m t cách gi n d là b c c theo m u ch cái. M i m t ch theo b n th c a nó là m t b c c b n trên m t di n tích tr ng hay là trong không gian. Có m t s ch theo v i b c c b n tr i hơn nh ng ch khác. Nhưng ph n nhi u nh ng ch ư c áp d ng là nh ng ch gi n d trong s không cân i c a nó : G, Z, J, C, S, U, L, I, v.v... Trong b c c không cân i, nên tránh chân tr i chia nh ra làm hai ph n b ng nhau, ph n tr i và ph n t u nhau s không làm cho ta chú ý n ph n nào và m t c ưa t ph n này qua ph n khác. (Trong m t vài trư ng h p cũng có th chân tr i gi a tùy theo s suy di n c a tác gi .) Trong phong c nh chân tr i 1/3 trên ho c 1/3 dư i tùy theo tác gi mu n t ph n quan tr ng di n t ph n trên hay ph n dư i: như mu n t v tr i, v mây thì chân tr i 1/3 dư i, còn n u mu n nh n m nh v c nh m t nư c, c nh trên m t t thì ư ng chân tr i 1/3 trên.
nguon tai.lieu . vn