Xem mẫu

  1. using System; using System.Diagnostics; public class StartProcessExample { public static void Main () { // Tạo một đối tượng ProcessStartInfo và cấu hình cho nó // với các thông tin cần thiết để chạy tiến trình mới. ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo(); startInfo.FileName = "notepad.exe"; startInfo.Arguments = "file.txt"; startInfo.WorkingDirectory = @"C:\Temp"; startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Maximized; startInfo.ErrorDialog = true; // Tạo một đối tượng Process mới. using (Process process = new Process()) { // Gán ProcessStartInfo vào Process. process.StartInfo = startInfo; try { // Khởi chạy tiến trình mới. process.Start(); // Đợi tiến trình mới kết thúc trước khi thoát. Console.WriteLine("Waiting 30 seconds for process to" + " finish."); process.WaitForExit(30000); } catch (Exception ex) { Console.WriteLine("Could not start process."); Console.WriteLine(ex); } }
  2. // Nhấn Enter để kết thúc. Console.WriteLine("Main method complete. Press Enter."); Console.ReadLine(); } } 1.1 Kết thúc một tiến trình Bạn muốn kết thúc một tiến trình (một ứng dụng hay một dịch vụ). Thu lấy đối tượng Process mô tả tiến trình hệ điều hành cần kết thúc. Đối với các ứng dụng dựa-trên-Windows, hãy gọi phương thức Process.CloseMainWindow để gửi một thông điệp đến cửa sổ chính của ứng dụng. Đối với các ứng dụng dựa-trên-Windows bỏ qua CloseMainWindow, hay đối với các ứng dụng không-dựa-trên-Windows, gọi phương thức Process.Kill. Nếu khởi chạy một tiến trình mới từ mã lệnh được-quản-lý bằng lớp Process (đã được thảo luận trong mục 4.10), bạn có thể kết thúc tiến trình mới bằng đối tượng Process mô tả tiến trình này. Bạn cũng có thể thu lấy các đối tượng Process chỉ đến các tiến trình khác hiện đang chạy bằng các phương thức tĩnh của lớp Process (được tóm tắt trong bảng 4.4). Bảng 4.4 Các phương thức dùng để thu lấy các tham chiếu Process Phương thức Mô tả Trả về đối tượng Process mô tả tiến trình hiện đang GetCurrentProcess tích cực. Trả về đối tượng Process mô tả tiến trình với ID GetProcessById được chỉ định. Trả về mảng các đối tượng Process mô tả tất cả các GetProcesses tiến trình hiện đang tích cực. Trả về mảng các đối tượng Process mô tả tất cả các tiến trình hiện đang tích cực với tên thân thiện GetProcessesByName được chỉ định. Tên thân thiện là tên của file thực thi không tính phần mở rộng và đường dẫn; ví dụ, notepad hay calc. Một khi đã có đối tượng Process mô tả tiến trình cần kết thúc, bạn cần gọi phương thức CloseMainWindow hay phương thức Kill. Phương thức CloseMainWindow gửi một
  3. thông điệp đến cửa sổ chính của ứng dụng dựa-trên-Windows. Phương thức này có cùng tác dụng như thể người dùng đóng cửa sổ chính bằng trình đơn hệ thống, và nó cho cơ hội ứng dụng thực hiện việc tắt một cách bình thường. CloseMainWindow sẽ không kết thúc các ứng dụng không có cửa sổ chính hoặc các ứng dụng có cửa sổ chính bị vô hiệu (có thể vì một hộp thoại hiện đang được mở). Với những tình huống như thế, CloseMainWindow sẽ trả về false. CloseMainWindow trả về true nếu thông điệp được gửi thành công, nhưng không bảo đảm tiến trình thật sự kết thúc. Ví dụ, các ứng dụng dùng để soạn thảo dữ liệu thường sẽ cho cơ hội người dùng lưu lại các dữ liệu chưa được lưu nếu nhận được thông điệp này. Người dùng thường có cơ hội hủy bỏ việc đóng cửa sổ với những tình huống như thế. Điều này nghĩa là CloseMainWindow sẽ trả về true, nhưng ứng dụng vẫn cứ chạy khi người dùng hủy bỏ. Bạn có thể sử dụng phương thức Process.WaitForExit để báo hiệu việc kết thúc tiến trình và thuộc tính Process.HasExited để kiểm tra tiến trình đã kết thúc hay chưa. Và bạn cũng có thể sử dụng phương thức Kill. Phương thức Kill kết thúc một tiến trình ngay lập tức; người dùng không có cơ hội dừng việc kết thúc, và tất cả các dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất. Kill là tùy chọn duy nhất để kết thúc các ứng dụng dựa-trên-Windows không đáp lại CloseMainWindow và để kết thúc các ứng dụng không-dựa-trên-Windows. Ví dụ dưới đây khởi chạy một thể hiện mới của Notepad, đợi 5 giây, sau đó kết thúc tiến trình Notepad. Trước tiên, ví dụ này kết thúc tiến trình bằng CloseMainWindow. Nếu CloseMainWindow trả về false, hoặc tiến trình Notepad vẫn cứ chạy sau khi CloseMainWindow được gọi, ví dụ này sẽ gọi Kill và buộc tiến trình Notepad kết thúc; bạn có thể buộc CloseMainWindow trả về false bằng cách bỏ mặc hộp thoại File Open mở. using System; using System.Threading; using System.Diagnostics; public class TerminateProcessExample { public static void Main () { // Tạo một Process mới và chạy notepad.exe. using (Process process = Process.Start("notepad.exe")) { // Đợi 5 giây và kết thúc tiến trình Notepad. Console.WriteLine("Waiting 5 seconds before terminating" + " notepad.exe."); Thread.Sleep(5000);
  4. // Kết thúc tiến trình Notepad. Console.WriteLine("Terminating Notepad with " + "CloseMainWindow."); // Gửi một thông điệp đến cửa sổ chính. if (!process.CloseMainWindow()) { // Không gửi được thông điệp. Kết thúc Notepad bằng Kill. Console.WriteLine("CloseMainWindow returned false - " + " terminating Notepad with Kill."); process.Kill(); } else { // Thông điệp được gửi thành công; đợi 2 giây // để chứng thực việc kết thúc trước khi viện đến Kill. if (!process.WaitForExit(2000)) { Console.WriteLine("CloseMainWindow failed to" + " terminate - terminating Notepad with Kill."); process.Kill(); } } } // Nhấn Enter để kết thúc. Console.WriteLine("Main method complete. Press Enter."); Console.ReadLine(); } } 1.2 Bảo đảm chỉ có thể chạy một thể hiện của ứng dụng tại một thời điểm Bạn cần bảo đảm rằng, tại một thời điểm chỉ có thể chạy một thể hiện của ứng dụng. Tạo một đối tượng System.Threading.Mutex và bảo ứng dụng thu lấy quyền sở hữu đối tượng này lúc khởi động. Mutex cung cấp một cơ chế để đồng bộ hóa quá trình thực thi của các tiểu trình vượt qua biên tiến trình và còn cung cấp một cơ chế tiện lợi để bảo rằng chỉ một thể hiện của ứng
  5. dụng đang chạy. Bằng cách cố thu lấy quyền sở hữu một đối tượng Mutex lúc khởi động và thoát nếu không thể thu được Mutex, bạn có thể bảo đảm rằng chỉ một thể hiện của ứng dụng đang chạy. Ví dụ dưới đây sử dụng một Mutex có tên là MutexExample để bảo đảm chỉ một thể hiện của ví dụ có thể thực thi. using System; using System.Threading; public class MutexExample { public static void Main() { // Giá trị luận lý cho biết ứng dụng này // có quyền sở hữu Mutex hay không. bool ownsMutex; // Tạo và lấy quyền sở hữu một Mutex có tên là MutexExample. using (Mutex mutex = new Mutex(true, "MutexExample", out ownsMutex)) { // Nếu ứng dụng sở hữu Mutex, nó có thể tiếp tục thực thi; // nếu không, ứng dụng sẽ thoát. if (ownsMutex) { Console.WriteLine("This application currently owns the" + " mutex named MutexExample. Additional instances" + " of this application will not run until you" + " release the mutex by pressing Enter."); Console.ReadLine(); // Giải phóng Mutex. mutex.ReleaseMutex(); } else { Console.WriteLine("Another instance of this" + " application already owns the mutex named" + " MutexExample. This instance of the" + " application will terminate.");
  6. } } // Nhấn Enter để kết thúc. Console.WriteLine("Main method complete. Press Enter."); Console.ReadLine(); } }
nguon tai.lieu . vn