Xem mẫu

 1.      ư tưởng Hồ Chí Minh    T Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hồng Vân Thực hiện: nhóm 2 – D08QTKD1 Sưu tầm : zenith™
 2. 1 2 3
 3. Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng.
 4. LAO ĐỘNG TRÍ TÀI TUỆ NĂNG
 5. S ức  m ạnh dân ộc t
 6. Hồ Chí Minh khẳng định: cần có những chính sách quan tâm, chăm lo đến con người để phát huy tối đa khả năng sáng tạo, đóng góp tài năng, trí tuệ cho xã hội.
 7. 1 2 Thừa kế những giá Hình thành những trị tốt đẹp của con phẩm chất mới như : người truyền có tư tưởng XHCN, thống có đạo đức, có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ, có tác phong XHCN,… Con người XHCN phải do CNXH tạo ra nhưng trên con đường tiến lên CNXH thì cần có những con người XHCN.
 8. KHÁCH  Q UAN C ẤP  Á C H B LÂ U   À I D
 9. Chiến lược trồng người
 10. • t
 11. *Đạo đức, nhân cách của thế hệ trẻ đang có chiều hướng xấu *phương pháp dạy và *sự mất cân đối học ở các cấp còn lạc giữa các ngành học, bậc hậu học, tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa qui mô, chất lượng và hiệu quả *mô hình tổ chức GD *chất lượng đào tạo - ĐT vẫn nặng lý nguồn nhân lực ở thuyết, nhẹ thực hành nước ta còn hạn *Công tác quản lý GD chế. ở nước ta còn ôm đồm, chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt của các cấp .
 12. "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh" đã   trở thành một phương châm đối với tất  ả công dân Việt  c Nam.
 13. Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ.
 14. TÀI LIÊU THAM KHẢO: 1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh-Bộ giáo dục và đào tạo 2.Trang web: tailieu.vn……………….. 1 Trần Thị Thúy Hạnh 4 Nguyễn Thị Tú Oanh 2 Nguyễn Thanh Huyền 5 Phạm Thị Hằng 3 Nguyễn Thị Hà