Xem mẫu

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH I BÀI TIỂU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÊ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở ĐẤT NƯỚC TA Hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Hồng Vân LOGO
 2. Nhóm thực hiện: 1 Vũ Thị Nguyệt 2 Nguyễn Thị Kim Liên 3 Phan Thị Dung 4 Nguyễn Hương Giang 5 Nguyễn Thị Nhung www.themegallery.com Company Logo
 3. Giới thiệu chung Vận dụng và phát triển tư tưởng HCM về văn hóa Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Kết luận www.themegallery.com Company Logo
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh • Là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. • Là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. • Là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. hệ thống tư tưởng HCM vấn đề phát triển văn hóa và Trong Xây dựng con người là một trong những nội dung phong phú Có giá trị bền vững lâu dài trong toàn bộ di sản tư tưởng mà Người để lại cho dân tộc và nhân loại www.themegallery.com Company Logo
 5. Trong tư tưởng HCM vấn đề văn Hóa luôn có một vị trí quan trọng. Những quan điểm của Người về văn Hóa là kim chỉ nam để Đảng ta Hoạch định chính sách, sách lược Phát triển văn hóa qua các giai Đoạn xây dựng đất nước. Những Quan điểm và hoạt động văn hóa Của Người đã góp phần vào sự Tiến bộ và phát triển nền văn minh của nhân loại www.themegallery.com Company Logo
 6. c -Gắầu tư chặtviệẽ bảo tvới pháttạo các di tíchxãchộiử -Đ n kết cho ch c hơn ồn, tôn triển kinh tế lị h s làm Xây dựng là nền cho văn ạng,thấm sâu vàn di isản văn c đờvậốngể, phi vật văn hóa tiên tiến, cách mhoá kháng chiế mọ lĩnh vự hoá i s t th xã hội. -Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người thể đậm đà bản sắc Việtết hợp hài hoà giữa bảo tồn, phát huy với kế thừa và -K Nam. dân tộc với đặc -Bảo vệển, phátgìn di ản sắớivăn hoá ển kinh tế du thời phát tri và giữ huy b tích v c phát tri dân tộc trong lịch. trưng dân tộc, kỳ côngần tựệp hóa n, ện đại hóa, n ộủa nhân dân ttrongốc tế tinh th nghi nguyệ hi tính tự quả h c i nhập kinh ế qu hiện đại, nhân -Bồi dưỡng cáchoá trị VH trong thanh niên, sinh viên, xây dựng văn giá văn. học sinh, đặc biệt là lý ttưởng của phong ống,năng lực trí -Đa dạng hoá các hoạ độ ng sống, lối s trào tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hoá VN www.themegallery.com Company Logo
 7. Phát triển văn hóa phải coi trọng chất lượng, phải đúng hướng Nền văn hoá định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua các chính sách văn hoá mang tính nhân văn, vì con người; phát huy tiềm năng, trí tuệ con người để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, của nền kinh tế tri thức trong xu thế hội nhập quốc tế. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai Bác Hồ từng nói “muốn xây dựng Chủ nghĩa trò, vị trí của văn hoá trong đời sống dân tộc xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa” và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, www.themegallery.com Company Logo
 8. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa và góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa của nhân loại trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế Phải đấu tranh chống sự xâm nhập của những yếu tố phản văn hóa. Chống khuynh hướng hòa tan giá trị, áp đặt giá trị văn hóa ngoại lai, từng bước hủy hoại nhân cách con người, đầu độc nhân dân, trước hết là lớp trẻ
 9. Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Để xây dựng con người phát triển toàn diện, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh đến việc trồng người trong từng bước đi lên của đất nước “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Tư tưởng lớn này của Người mãi mãi định hướng cho việc xây dựng con người Việt Nam hôm nay và mai sau. www.themegallery.com Company Logo
 10. Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực kinh tế Trên lĩnh vực chính trị Định hướng xây dựng con người Trên lĩnh vực xã hội trong sự nghiệp đổi mới ở nước taTrên lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay Trên lĩnh vực tư tưởng VH-NT www.themegallery.com Company Logo
 11. Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực kinh tế -Nâng cao vị thế người lao động trong quá trình sản xuất -Khai thác và phát huy tinh thần tự giác ,sáng kiến của người lao động trong việc đóng góp ý kiến,xây dựng chiến lược,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội -Thực hiện dân chủ hoá trong lao động sản xuất, đảm bảo sự công bằng ,công khai,bình đẳng đối với người lao động Add Your Title Trên lĩnh vực chính trị -Nâng cao trình độ, nhận thức chính trị xã hội cho cán bộ Đảng viên và nhân dân lao động, nâng cao năng lực trách nhiệm của mỗi cá nhân trong qua trình xây dựng và phát triển đất nước -Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân lao động tham gia vào việc quản lý đất nước, xã hội, nền kinh tế, con người -Thực hiện dân chủ hoá trong đời sống xã hội, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân về hoạt động của bộ máy nhà nước,tham gia đấu tranh chống tham nhũng, giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân với đất nước. www.themegallery.com Company Logo
 12. Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực xã hội -Khắc phục, loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu -Giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, các vùng miền -Giải quyết vấn đề về việc làm, phân công lại lao động, xoá đói giảm nghèo -Quan tâm tới những gia đình chính sách, khó khăn, vùng sâu, vùng xa Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo -Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo -Tạo điều kiện để vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra -Tăng cường phối hợp giữa nhà trường,gia đình và xã hội, các tổ chức, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, đặc biệt là thế hệ trẻ www.themegallery.com Company Logo
 13. •Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hộicông bằng, dân chủ, văn minh hiện nay, con người và nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Chúng ta khẳng định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội đồng thời phải là những con người có tri thức và đạo đức. •Vấn đề cốt lõi là ta phải thực hiện chiến lược giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của giáo dục đào tạo là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá trình đổi mới của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới. www.themegallery.com Company Logo
 14. Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người Trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nghệ thuật -Tăng cường nâng cao công tác giáo dục chính trị,tư tưởng,nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác tuyên truyền -Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá ,nghệ thuật, xây dựng văn hoá lành mạnh Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay tư tưởng HCM tiếp tục được Đảng ta quán triệt vận dụng và phát triển.Con người Việt Nam đang là trung tâm trong "chiến lược phát triển toàn diện"; đang là động lực của công cuộc xây dựng xã hội mới với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". www.themegallery.com Company Logo
 15.  Tài liệu tham khảo - Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh_Nhà xuất bản chính trị quốc gia - Trang web: http://www.cpv.org.vn http://dangbo.most.gov.vn www.themegallery.com Company Logo