Tiểu luận: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tiểu luận: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh. Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 2 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-luan-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-la-mot-trong-nhung-muc-yeu-to-giu-v7pbuq.html

Nội dung


LỜI MỞ ĐẦU
Trong các yếu tố đầu vào của sản xuất thì con người là yếu tố trung tâm
quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thương trường.
Ngày nay khi khoa học kỹ thuật có những tiến bộ vượt bậc, công nghệ sản xuất
thay đổi nhanh chóng thì yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao ngày
càng bức thiết hơn. Chính vì vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động và phát
triển tài nguyên nhân sự, đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài và bền vững cho
doanh nghiệp.
Nhận thức được điều đó em chọn đề tài: "Đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản
xuất kinh doanh".
Đề tài gồm 2 phần chính:
Chương I: Một số vấn đề chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo/
phát triển nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

I . Một số vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1. Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1. Khái niệm chung về đào tạo và phát triển nguông nhân lực
Đào tạo nguồn nhân lực được hiểu là quá trình giảng dạy, hướng dẫn nhằm
nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, kĩ năng của người lao động để thực hiện
có hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình đáp ứng đươc công việc hiện hành.
Phát triển nguồn nhân lực được hiêu là quá trình học tap vượt ra khỏi phạm
vi công viẹc của người lao động nhằm nâng cao khả năng và trình độ nghề nghiệp
của người lao động, mở ra cho họ những công việc mới đáp ứng những thay đổi
của cơ cấu tổ chức,những định hướng trong tương lai của tổ chức.
Như vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hai nội dung cơ bản trong
vấn đề huấn luyện,nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động.
Chúng ta có thể nhận ra điểm tương đồng giữa đầo tạo và phát triển nguồn
nhân lực là chúng đều có các phương pháp sử dụng nhằm tác động lên quá trình
học tập để nâng cao bồi dưỡng kiến thứccho người lao động.Tuy nhiên đào tạo có
định hướng vào công việc hiện tại,chú trọng vào công việc hiện thời của người lao
động giúp người lao động nâng cao các kĩ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc
hiện tại.
Còn phát triển nguồn nhân lực chú trọng công việc trong tương lai khi cơ cấu
tổ chức thay đổi đòi hỏi họ cần có những kiến thức,kĩ năng mới theo yêu cầu của
công việc .Và công tác phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp các cá nhân chuẩn bị sẵn
sang các kiến thức, kĩ năng cần thiết đó.
1.2. Vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp.Như chúng ta đã biết vốn là giá trị mang lại lợi ích
kinh tế của doanh nghiệp, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp.
Vốn được biểu hiện dưới nhiều dang khác nhau : như vốn hiện vật ,vốn tài
chính tiền tệ, vốn nguồn nhân lực… Trong đó vốn nguồn nhân lực đóng vai trò
quan trọng nhất bởi vì nó chính là nhân tố quản ly trực tiếp chi phối tác động tới bộ
máy của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không, là nhân tố tạo nên thế
cạnh tranh hàng đầu của doanh nghiệp.
Vốn nhân lực chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là vốn về con người
nguồn vốn này mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp chính là giá trị sức lao
động của nó.
Giá trị sức lao động này được đánh giá cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ
lành nghề, hiệu quả thực hiện công việc của người lao động.
Để có đươc trình độ lành nghề cao đáp ứng được yêu cầu của công việc, của
tổ chức thì buộc người lao động phải nâng cao được các kiến thức, kĩ năng cần đạt
được.
Với quá trình phát triển chóng mặt hiện nay của thế giới nói chung và Việt
Nam noi riêng thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lại càng trở nên
quan trọng, cần được quan tâm hơn rất nhiều. Bởi lẽ chỉ có thế mới đảm bảo cho
doanh nghiệp thích ứng kịp thời, nhạy bén trên thương trường, đông thời nâng cao
vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh khác, đứng vững
trươc những biến động thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế.
Như vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tô cơ
bản góp phần giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu sản xuất kinh doanh.
2. Một số nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo/phát triển
nguồn nhân lực.
2.1. Nguyên tắc đào tạo/phát triển nguồn nhân lực.

3

Với mọi quá trình đào tạo/phát triển chỉ diễn ra dưới mọi hình thức nào đều
là các quá trình giảng dạy và học tập, do đó dù dưới bất kỳ hình thức đào tạo/phát
triển nào cũng cần lưu ý, tuân thủ nguyên tắc cơ bản sau đây:
- Kích thích: Khi bắt đầu một qúa trình đào tạo/phát triển nên cung cấp cho
các học viên các kiến thức chung về vấn đề sẽ học và chỉ cho học viên thấy được
lợi tích của khoá học đối với việc thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp và mục
tiêu của các cá nhân như thế nào. Những mục tiêu này có thể là nâng cao chất
lượng thực hiện công việc hoặc chuẩn bị các yêu cầu của công việc trong tương lai
sắp tới. Điều này kích thích cho học viên có động cơ rõ rang trong học tập, hiểu
được sự quan trọng của vấn đề được học, tạo cho học viên chủ động trong công tác
đào tạo/ phát triển.
- Cung cấp thông tin phản hồi: Thông tin phản hồi trong quá trình đào tạo sẽ
giúp học viên giảm bớt hồi hộp, lo lắng và biết cách làm gì để nâng cao kết quả đào
tạo. Cung cấp thông tin phản hồi còn được coi là một phần của chương trình đào
tạo đối với phương pháp đào tạo tại nơi làm việc.
- Tổ chức: Cách thức tổ chức khoá đào tạo cũng ảnh hưởng rất quan trọng
đến chất lượng và hiệu quả đào tạo. Nội dung này sẽ nói rõ ở phần dưới đây.
- Tham gia: Để đạt được kết quả tốt, học viên cần phải tham gia tích cực, chủ
động vào quá trình đào tạo. Tổ chức các cuộc hội thảo, thảo luận nhóm, trình bày
trước các học viên khác, các cuộc thi giữa các nhóm… là các hình thức thu hút học
viên tham dự có hiệu quả cao.
2.2. Yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự:
Đào tạo và phát triển nhân sự thực chất là một hoạt động đầu tư nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song hoạt động này
đòi hỏi nhiều chi phí, thời gian và công sức. Cho nên việc đào tạo và phát triển
nhân sự phải có kế hoạch, có trọng điểm, không thể thực hiện một cách tràn lan,
không có kế hoạch, phương pháp. Bởi vậy việc đào tạo và phát triển nhân sự ở
doanh nghiệpcần đảm bảo các yêu cầu sau:
4

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho biết những mục tiêu doanh nghiệp cần
đạt tới như: Nâng cao doanh thu, lợi nhuận; giảm thiểu chi phí và giá thành sản
phẩm; tăng thị phần chiếm lĩnh… Để đạt được những mục tiêu đó doanh nghiệp
phải sử dụng và kết hợp một cách có hiệu quả ba nhân tố: vốn, cơ sở vật chất kỹ
thuật và lao động. Kế hoạch nhân sự giúp doanh nghiệp nắm được tình hình lao
động một cách chi tiết về số lượng, chất lượng lao động hiện tại, từ đó có thể lượng
hoá được nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng lao động, cơ cấu ngành nghề và
trình độ chuyên môn sẽ biến động trong tương lai. Trên cơ sở đó đề ra các giải
pháp nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự phục vụ cho các mục tiêu sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Một trong những giải pháp đó là đào tạo và phát triển
nhân sự.
Để xây dụng được kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự cần thu thập một
số chỉ tiêu về: số lượng người được cử đi đào tạo, chi phí và thời gian đào tạo,
chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, chất lượng lao động cần đạt được sau đào
tạo.
- Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự cần đảm bảo tính khả thi về tài
chính, thời gian và nhân sự.
Đào tạo và phát triển nhân sự là một hoạt động đòi hỏi phải tốn kém nhiều về
tài chính, thời gian và con người. Vì vậy khi xây dựng kế hoạch cần dự tính chi phí,
thời gian, nhân sự đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của hoạt động sản
xuất kinh doanh, khả năng tài chính của doanh nghiệp lựa chọn các nội dung đào
tạo, phương pháp đào tạo và hình thức đào tạo cho thích hợp.
Khả năng về tài chính là dự tính chi phí đào tạo phát triển phải nằm trong
khuôn khổ quỹ đào tạo của doanh nghiệp mình. Khả thi về tài chính còn thể hiện ở
viẹc dự tính chi phí cho một chương trình đào tạo trong mối quan hệ với tầm quan
trọng của các mục tiêu và lợi ích của chương trình đào tạo đó. Tài chính cho đào
tạo và phát triển nhân sự gồm các khoản như: trả lương cho giáo viên và những
người cộng tác, chi phí cho trang bị học tập…
5

1118441

Tài liệu liên quan


Xem thêm