Xem mẫu

  1. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 49 PHẦN III: THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Tình hình tổn thất trong 6 tháng đầu năm 2009 các hợp đồng đều được thực hiện một cách hợp lý. Không thấy có sự gian lận trong việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Hầu như các hợp đồng đã đáo hạn. Có 3 vụ tổn thất xảy ra, đã được xem xét và giải quyết bồi thường: 1. Ngày 12/01/2009 tàu Đại Hùng trị giá 3000000 USD trở cà phê xuất khẩu trị giá 1.500.000 USD từ cảng Hải Phòng - Việt Nam đến cảng Newcastle Anh. Tàu bị mắc cạn làm hư hỏng dự tính phải sửa chữa hết 100.000 USD. Cà phê bị ướt hỏng hết 90.000 USD. Để làm cho tàu nổi ra khỏi cảng thuyền trưởng đã ra lệnh ném một số hàng xuống biển trị giá 120.000 USD. Chi phí ném hàng xuống biến 7000 USD. Đồng thời cho thúc máy làm việc hết công suất dẫn tới nổ nồi hơi dự tính sửa chữa hết 90.000 USD. Về tới bến thuyền trưởng tuyên bố các bên đóng góp tổn thất chung. 2. Ngày 15/03/2009 trên đường vận chuyển gạo sang Republic of Liberia tàu Mĩ Hưng gặp bão. Tàu phải ghé vào cảng Munda - Ấn Độ để tránh bão. Sau 5 ngày tàu tiếp tục cuộc hành trình. Khi dỡ hàng giám định viên thấy hư hỏng mất mát như sau: - 5000 bao bị ướt, trong đó 4200 bao bị mốc xanh, 800 bao giảm giá trị 50% - Bao bì bị rách 1000 bao, quét hốt còn lẫn tạp chất 25 tấn giảm giá trị 30%. 3. Ngày 03/06/2009 tàu Larosen chở giấy và chở 2 hàng khác là xi măng và phân đạm chủa công ty xuất nhập khẩu Hà Nội. Trong hành trình phát hiện cháy ở lô hàng giấy hư hỏng hết 100 000USD. Để dập lửa thuyền trưởng ra lệnh phá vách ngăn tàu đưa vòi rồng vào chữa cháy ước tính sửa chữa hết 100 000 USD, sau khi dâp tắt đám cháy đã làm ướt hỏng hàng giấy 120 000 USD hàng xi măng 80 000 USD, hàng phân đạm 90 000 USD tàu tiệp tục hành trình gặp thời tiết xấu làm hư hỏng tàu dự tính sửa chữa hết 30000 USD. giấy 20000 USD, xi măng 30000 USD, phâm đạm 30000 USD. Chi phí cứu hỏa 10000 USD do chủ tàu chi. Về tới bến thuyền trưởng tuyên bố các bên đóng góp tổn thất chung. Giá trị còn lại của tàu 2600000 USD, giấy còn 2260000 USD, xi măng còn 1460000 USD, phân đạm còn 1000000 USD. Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  2. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 50 PHẦN IV: TÍNH TOÁN VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Cách giải quyết bồi thường của công ty như sau: 1. Vụ tổn thất 1. Giá trị tổn thất chung: VTTC = VTSHS + CTTC = (120000 + 90000) + 7000 = 217000 (USD) Giá trị chịu phân bổ: VCFB = V(T=H)x - VTTTR = (3000000 + 1500000) - (100000 + 90000) = 4310000 (USD) Tỉ lệ phân bổ: VTTC RFB = × 100 VCFB 217000 = × 100 = 5% 4310000 Số tiền phân bổ: Ni = RFB × VCFBi Nchủ tàu = 5% × (3000000 - 100000) = 145000 (USD) Nchủ hàng = 5% × (1500000 - 90000) = 70500 (USD) ni = Ni - VTSHSi nchủ tàu = 145000 - 90000 - 7000 = 48000 (USD) -> CHủ tàu phải bỏ ra 48000 (USD) nchủ hàng = 70500 - 120000 = -49500 (USD) -> Chủ hàng thu về 49500 (USD) Bảo hiểm phải bồi thường: - Tổn thất riêng: 90000 USD Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  3. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 51 - Tổn thất chung: 120000 - 49500 = 70500 (USD) - Kết quả bảo hiểm phải bồi thường cho chủ hàng: 90000 + 70500 = 160500 (USD) 2. Vụ tổn thất 2. - 5000 tấn đóng được 100000 bao gạo trị giá 3000000 USD -> 1 bao trị giá 30 (USD) - 4200 bao mốc xanh Bảo hiểm bồi thường: 4200 × 30 = 126000 (USD) - 800 bao bị giảm giá trị 50%: 800 × 30 × 50% = 12000 (USD) - 1000 bao bị rách vỡ vỏ bao, quét hót đc 25 tấn. -> 25 tấn đóng được 500 bao. - 500 bao giảm giá trị 30% Bảo hiểm bồi thường: 500 × 30 × 30% = 4500 (USD) - Số bao bị mất hoàn toàn: 1000 - 500 = 500 (bao) -> 500 bao bị mất giá trị bảo hiểm bồi thường: 500 × 30 = 15000 (USD) - Tổng giá trị mà bảo hiểm bồi thường: 126000 + 12000 + 4500 + 1500 = 144000 (USD) 3. Vụ tổn thất 3. Giá trị tổn thất chung: VTTC = VTSHS + CTTC = 100 000 + 120 000 + 80 000 + 90 000 + 10 000 Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  4. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 52 = 400 000 (USD) Giá trị chịu phân bổ: VCFB = V(T+H)D + VSTTR + VTSHS = (2600000 + 2260000 + 1460000 + 1000000) + (30000 + 20000 + 30000 + 30000) + (100000 + 120000 + 80000 + 90000) = 7 820 000 (USD) Tỷ lệ phân bổ: VTTC RFB = × 100 VCFB 400000 20 = × 100 = (%) 7820000 391 Số tiền phân bổ Ni = RFB × VCFBi 20 Nchủ tàu = × (2600000 + 30000 + 100000) 391 = 139 762 (USD) 20 Ngiấy = × (2260000 + 20000 + 120000) 391 = 122 762 (USSD) 20 Nxi măng = × (1460000 + 30000 + 80000) 391 = 80 307 (USD) 20 Nphân đạm = × (1000000 + 30000 + 90000) 391 = 57 289 (USD) ni = Ni - VTSHSi nchủ tàu = 139642 - 100000 - 10000 Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  5. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 53 = 29642 (USD) -> Chủ tàu phải bỏ ra 26942 (USD) ngiấy = 122762 - 120000 = 762 (USD) -> Chủ hàng giấy phải bỏ ra 762 (USD) nxi măng = 80307 - 80000 = 307 (USD) -> Chủ hàng xi măng phải bỏ ra 307 (USD) nphân đạm = 57289 - 90000 = -32711 (USD) -> Chủ hàng phân đạm thu về 32711 (USD) Bảo hiểm cho hàng giấy phải bồi thường: - Tổn thất riêng: 100000 (USD) - Tổn thất chung: 122762 + 762 = 123524 (USD) - Kết quả bảo hiểm phải bồi thường cho chủ hàng: 100000 + 123524 = 223 524 (USD) Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  6. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 54 I. Biên bản giám định tổn thất: Biên bản tổng hợp 3 vụ tổn thất. BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH Số: ........................... Chứng nhận rằng hàng hóa sau đây được giám định theo yêu cầu của............................ Vận tải đơn số:.................................................... cấp tại:............................... (ghi ký mã hiệu, số lượng, trọng lượng và mô tả hàng hóa) ............................................................................ ........................................... Tên phương tiện vận chuyển: ............................. Từ:..................................... Chuyển tải tại: .................................................... trên phương tiện:............... Nơi đến: .............................................................. Ngày đến:.......................... 1. 1. Ngày dỡ hàng khỏi tàu/ máy bay 2. Ngày dỡ hàng lên sà lan 3. Ngày đưa hàng hóa vào nơi giám định 4. Ngày yêu cầu giám định 5. Ngày, nơi thực hiện giám định 2. 1. Vận đơn có bao gồm sự hạn chế nào không 2. Hàng hóa có xếp trên boong không 3. 1. Tính chất tự nhiên của bao bì (nêu rò tính chất mới hay cũ, phù hợp với tập quán và cho việc xếp hàng hóa hay không). 2. Điều kiện bên ngoài của bao bì theo những dấu hiệu tổng quát ghi nhận tại cảng dỡ hàng (nêu rõ loại văn bản được chứng minh bởi đại diện của người vận chuyển) 3. Điều kiện bên ngoài và bên trong bao bì tại thời điểm giám định. 4. Nêu rõ biện pháp thực hiện đề phòng hạn chế tổn thất, nếu có, tại cảng dỡ hàng. 5. Tính chất tự nhiên, nguyên nhân gây ra tổn thất, hư hại hàng hóa. 6. Ghi chú. Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  7. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 55 TÍNH TOÁN CHI TIẾT TỔN THẤT HƯ HẠI HÀNG HÓA ****************** Theo yêu cầu của người nhận hàng........................................., chúng tôi, giám định viên của Công ty Cổ phần Bảo hiểmAAA đã có mặt tại .................................để thực hiện việc giám định hàng hóa bị tổn thất nêu trên. Kết quả như sau: Tổng số tiền tổn thất:..................................................................................................... Phí giám định:........................... BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH NÀY ĐƯỢC LẬP HOÀN TOÀN KHÔNG PHƯƠNG HẠI ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI BẢO HIỂM VÀ TUÂN THỦ THEO NHỮNG ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN VÀ TRỊ GIÁ CỦA ĐƠN BẢO HIỂM. TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/07/2010 GIÁM ĐỊNH VIÊN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ II. Giải quyết bồi thường: Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  8. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 56 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng biÓn kh«ng ph¶i míi ra ®êi vµ ®−îc triÓn khai ë ViÖt Nam, so víi lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nã trªn thÕ giíi th× ®©y lµ nghiÖp vô rÊt non trÎ trªn thÞ tr−êng b¶o hiÓm. Song nh÷ng kÕt qu¶ mµ c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam nãi chung vµ cña B¶o ViÖt nãi riªng thu ®−îc trong thêi gian qua ®· chøng tá nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng h¸o xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ®· t×m ®−îc chç ®øng trªn thÞ tr−ßng vµ kh¼ng ®Þnh ®−îc vai trß quan träng cña nã trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm còng nh− tong ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi, trong t−¬ng lai ch¾n ch¾n r»ng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ngµy cµng cñng cè ®−îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr−êng b¶o hiÓm trong n−íc vµ ngµy cµng hoµn thiÖn, ph¸t triÓn s¸nh ngang víi thÞ tr−êng b¶o hiÓm khu vùc vµ quèc tÕ, hoµ nhËp víi qu¸ tr×nh khu vùc ho¸ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra hÕt søc nhanh chãng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tuy nhiªn, víi sù thÊt thu kho¶ng 80% phÝ b¶o hiÓm trong kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cho c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi th× viÖc nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn hoµn thiÖn hoµn thiÖn h¬n n÷a nghiÖp vô nµy trë thµnh vÊn ®Ò dÆt ra kh«ng chØ riªng cho B¶o ViÖt mµ cßn ®èi víi toµn ngµnh b¶o hiÓm cïng víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan. LuËt kinh doanh b¶o hiÓm ra ®êi ®É cã hiÖu lùc thi hµnh cho phÐp c¸c nhµ b¶o hiÓm n−íc ngoµi ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng b¶o hiÓm ViÖt Nam v× vËy trong thêi gian tíi m«i tr−êng c¹nh tranh sÏ diÔn ra hÕt søc gay g¾t, nÕu B¶o ViÖt kh«ng tranh thñ thêi gian thu hót vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng th× sÏ bÞ mÊt dÇn thÞ tr−êng vµo tay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm n−íc ngoµi. chÝnh v× vËy ngay tõ b©y giê B¶o ViÖt ph¶I t¨ng c−êng hîp t¸c kinh doanh, n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, ph¸t huy m¹ng l−íi réng kh¾p trªn thÞ tr−êng trong n−íc, coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ®−îc ®Æt ra cho b¶o viÖt lµ cÇn t×m chom×nh mét h−íng ®I phï hîp, ®−a ra c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh doanh kh¶ thi trong thêi gian tíi ®Ó tiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cao vÞ trÝ cña m×nh trong mét m«I tr−êng c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t nh− hiÖn nay, tõ ®ã kh¼ng Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
  9. ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng Trang 57 ®ÞnhvÞ trÝ vai trß cña m×nh ®èivíi nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n−íc v× môc tiªu d©n giµu n−íc m¹nh, x· héi d©n chñ v¨n minh. Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H
nguon tai.lieu . vn