Xem mẫu

  1. Tiêu i m trong nhi p nh.
  2. Tiêu i m (focal point) là m t khái ni m quan tr ng trong b c nh. Có th nói tiêu i m là y u t quy t nh nh t n s thành công c a m t b c nh. V y tiêu i m là gì? Tiêu i m trong b c nh là gì? B n có th h i nh ng câu h i khác tương t như: - âu là i m chính c a b c nh? - Cái gì thu hút ánh m t c a ngư i xem? - Cái gì trong b c nh này là n i b t nh t? - Ch i m c a b c nh là gì? Lý do mà tiêu i m quan tr ng là vì khi b n nhìn vào m t b c nh, m t b n c n m t i m ngh ho c m t i m thú v nào ó t p trung vào. Không có tiêu i m thì ngư i xem s ch li c m t qua b c nh c a b n r i i ngay. 6 k thu t làm n i b t tiêu i m trong b c nh: M t tiêu i m có th là b t kỳ th gì, t ngư i, nhà c a, núi hay hoa lá cành, vv.vv…. T t nhiên tiêu i m là v t gì ó càng n tư ng thì càng t t – nhưng b n cũng c n chú ý vào các y u t sau: - V trí: t tiêu i m vào v trí n i b t nh t (b n có th b t u b ng bài t p v i nh lu t m t ph n ba)
  3. - Tr ng tâm: H c cách s d ng nông sâu c a n n làm nhòe i các v t ng trư c ho c sau tiêu i m. - Nhòe: N u b n mu n làm cho b c nh tinh t hơn b n có th mu n chơi cùng t c c a tr p ch m khi i tư ng ch p ng yên còn xung quanh di chuy n. - Kích thư c: Làm cho tiêu i m l n hơn không ph i là cách duy nh t làm n i b t tiêu i m, nhưng th c s là i u ó có ích. - Màu s c: S d ng màu tương ph n có th là m t cách làm cho tiêu i m n i b t hơn trên n n. - Hình d ng: Tương t , s tương ph n gi a hình d ng và ph i c nh xung quanh có th làm cho tiêu i m n i b t, t bi t là khi tiêu i m n m gi a nh ng hoa văn l p l i.
  4. Cu i cùng, không nên làm r i trí ngư i xem b ng m t lo t các tiêu i m, chúng ch làm cho ngư i xem b i th c và không xác nh ư c âu là i m nh n c a b c nh. Tiêu i m ph s giúp d n ư ng cho ôi m t nhưng quá nhi u tiêu i m chính s ch làm cho ngư i xem hoa m t.