Xem mẫu

 1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 7570 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Yªu cÇu kü thuËt Aggregates for concrete and mortar − Specifications Hμ Néi − 2006
 2. TCVN 7570 : 2006 Lêi nãi ®Çu TCVN 7570 : 2006 thay thÕ cho TCVN 1770 : 1986 vμ TCVN 1771 : 1987. TCVN 7570 : 2006 do TiÓu ban kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC 71/SC3 Cèt liÖu cho bª t«ng hoμn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o cña ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng, Bé X©y dùng ®Ò nghÞ, Tæng Côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng xÐt duyÖt, Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ ban hμnh. 2
 3. TCVN 7570 : 2006 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 7570 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Yªu cÇu kü thuËt Aggregates for concrete and mortar − Specifications 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi cèt liÖu nhá (c¸t tù nhiªn) vμ cèt liÖu lín, cã cÊu tróc ®Æc ch¾c dïng chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a xi m¨ng th«ng th−êng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i cèt liÖu dïng chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a xi m¨ng ®Æc biÖt (bª t«ng vμ v÷a nhÑ, bª t«ng vμ v÷a chèng ¨n mßn, bª t«ng khèi lín …). 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 7572-1 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 1: LÊy mÉu. TCVN 7572-2 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 2: X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t. TCVN 7572-3 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 3: H−íng dÉn x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc. TCVN 7572-4 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 4: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc. TCVN 7572-5 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 5: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc cña ®¸ gèc vμ h¹t cèt liÖu lín. TCVN 7572-6 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 6: X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ ®é hæng. TCVN 7572-7 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 7: X¸c ®Þnh ®é Èm. TCVN 7572-8 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 8: X¸c ®Þnh hμm l−îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu vμ hμm l−îng sÐt côc trong cèt liÖu nhá. 3
 4. TCVN 7570 : 2006 TCVN 7572-9 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 9: X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬. TCVN 7572-10 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 10: X¸c ®Þnh c−êng ®é vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña ®¸ gèc. TCVN 7572-11 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 11: X¸c ®Þnh ®é nÐn dËp vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña cèt liÖu lín. TCVN 7572-12 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 12: X¸c ®Þnh ®é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín trong m¸y Los Angeles. TCVN 7572-13 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 13: X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín. TCVN 7572-14 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 14: X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm silic. TCVN 7572-15 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 15: X¸c ®Þnh hμm l−îng clorua. TCXDVN 356 : 2005 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp − Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 3 ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 3.1 Cèt liÖu (aggregate) C¸c vËt liÖu rêi nguån gèc tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o cã thμnh phÇn h¹t x¸c ®Þnh, khi nhμo trén víi xi m¨ng vμ n−íc, t¹o thμnh bª t«ng hoÆc v÷a. Theo kÝch th−íc h¹t, cèt liÖu ®−îc ph©n ra cèt liÖu nhá vμ cèt liÖu lín. 3.2 Cèt liÖu nhá (fine aggregate) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu kÝch th−íc chñ yÕu tõ 0,14 mm ®Õn 5 mm. Cèt liÖu nhá cã thÓ lμ c¸t tù nhiªn, c¸t nghiÒn vμ hçn hîp tõ c¸t tù nhiªn vμ c¸t nghiÒn. 3.2.1 C¸t tù nhiªn (natural sand) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu nhá ®−îc h×nh thμnh do qu¸ tr×nh phong ho¸ cña c¸c ®¸ tù nhiªn. C¸t tù nhiªn sau ®©y gäi lμ c¸t. 4
 5. TCVN 7570 : 2006 3.2.2 C¸t nghiÒn (crushed rock sand) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu kÝch th−íc nhá h¬n 5 mm thu ®−îc do ®Ëp vμ hoÆc nghiÒn tõ ®¸. 3.2.3 M«®un ®é lín cña c¸t (fineness modulus of sand) ChØ tiªu danh nghÜa ®¸nh gi¸ møc ®é th« hoÆc mÞn cña h¹t c¸t. M« ®un ®é lín cña c¸t ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng c¸c phÇn tr¨m l−îng sãt tÝch luü trªn c¸c sμng 2,5 mm; 1,25 mm; 630 μm; 315 μm; 140 μm vμ chia cho 100. 3.3 Cèt liÖu lín (coarse aggregate) Hçn hîp c¸c h¹t cèt liÖu cã kÝch th−íc tõ 5 mm ®Õn 70 mm. Cèt liÖu lín cã thÓ lμ ®¸ d¨m, sái, sái d¨m (®Ëp hoÆc nghiÒn tõ sái) vμ hçn hîp tõ ®¸ d¨m vμ sái hay sái d¨m. 3.3.1 Sái (gravel) Cèt liÖu lín ®−îc h×nh thμnh do qu¸ tr×nh phong ho¸ cña ®¸ tù nhiªn. 3.3.2 §¸ d¨m (crushed rock) Cèt liÖu lín ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®Ëp vμ/hoÆc nghiÒn ®¸. 3.3.3 Sái d¨m (crushed gravel) Cèt liÖu lín ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®Ëp vμ/hoÆc nghiÒn cuéi, sái kÝch th−íc lín. 3.3.4 KÝch th−íc h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu lín (Dmax) (maximum particle size) KÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo kÝch th−íc m¾t sμng nhá nhÊt mμ kh«ng Ýt h¬n 90 % khèi l−îng h¹t cèt liÖu lät qua. 3.3.5 KÝch th−íc h¹t nhá nhÊt cña cèt liÖu lín (Dmin) (minimum particle size) KÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo kÝch th−íc m¾t sμng lín nhÊt mμ kh«ng nhiÒu h¬n 10 % khèi l−îng h¹t cèt liÖu lät qua. 5
 6. TCVN 7570 : 2006 3.3.6 H¹t thoi dÑt cña cèt liÖu lín (elongation and flakiness index of coarse aggregate) H¹t cã kÝch th−íc c¹nh nhá nhÊt nhá h¬n 1/3 c¹nh dμi. 3.4 Thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu (particle size distribution) Tû lÖ phÇn tr¨m khèi l−îng c¸c h¹t cã kÝch th−íc x¸c ®Þnh. 3.5 T¹p chÊt h÷u c¬ (organic impurities) C¸c chÊt h÷u c¬ trong cèt liÖu cã thÓ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn tÝnh chÊt cña bª t«ng hoÆc v÷a xi m¨ng. 3.6 Mμu chuÈn (standard colors) Mμu qui −íc dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh tÝnh t¹p chÊt h÷u c¬ trong cèt liÖu. 3.7 CÊp bª t«ng theo c−êng ®é chÞu nÐn (grade of concrete) Gi¸ trÞ c−êng ®é víi x¸c suÊt b¶o ®¶m 0,95 khi nÐn c¸c mÉu bª t«ng lËp ph−¬ng chuÈn. 4 Yªu cÇu kü thuËt 4.1 C¸t 4.1.1 Theo gi¸ trÞ m«®un ®é lín, c¸t dïng cho bª t«ng vμ v÷a ®−îc ph©n ra hai nhãm chÝnh: – c¸t th« khi m«®un ®é lín trong kho¶ng tõ lín h¬n 2,0 ®Õn 3,3; – c¸t mÞn khi m«®un ®é lín trong kho¶ng tõ 0,7 ®Õn 2,0. Thμnh phÇn h¹t cña c¸t, biÓu thÞ qua l−îng sãt tÝch luü trªn sμng, n»m trong ph¹m vi quy ®Þnh trong B¶ng 1. 4.1.2 C¸t th« cã thμnh phÇn h¹t nh− quy ®Þnh trong B¶ng 1 ®−îc sö dông ®Ó chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a tÊt c¶ c¸c cÊp bª t«ng vμ m¸c v÷a. 6
 7. TCVN 7570 : 2006 B¶ng 1 - Thμnh phÇn h¹t cña c¸t L−îng sãt tÝch luü trªn sμng, % khèi l−îng KÝch th−íc lç sμng C¸t th« C¸t mÞn 2,5 mm Tõ 0 ®Õn 20 0 1,25 mm Tõ 15 ®Õn 45 Tõ 0 ®Õn 15 630 μm Tõ 35 ®Õn 70 Tõ 0 ®Õn 35 315 μm Tõ 65 ®Õn 90 Tõ 5 ®Õn 65 140 μm Tõ 90 ®Õn100 Tõ 65 ®Õn 90 L−îng qua sμng 140 μm, kh«ng 10 35 lín h¬n 4.1.3 C¸t mÞn ®−îc sö dông chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a nh− sau: a) §èi víi bª t«ng: – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 0,7 ®Õn 1 (thμnh phÇn h¹t nh− B¶ng 1) cã thÓ ®−îc sö dông chÕ t¹o bª t«ng cÊp thÊp h¬n B15; – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 1 ®Õn 2 (thμnh phÇn h¹t nh− B¶ng 1) cã thÓ ®−îc sö dông chÕ t¹o bª t«ng cÊp tõ B15 ®Õn B25; b) §èi víi v÷a: – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 0,7 ®Õn 1,5 cã thÓ ®−îc sö dông chÕ t¹o v÷a m¸c nhá h¬n vμ b»ng M5; – c¸t cã m«®un ®é lín tõ 1,5 ®Õn 2 ®−îc sö dông chÕ t¹o v÷a m¸c M7,5. chó thÝch TCXD 127 : 1985 h−íng dÉn cô thÓ viÖc sö dông tõng lo¹i c¸t mÞn trªn c¬ së tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ - kü thuËt. 4.1.4 C¸t dïng chÕ t¹o v÷a kh«ng ®−îc lÉn qu¸ 5 % khèi l−îng c¸c h¹t cã kÝch th−íc lín h¬n 5 mm. 4.1.5 Hμm l−îng c¸c t¹p chÊt (sÐt côc vμ c¸c t¹p chÊt d¹ng côc; bïn, bôi vμ sÐt) trong c¸t ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 2. 7
 8. TCVN 7570 : 2006 B¶ng 2 - Hμm l−îng c¸c t¹p chÊt trong c¸t Hμm l−îng t¹p chÊt, % khèi l−îng, kh«ng lín h¬n T¹p chÊt bª t«ng cÊp cao h¬n bª t«ng cÊp thÊp h¬n v÷a B30 vμ b»ng B30 − SÐt côc vμ c¸c t¹p chÊt d¹ng côc Kh«ng ®−îc cã 0,25 0,50 − Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt 1,50 3,00 10,00 4.1.6 T¹p chÊt h÷u c¬ trong c¸t khi x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p so mμu, kh«ng ®−îc thÉm h¬n mμu chuÈn. chó thÝch C¸t kh«ng tho¶ m·n ®iÒu 4.1.6 cã thÓ ®−îc sö dông nÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm chøng trong bª t«ng cho thÊy l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ nμy kh«ng lμm gi¶m tÝnh chÊt c¬ lý yªu cÇu ®èi víi bª t«ng. 4.1.7 Hμm l−îng clorua trong c¸t, tÝnh theo ion Cl- tan trong axit, quy ®Þnh trong B¶ng 3. B¶ng 3 - Hμm l−îng ion Cl- trong c¸t Lo¹i bª t«ng vμ v÷a Hμm l−îng ion Cl-, % khèi l−îngj, kh«ng lín h¬n Bª t«ng dïng trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 0,01 øng suÊt tr−íc Bª t«ng dïng trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª 0,05 t«ng cèt thÐp vμ v÷a th«ng th−êng chó thÝch C¸t cã hμm l−îng ion Cl- lín h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh ë B¶ng 3 cã thÓ ®−îc sö dông nÕu tæng hμm l−îng ion Cl- trong 1 m3 bª t«ng tõ tÊt c¶ c¸c nguån vËt liÖu chÕ t¹o, kh«ng v−ît qu¸ 0,6 kg. 4.1.8 C¸t ®−îc sö dông khi kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic cña c¸t kiÓm tra theo ph−¬ng ph¸p ho¸ häc (TCVN 7572-14 : 2006) ph¶i n»m trong vïng cèt liÖu v« h¹i. Khi kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm - silic cña cèt liÖu kiÓm tra n»m trong vïng cã kh¶ n¨ng g©y h¹i th× cÇn thÝ nghiÖm kiÓm tra bæ xung theo ph−¬ng ph¸p thanh v÷a (TCVN 7572-14 : 2006) ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n v« h¹i.. C¸t ®−îc coi lμ kh«ng cã kh¶ n¨ng x¶y ra ph¶n øng kiÒm – silic nÕu biÕn d¹ng (ε) ë tuæi 6 th¸ng x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p thanh v÷a nhá h¬n 0,1%. 8
 9. TCVN 7570 : 2006 4.2 Cèt liÖu lín 4.2.1 Cèt liÖu lín cã thÓ ®−îc cung cÊp d−íi d¹ng hçn hîp nhiÒu cì h¹t hoÆc c¸c cì h¹t riªng biÖt. Thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu lín, biÓu thÞ b»ng l−îng sãt tÝch luü trªn c¸c sμng, ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 4. B¶ng 4 - Thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu lín L−îng sãt tÝch lòy trªn sμng, % khèi l−îng, KÝch øng víi kÝch th−íc h¹t liÖu nhá nhÊt vμ lín nhÊt, th−íc mm lç sμng mm 5-10 5-20 5-40 5-70 10-40 10-70 20-70 100 − − − 0 − 0 0 70 − − 0 0-10 0 0-10 0-10 40 − 0 0-10 40-70 0-10 40-70 40-70 20 0 0-10 40-70 … 40-70 … 90-100 10 0-10 40-70 … … 90-100 90-100 − 5 90-100 90-100 90-100 90-100 − − − chó thÝch Cã thÓ sö dông cèt liÖu lín víi kÝch th−íc cì h¹t nhá nhÊt ®Õn 3 mm, theo tho¶ thuËn. 4.2.2 Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu lín tuú theo cÊp bª t«ng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong B¶ng 5. B¶ng 5 - Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu lín CÊp bª t«ng Hμm l−îng bïn, bôi, sÐt, % khèi l−îng, kh«ng lín h¬n – Cao h¬n B30 1,0 – Tõ B15 ®Õn B30 2,0 – ThÊp h¬n B15 3,0 4.2.3 §¸ lμm cèt liÖu lín cho bª t«ng ph¶i cã c−êng ®é thö trªn mÉu ®¸ nguyªn khai hoÆc m¸c x¸c ®Þnh th«ng qua gi¸ trÞ ®é nÐn dËp trong xi lanh lín h¬n 2 lÇn cÊp c−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng khi dïng ®¸ gèc phón xuÊt, biÕn chÊt; lín h¬n 1,5 lÇn cÊp c−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng khi dïng ®¸ gèc trÇm tÝch. 9
 10. TCVN 7570 : 2006 M¸c ®¸ d¨m x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ ®é nÐn dËp trong xi lanh ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 6. B¶ng 6 - M¸c cña ®¸ d¨m tõ ®¸ thiªn nhiªn theo ®é nÐn dËp §é nÐn dËp trong xi lanh ë tr¹ng th¸i b·o hoμ n−íc, % khèi l−îng M¸c ®¸ d¨m* §¸ phón xuÊt x©m nhËp vμ §¸ phón xuÊt §¸ trÇm tÝch ®¸ biÕn chÊt phun trμo 140 − §Õn 12 §Õn 9 120 §Õn 11 Lín h¬n 12 ®Õn 16 Lín h¬n 9 ®Õn 11 100 Lín h¬n 11 ®Õn 13 Lín h¬n 16 ®Õn 20 Lín h¬n 11 ®Õn 13 80 Lín h¬n 13 ®Õn 15 Lín h¬n 20 ®Õn 25 Lín h¬n 13 ®Õn 15 60 Lín h¬n 15 ®Õn 20 Lín h¬n 25 ®Õn 34 − 40 Lín h¬n 20 ®Õn 28 − − 30 Lín h¬n 28 ®Õn 38 − − 20 Lín h¬n 38 ®Õn 54 − − * ChØ sè m¸c ®¸ d¨m x¸c ®Þnh theo c−êng ®é chÞu nÐn, tÝnh b»ng MPa t−¬ng ®−¬ng víi c¸c gi¸ trÞ 1 400; 1 200; ...; 200 khi c−êng ®é chÞu nÐn tÝnh b»ng kG/cm 2. 4.2.4 Sái vμ sái d¨m dïng lμm cèt liÖu cho bª t«ng c¸c cÊp ph¶i cã ®é nÐn dËp trong xi lanh phï hîp víi yªu cÇu trong B¶ng 7. B¶ng 7 - Yªu cÇu vÒ ®é nÐn dËp ®èi víi sái vμ sái d¨m §é nÐn dËp ë tr¹ng th¸i b·o hoμ n−íc,% khèi l−îng, kh«ng lín h¬n CÊp bª t«ng Sái Sái d¨m Cao h¬n B25 8 10 Tõ B15 ®Õn B25 12 14 ThÊp h¬n B15 16 18 4.2.5 §é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín thÝ nghiÖm trong m¸y Los Angeles, kh«ng lín h¬n 50 % khèi l−îng. 10
 11. TCVN 7570 : 2006 4.2.6 Hμm l−îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín kh«ng v−ît qu¸ 15 % ®èi víi bª t«ng cÊp cao h¬n B30 vμ kh«ng v−ît qu¸ 35 % ®èi víi cÊp B30 vμ thÊp h¬n. 4.2.7 T¹p chÊt h÷u c¬ trong sái x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p so mμu, kh«ng thÉm h¬n mμu chuÈn. chó thÝch Sái chøa l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh trªn vÉn cã thÓ sö dông nÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm chøng trong bª t«ng cho thÊy l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ nμy kh«ng lμm gi¶m c¸c tÝnh chÊt c¬ lý yªu cÇu ®èi víi bª t«ng cô thÓ. 4.2.8 Hμm l−îng ion Cl- (tan trong axit) trong cèt liÖu lín, kh«ng v−ît qu¸ 0,01 %. chó thÝch Cã thÓ ®−îc sö dông cèt liÖu lín cã hμm l−îng ion Cl- lín h¬n 0,01 % nÕu tæng hμm l−îng ion Cl-- trong 1 m3 bª t«ng kh«ng v−ît qu¸ 0,6 kg. 4.2.9 Kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic ®èi víi cèt liÖu lín ®−îc quy ®Þnh nh− ®èi víi cèt liÖu nhá theo 4.1.8. 5 Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 LÊy mÉu thö cèt liÖu theo TCVN 7572-1 : 2006. MÉu thö dïng x¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t cã thÓ dïng ®Ó x¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t mÞn. 5.2 X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu theo TCVN 7572-2 : 2006. 5.3 X¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc cña cèt liÖu theo TCVN 7572-3 : 2006. 5.4 X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc cña cèt liÖu theo TCVN 7572-4 : 2006. 5.5 X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc cña ®¸ gèc vμ h¹t cèt liÖu lín theo TCVN 7572-5 : 2006. 5.6 X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ ®é hæng cña cèt liÖu theo TCVN 7572-6 : 2006. 5.7 X¸c ®Þnh ®é Èm cña cèt liÖu theo TCVN 7572-7 : 2006. 5.8 X¸c ®Þnh hμm l−îng bôi, bïn, sÐt trong cèt liÖu vμ hμm l−îng sÐt côc trong cèt liÖu nhá theo TCVN 7572-8 : 2006. 11
 12. TCVN 7570 : 2006 5.9 X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬ theo TCVN 7572-9 : 2006. 5.10 X¸c ®Þnh c−êng ®é vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña ®¸ gèc lμm theo TCVN 7572-10 : 2006. 5.11 X¸c ®Þnh ®é nÐn dËp vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña cèt liÖu lín theo TCVN 7572-11 : 2006. 5.12 X¸c ®Þnh ®é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín trong m¸y Los Angeles theo TCVN 7572-12 : 2006. 5.13 X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín theo TCVN 7572-13 : 2006. 5.14 X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic trong cèt liÖu b»ng ph−¬ng ph¸p hãa häc theo TCVN 7572-14 : 2006. 5.15 X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm − silic trong cèt liÖu b»ng ph−¬ng ph¸p thanh v÷a theo TCVN 7572-14 : 2006. 5.16 X¸c ®Þnh hμm l−îng ion Cl trong cèt liÖu theo TCVN 7572-15 : 2006. 6 VËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 6.1 Mçi l« cèt liÖu ph¶i cã giÊy chøng nhËn chÊt l−îng kÌm theo, trong ®ã ghi râ: – tªn c¬ së cung cÊp cèt liÖu, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, fax; – lo¹i cèt liÖu; – nguån gèc cèt liÖu; – sè l« vμ khèi l−îng; – kÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu, tÝnh chÊt cña cèt liÖu. 6.2 Cèt liÖu ®−îc vËn chuyÓn b»ng sμ lan, tμu ho¶, « t« hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c mμ kh«ng lμm biÕn ®æi c¸c tÝnh chÊt c¬, lý vμ hãa häc cña cèt liÖu. 6.3 Cèt liÖu cã thÓ ®−îc b¶o qu¶n ë kho cã m¸i che hoÆc s©n b·i n¬i kh« r¸o. 6.4 Khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n cèt liÖu ph¶i ®Ó riªng tõng lo¹i vμ tõng cì h¹t (nÕu cã), tr¸nh ®Ó lÉn t¹p chÊt. ____________________________________ 12