Xem mẫu

  1. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM THI ĐUA CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐÒAN THỂ, QUẬN, HUYỆN VÀ CÁC TỔNG CÔNG TY THUỘC THÀNH PHỐ STT NỘI DUNG ĐIỂM CHUẨN GHI CHÚ 01 Thực hiện tổ chức chia cụm, khối thi đua đối với các đơn vị trực thuộc và gửi bản đăng ký thi đua bằng văn 10 bản về Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố đúng thời gian qui định. 02 Thực hiện các nội dung giao ước thi đua và tham gia họat động Cụm, khối thi đua cấp thành phố theo tinh 10 thần văn bản 8428/UBND-VX của Ủy ban nhân thành phố. 03 Có chương trình, kế họach phát động phong trào thi đua năm 2008, đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 20 triển khai thực hiện chỉ thị, chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua do cấp trên phát động. Có tổ chức đầy đủ các Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm. 04 Thực hiện công tác kiểm tra và tự kiểm tra về công tác 10 thi đua, khen thưởng năm 2008, có báo cáo kết quả về Ban TĐKT đúng thời gian quy định. 05 - Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian qui định các báo cáo sơ kết 6 tháng và báo cáo tổng kết năm về công tác thi đua, khen thưởng. 10 - Dự đầy đủ các hội nghị, đúng thành phần theo thư mời. 06 Xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trên 10 địa bàn quận huyện, lĩnh vực họat động của sở, ban, ngành thành phố đạt được hiệu quả trên thực tế. 07 Thực hiện công tác khen thưởng đúng quy định, bảo 20 đảm về thời gian và hồ sơ đề nghị khen thưởng. 08 Củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Nghị định số 122/2005/ 10 NĐ-CP ngày 04/10/2005 và Nghi định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ. Tổng điểm cho 8 nội dung 100 - Điểm chuẩn: 100 điểm - Điểm thưởng: Mỗi mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hiệu quả nổi bật được cộng thêm 02 điểm thưởng, tổng điểm thưởng không quá 10 điểm.
  2. - Điểm trừ : Nếu không thực hiện nội dung nào thì nội dung đó không được tính điểm; thực hiện chậm so với thời gian quy định sẽ trừ điểm thích hợp.
nguon tai.lieu . vn