Xem mẫu

  1. Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp được tiếp tục hưởng chế độ 1. Bước 1 bảo hiểm thất nghiệp gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình 2. Bước 2 Giám đốc Sở xem xét quyết định Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ký thông báo tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp gửi Bảo hiểm xã hội 3. Bước 3 cấp tỉnh, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện (Mẫu số 13) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản báo cáo các trường hợp tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp của 1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu
  3. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân .............................. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................../ TB V/v tiếp tục hưởng trợ cấp bảo ......................, ngày ...... tháng .... hiểm thất nghiệp. năm ....... Thông báo Kính gửi: Ông/bà……………………………………… Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà được tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do: 1…………………………………………………………………………;
  4. 2…………………………………………………………………………; ………………………………………………………………………… Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./. Nơi nhận: Giám đốc (Ký, đóng dấu, họ tên)