Xem mẫu

  1. Ti p th hình nh n nhà u tư Qu n tr quan h nhà u tư (Investor Relations - IR) là m t ph n quan tr ng trong ho t ng c a doanh nghi p. ây là c u n i cung c p nh ng tin t c ph n ánh giá tr c a doanh nghi p m t cách úng n, chính xác và c p nh t giúp nhà u tư hi u sâu hơn v ho t ng c a doanh nghi p, t ó góp ph n nâng cao kh năng huy ng v n, tính thanh kho n cho c phi u, cũng như xây d ng hình nh t t i v i các nhà qu n lý và các bên tham gia th trư ng v n, duy trì thương hi u và uy tín c a doanh nghi p trong c ng ng nhà u tư. Tuy nhiên, t i bu i h i th o “Qu n tr quan h nhà u tư”, do Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI) t ch c, v i s b o tr c a EuroCham, di n ra m i ây, các chuyên gia trong lĩnh v c qu n tr u cho r ng nhi u doanh nghi p niêm y t hi n còn xem nh ho t ng này. Doanh nghi p th ơ Ông Nguy n Trung Th ng, Ch t ch t p oàn Masso, cho bi t hi n có chưa t i 20% doanh nghi p niêm y t th c hi n t t công tác IR. Trên th c t , nhi u doanh nghi p niêm y t chưa th c s hi u v IR chuyên nghi p, m t s doanh nghi p ch xem công b thông tin là vi c áp ng lu t hơn là áp ng nhu c u c a c ông. Nhi u doanh nghi p chưa có nh hư ng, k ho ch IR cho mình cũng như thi t l p các chính sách truy n thông và các chương trình IR c th trong
  2. năm. Do v y, không th t o l p ư c kênh thông tin hai chi u hi u qu gi a doanh nghi p và nhà u tư. Trong th c t nhi u doanh nghi p ch tri n khai ho t ng này m t cách r m r trong giai o n IPO (phát hành c phi u l n u ra công chúng). Ngay c m t s doanh nghi p l n ã niêm y t trên sàn ch ng khoán cũng ch thành l p ban quan h c ông sau khi g p kh ng ho ng trong quan h v i nhà u tư. H u h t thông tin v các doanh nghi p niêm y t mà nhà u tư có ư c hi n nay ch y u d a vào ngu n tin t y ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch ch ng khoán TPHCM (HOSE) và S Giao d ch ch ng khoán Hà N i (HNX) ho c t trang web c a các công ty ch ng khoán. Tuy nhiên, t t c lư ng thông tin y v n chưa th áp ng ư c nhu c u c a các nhà u tư. Cũng chính vì thi u thông tin nên th trư ng ch ng khoán tr nên nh y c m v i tin n. “Th trư ng có th không b nh hư ng b i nh ng tin t t, nhưng ch c n m t tin n x u thì không ch c phi u c a doanh nghi p b gi m giá mà th trư ng cũng b nh hư ng lây”, ông Th ng nh n xét. Giám c qu n lý danh m c u tư c a Dragon Capital, ông Vũ H u i n, cho r ng tr m t s doanh nghi p l n, còn h u h t doanh nghi p Vi t Nam chưa có b ph n IR. Nhi u doanh nghi p thi t l p trang web nhưng chưa có m c IR ho c có nhưng l i không c p nh t thông tin thư ng xuyên. Th m chí nhi u ơn v ch xem ây là công vi c b t thư ng nên ho t ng IR ch y u di n ra các kỳ h p ih ic ông. Trong khi ó, “IR không ch ơn gi n là cung c p các b n báo cáo hay các s li u tài chính. Doanh nghi p nên hi u r ng ây chính là chi n lư c trao
  3. i thông tin quan tr ng nh m nâng cao danh ti ng c a mình”, ông Tom Chong, Giám c Ernst & Young, chia s . Thi u IR, doanh nghi p t ánh m t cơ h i qu ng bá hình nh c a mình trên th trư ng, nhà u tư không quan tâm do không hi u v công ty, doanh nghi p s m t cơ h i thu hút ư c các nhà u tư ti m năng, giá tr c phi u c a doanh nghi p có th thay i, khó ki m soát. ng nhà u tư h h ng Có m t hi n tư ng trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam là khi th trư ng tăng thì h u h t các mã ch ng khoán u tăng, khi th trư ng gi m thì t t c u ng lo t gi m cho dù nhi u doanh nghi p có k t qu ho t ng kinh doanh t t. Hay có nh ng doanh nghi p cùng ngành ngh và có k t qu kinh doanh tương t nhau nhưng có doanh nghi p thu hút ư c khá ông nhà u tư, có doanh nghi p l i b nhà u tư h h ng. V n ây là do công tác IR nh m chia s thông tin gi a doanh nghi p và nhà u tư chưa ư c t t. Qua ó, ông Vũ H u i n cho r ng nhà u tư c n ư c ti p c n nh ng thông tin c p nh t, chính xác, khách quan t các ngu n thông tin chuyên nghi p và áng tin c y, ư c phát i t doanh nghi p theo nh kỳ. Doanh nghi p cũng nên công b thông tin b t thư ng, công b thông tin theo yêu c u, m t cách y và trung th c. Vi c ch ng cung c p thông tin và phân tích tài chính c a doanh nghi p s giúp nhà u tư hi u m t cách y v ho t ng và chi n lư c c a doanh nghi p. Các doanh nghi p c n duy trì quan h v i c ông thông qua vi c t o d ng kênh thông tin hai chi u và gi i thi u hình nh trung th c c a mình cho nhà u tư.
  4. Riêng v i nh ng doanh nghi p phát hành c phi u ra công chúng, n u mu n phát tri n IR, theo ông Tom Chong, doanh nghi p c n ph i cung c p thông tin d hi u và minh b ch, cung c p cho nhà u tư các thông s v v th c a doanh nghi p trên th trư ng, chi n lư c và sáng ki n c a doanh nghi p trong vi c t o d ng và duy trì giá tr . L ng nghe nh ng ph n h i t nhà u tư có th giúp doanh nghi p hi u tâm lý c a các nhà u tư, h ph n ng như th nào v i các ho t ng c a doanh nghi p, h mong mu n i u gì doanh nghi p… Ông Nguy n Trung Th ng cho r ng, các doanh nghi p c n xây d ng chi n lư c IR, xây d ng thông i p, hình nh cho nhà u tư thông qua trang web, báo cáo thư ng niên, thông cáo báo chí, thông tin th trư ng t các b n kh o sát, phân tích, ph n h i c a các nhà u tư thông qua các bu i h i th o, h i ngh . Doanh nghi p cũng c n thi t l p ư ng dây nóng, s n sàng tr l i th c m c c a nhà u tư. T ó, nhà u tư có cơ s ánh giá m c hi u qu cũng như tri n v ng quy t nh vi c u tư c a mình. Ngoài ra, chi n lư c IR linh ho t cũng t o ư c s ng h tích c c c a nhà u tư và dư lu n, là cơ s nhà u tư g n bó lâu dài v i doanh nghi p. M i quan h gi a doanh nghi p và nhà u tư ph i ư c xây d ng trên s trung th c và hi u bi t l n nhau. Thông tin c a công ty, dù t t hay x u, u ph i ư c công b cho nhà u tư bi t. ây không nh ng là vi c tuân th pháp lu t mà còn là vi c xây d ng ni m tin, tr n an nhà u tư thông qua vi c luôn cung c p nh ng thông tin chính xác, giúp nhà u tư hi u rõ v n mà doanh nghi p ang g p ph i. B i theo ông Tom Chong, ngay c ó là thông tin x u thì vi c nhà u tư ti p nh n thông qua kênh IR c a doanh nghi p v n t t hơn nhi u so v i tin
  5. n. N u công tác IR t t, nhà u tư s ti p t c l i cùng doanh nghi p vư t qua nh ng giai o n khó khăn.
nguon tai.lieu . vn