Xem mẫu

  1. 25T. Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi 11/08/2009 25.1. Trình tự thực hiện: - Gửi hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng tới Sở xây dựng. Sở Xây dựng tiếp nhận và quản lý hồ sơ 25.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính 25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực - Báo cáo kết quả kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 25.4. Thời hạn giải quyết: - Ngay sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải tiếp nhận 25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân , tổ chức 25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Văn bản tiếp nhận 25.8. Lệ phí (nếu có): Không có
  2. 25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 209/ 2004/NĐ-CP ngày 16/12/ 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng - Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/ 2004/NĐ-CP ngày 16/12/ 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng - Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
nguon tai.lieu . vn