Xem mẫu

  1. Tiếp nhận và duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký đơn giá tiền lương, Sở LDTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét và thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp thực hiện Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Sở LDTBXH tỉnh ,thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ 1. Bước 1 sơ đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp . Sau khi tiến hành xem xét,kiểm tra bản đăng ký đơn giá,Sở 2. Bước 2 LDTBXH có công văn trả lời để doanh nghiệp thực hiên Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo 1. Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo lợi nhuận (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 2. 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005);hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (Mẫu số 03-Thông tư 07/2005/TT- BLDTBXH ngày 05/01/2005)
  3. Thành phần hồ sơ Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu 3. nhập (Mẫu số 04 - Phụ lục kèm theo Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương (Mẫu số 05 - Phụ lục kèm theo 4. Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và 5. thu nhập (Mẫu số 06 - Phụ lục kèm theo Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị ,Tổng giám 6. đốc,Giám đốc công ty(Mẫu số 01-Thông tư 08/2005/TT-BLDTBXH ngày05/01/2005) Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên 7. HDQT,Tổng giám đốc , giám đốc công ty(Mẫu số 02-Thông tư 08/2005/TT- BLDTBXH ngày 05/01/2005) Số bộ hồ sơ: 1
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 07/2005/TT- 1. Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm BLĐTBXH n... Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng Thông tư 07/2005/TT- 2. doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí và theo BLĐTBXH n... lợi nhuận Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao Thông tư 07/2005/TT- 3. động, tiền lương và thu nhập BLĐTBXH n... Thông tư 07/2005/TT- 4. Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương BLĐTBXH n... Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh Thông tư 07/2005/TT- 5. doanh, lao động, tiền lương và thu nhập BLĐTBXH n... Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Hội 6. đồng quản trị,Tổng giám đốc, giám đốc công ty 7. Báo cáo tình hình thẩm định quỹ lương kế hoạch
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định của thành viên Hộ đồng QT,Tổng giqams đốc, giám đốc công ty Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không