Xem mẫu

  1. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nhà xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi đối tượng sinh sống. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Ủy ban nhân dân cấp xã và huyện Thời hạn giải quyết:UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc; Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH; Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình UBND cấp huyện Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Bước 1: Nộp Đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải 1. hồ sơ làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã (nếu có) - Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không Bước 2: có ý kiến gì thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp 2. Thẩm định xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi hồ sơ Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết - Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội có Bước 3: Ra trách nhiệm thẩm định trong thời hạn 10 ngày, kể từ 3. quyết định ngày nhận hồ sơ từ cấp xã và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có 1. đề nghị của Trưởng thôn và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (mẫu 1) 2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm 3. HIV/AIDS 4. Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có)
  4. Thành phần hồ sơ 5. Quyết định tiếp nhận vào nhà xã hội Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 09/2007/TT- 1. Đơn đề nghị (Mẫu 1) BLĐTBXH h... Biên bản xét duyệt của Hội đồng xét Thông tư 09/2007/TT- 2. duyệt cấp xã (Mẫu 2) BLĐTBXH h... Quyết định tiếp nhận vào nhà xã hội Mẫu Thông tư 09/2007/TT- 3. 4 BLĐTBXH h... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn