Xem mẫu

  1. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Đã được trình bày ở Cách thức thực hiện Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Đối tượng (hoặc thân nhân) phải làm đơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội kèm theo sơ yếu lý lịch có xác nhận và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đăng ký nhân khẩu thường trú; nếu là người tâm thần mãn tính phải kèm hồ sơ bệnh án, kết luận giám định của cơ sở y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý cơ sở bảo trợ xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban và thông báo Nộp và tiếp 1. trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã (nếu có) nhận đơn - Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến gì thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết - Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định Ra quyết hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ, thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận 2. định tiếp hồ sơ từ cấp xã và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã nhận hội tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do Sở quản lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình; người thân; người giám hộ - Sơ yếu lý lịch có xác nhận và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đối 2. tượng đăng ký nhân khẩu thường trú Nếu là người tâm thần mãn tính phải kèm hồ sơ bệnh án, kết luận giám định 3. của cơ sở y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị của của đối tượng hoặc gia đình, người Thông tư thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và 1. 09/2007/TT- Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Mẫu BLĐTBXH h... 1c) Thông tư số 26/2008/TT- BLĐTBX... Thông tư số Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có - 2. 26/2008/TT- Mẫu 2) BLĐTBX... Thông tư 09/2007/TT- BLĐTBXH h...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số 1. Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 26/2008/TT- BLĐTBX... Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH h... Đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống, không có điều kiện sống tại gia đình hoặc nhà xã hội tại cộng đồng 1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định Nghị định số 2. tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng 67/2007/NĐ-CP ng... lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo. Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh
  6. Nội dung Văn bản qui định như trẻ em nêu trên. 2. Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ). 3. Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo. 4. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. Nghị định 68/2008/NĐ-CP quy đ...
nguon tai.lieu . vn