Xem mẫu

  1. TI NG VI T ÔN LUY N T P C I-M c tiêu: -C ng c l i cách c các bài sau: +Bài : Vua tàu thu B ch thái bư i’và bài: V tr ng . - c úng các ti ng , t ng khó trong bài:qu y gánh,di n thuy t,b ng,Lê-ô-nác - ô a Vin -xi,Vê-rô-ki-ô, v tr ng, kh luy n. -Cho hs th y ư c nh có lòng ngh l c và ý chí vươn lên nên B ch Thái Bư i và Lê-ô- nác – ô a Vin –xi ã tr thành m t ngư i n i ti ng II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u – ghi . -hs m sgk. -Hs m sgk. -Y/c 1hs c bài :Vua tàu thu : B ch Thái Bư i. -4 hs c n i ti p. -Y/c 4 hs c n i ti p 4 o n ( 3 lư t ) -Hs luy n c ti ng khó. -Hs rút ti ng khó . -L p l ng nghe. Hs luy n c ti ng khó. -2 hs c n i ti p bài. -GV c m u toàn bài. -Y/c 2 hs c n i ti p 2 o n . ( c 3 lư t ). - 1 hs c o n 1, l p c th m theo và tr + o n 1: T “Bư i m côi…không n n l i câu h i. chí" -1 hs c o n 2, l p c th m và tr l i
  2. + o n 2: Ph n còn l . câu h i. - 1 hs c o n 1 và tr l i câu h i. -1 hs c toàn bài. +Ý chính o n 1 nói gì? -Hs l ng nghe. -1 hs c o n 2 và tr l i câu h i. +ý chính o n 2 nói gì? -Hs m sgk . -1 hs c toàn bài và cho bi t i ý c a bài -1 hs c toàn bài. nói gì? -2 hs c n i ti p . Gv ch t bài h c và giáo d c tư tư ng., chuy n sang bài t p c “v tr ng “ -L p c ti ng khó. -Hs m sgk bài : V tr ng. -Hs l ng nghe. -Y/c 1 hs c toàn bài . - 6 hs c n i ti p . -Y/c 2 hs c n i ti p theo trình t . -1 hs c,l p c th m và tr l i câu h i + o n 1: Ngay t nh … v ư c như ý. +Lê-ô-nác – ô kh công v tr ng theo l i + o n 2: Ph n còn l i. khuyên chân thành c a th y Vê-rô-ki-ô. -Hs c ti ng khó. -1 hs c l i o n 2 ,l p c thàm và tr -GV cm u. l i câu h i. - Y/c 2 hs c theo o n .( c 3 lư t ) +S thành t c a Lê-ô-nác – ô. -1 hs c l i o n 1 và tr l i câu h i. - Hs c toàn bài ,l p c th m và tr l i câu h i. + Ý chính o n 1 nói gì? +Bài văn ca ng i kh công rèn luy n c a -1 hs c o n 2 và tr l i câu h i. Lê-ô-nác- ô. + Ý chính o n 2 nói gì? -1 hs c l i toàn bài và tr l i i ý bài? -Gv ch t l i và giáo d c tư tư ng. 3- C ng c và d n dò:
  3. Nh n xét ti t h c. TI NG VI T ( TC ) ÔN LUY N T VÀ CÂU. ( TI T 26 ) I-M c tiêu: -C ng c và ôn luy n l i các ki n th c ã h c v danh t , ng t , tính t qua các d ng bài t p,tìm ti ng có v n , có âm u nhanh nh n . -C ng c l i văn vi t thư và cách trình bày. -Giúp hs rèn các kĩ năng : tìm úng các lo i t và t câu hay, trình bày s ch s ,vi t ch p. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u – ghi . 2- Ôn luy n qua các d ng bài t p . Bài 1: Hs ho t ng theo nhóm 2. Tìm danh t , ng t , tính t trong o n văn sau: Bu i chi u , xe d ng l i m t th tr n -1 hs c bài t p 1, l p c th m. nh . N ng ph huy n vàng hoe. Nh ng em -Hs tr l i câu h i: bé Hmông m t m t mí , nh ng em bé Tu Dí, Phù Lá c eo móng h , qu n áo s c s +Bài làm úng là: ang chơi ùa trư c sân. Danh t ng t Tính t -Y/c hs c bài t p 1. Bu ichiêu,xe, D ngl i, nh , -Bài t p y/c các em làm gì? th tr n,n ng , eo, vàng hoe, +V y th nào ư c g i là danh t ? ph ,huy n,em bé, chơi ùa. s cs , Hmông, m t, m t +Th nào ư c g i là ng t ? , mí,
  4. + Th nào ư c g i là tính t ? embé,TuDí,Phù Lá , c , móng, -1hs lên b ng làm , l p làm vào v . h ,qu n áo, sân. -Thu m t s v ch m. -L p nh n xét bài trên b ng. -Nh n xét , s a bài. -Hs t câu theo nhóm. Bài1:Hs ho t ng theo nhóm 4. t câu: +Có m t ng t ch ho t ng. - i di n nhóm lên c các câu c a nhóm +Có m t danh t ch khái ni m. mình., l p l ng nghe và nh n xét , ch n câu hay. +Có m t tính t ch hình dáng, kích thư c. -1hs c y/c . -Th o lu n theo nhóm t câu có ý hay. - Dán bài làm c a nhóm mình lên b ng. -1 hs c bài t p 3. -Gv nh n xét và ch n câu hay. Bài t p3: Tìm các ti ng vi t sai trong 2 kh thơ sau và hãy vi t l i cho úng chính t . -Hs th o lu n theo nhóm ôi 2 phút và làm Quê hương là c u che nh . vào v . M v nón lá nghiêng tre. Quê hương là êm chăng t . Hoa cau r ng ch ng ngoài hè. - 1 hs c y/c bài t p, l p c th m . -Hs th o lu n theo nhóm ôi 2 phút. -L p làm vào v .
  5. -Thu m t s ch m .. - Nh n xét , s a bài . 3- Nh n xét ti t hoc. -V nhà ôn l i các t lo i cho thu c.