Xem mẫu

  1. TI NG VI T ÔN LUY N T VÀ CÂU ( ti t 31) I-M c tiêu: -C ng c và ôn luy n l i các ki u câu :câu h i, câu k -Rèn luy n kĩ năng làm bài úng chính xác ,trình bày s ch s . -V n d ng các ki n th c ã h c trong giao ti p h ng ngày. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u và nêu m c tiêu. -Hs l ng nghe. 2-Ôn luy n ,c ng c và h th ng ki n -Hs tr l i các câu h i v lí thuy t c a th c qua các d ng bài t p sau: t ng bài h c. +Th nào g i là câu h i? +Câu h i dùng h i v nh ng i u chưa bi t. +D u hi u nào giúp em nh n ra ó là câu h i? +D u hi u :câu h i thư ng có các t nghi v n :ai , gì, nào , sao , không , -Nh n xét chung. như th nào , t i sao … 3- Luy n t p:
  2. Bài t p 1: t câu h i cho các b ph n câu ư c in m dư i ây: a- oàn thuy n như th nào? a- oàn thuy n ang r sóng ra khơi. b-Ngoài ư ng xe c như th nào? b-Ngoài ư ng, xe c lúc nào cũng t p n p qua l i. c-Trư c gi h c ,chúng em thư ng r c-Trư c gi h c chúng em thư ng nhau ôn bài cũ. làm gì? d-L p h c em r ng rãi và thoáng mát. Bài t p 2: d-L p h c em như th nào? -Tìm t nghi v n trong các câu h i dư i ây: - Nh ng t nghi v n: a-Thưa chú, có ph i xe này c a chú không? b-Có ph i c u h c l p 4/1 không? a-có …….không? c-C u mu n chơi v i chúng t ph i không? b-có …….không? d- B n thích chơi á bóng à? c-ph i không? Bài t p 3: -Trong các câu sau ,câu nào là câu k và
  3. cho bi t các câu k ó dùng làm gì? d- à? a-Chi u nay b em i công tác . b-Cánh di u m m m i như cánh bư m. Câu k : a, b, e c- , con búp bê p quá! -Câu a là k l i . d-Bài văn này hay quá ph i không b n? -Câu b miêu t l i. e-B n Lan là m t h c sinh gi i toán. -Câu e gi i thi u. g-Các em c n c g ng h c t p ! Nh n xét ti t h c.
  4. TI NG VI T ÔN LUY N T P LÀM VĂN ( TI T 32 ) I-M c tiêu: -C ng c l i văn miêu t v t. -Rèn luy n kĩ năng l p dàn bài chi ti t . -Luy n cho hs vi t ư c bài văn miêu t v t giàu hình nh chân th c và sáng t o. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u và nêu m c tiêu. -Hs l ng nghe. 2- Ôn luy n dư i hình th c câu h i g i ý. * Ho t ng 1: H th ng ki n th c bài -Hs tr l i câu h i. văn miêu t ( 7 ‘) +Th nào là văn miêu t ? +….V l i b ng l i nh ng c i mn i b c c a c nh , c a ngư i , c a v t ngư i nghe ngư i c hình dung ư c các i tư ng y. +…..G m 3 ph n: m bài , thân bài , k t
  5. +Nêu c u t o bài văn miêu t v t? bài. +Nêu ý nghĩa c a t ng ph n? +….Gi i thi u v t ó. -M bài: +…. t bao quát và các b ph n n i b t c a v t ó. -Thân bài: +….Tình c m và gi gìn v t ó. -K t bài: +….trư c h t nên t bao quát toàn b +Nêu các cách m bài và k t bài? v t , r i t nh ng b ph n có c i mn i +Ph n thân bài ư c t theo trình t như b t. th nào? *Ho t ng 2: 2- Bài t p :Em hãy l p dàn ý bài văn sau: bài: Bư c vào năm h c m i , b m mua cho em m t chi c c p ng sách v i h c. Em hãy t chi c c p ó. -1 hs c văn , l p c th m theo. -Y/c hs c văn, l p c th m theo. - Gv g ch chân nh ng t tr ng tâm. -Hư ng d n hs l p dàn ý chi ti t.
  6. ( gv ghi nhanh nh ng ý c a hs lên b ng - Hs l p dàn bài chi ti t. hoàn thành m t dàn bài chi ti t t chi c c p ). Bư c vào năm h c m i , b m mua 1- M bài: -Gi i thi u v t. cho em m t chi c c p m i r t p. +Năm h c m i, b m mua, chi c c p , r t p Chi c c p hình ch nh t.Chi u dài hơn 2- Thân bài:-T bao quát: hai gang tay,r ng m t gang rư i,v a v i t m vóc em mang..C p còn m i +Hình ch nh t,dài hơn hai tinh,màu xanh da tr i,có vi n chung gang tay, r ng m t gang quanh. rư i,màu xanh,vi n chung quanh. M t trư c c p có in hình nh ng con thú r t ng nghĩnh., nhi u màu s c r c r ..N p -T t ng chi ti t: c p có g n hai cái ch t làm b ng kim lo i tr ng và sáng loáng., cài khuy r t nh +M t trư c c p,in hình, con nhàng.,m t ti ng tách trong tr o vang lên thú , ng nghĩnh, r c r . r t vui tai.Quai c p làm b ng v i nh a dày may ch ng hai l p., r t ch c ch n.Bên +N p c p, ch t , kim lo i trong c p có ba ngăn , cách nhau b ng t m tr ng,sáng loáng,vui tai. nh a m ng. Em dùng ngăn r ng nh t sách giáo khoa ,hai ngăn còn l i em +Quai c p, nh , v a tay . dùng h c t p r t g n gàng +Bên trong c p, ba ngăn, Em r t thích chi c c p này vì ây là
  7. t m nh a m ng. k ni m c a b m cho.Em c g ng gi gìn c p c n th n dùng ư c lâu b n . -1 hs c dàn ý, l p c th m theo. -2 ,3 hs c t ng ph n.( c 3 ph n :9 hs). 3-K t bài:-Tình c m và gi gìn c a em. +Thích, k ni m,gi gìn, c n th n. -Y/c hs c l i dàn ý . -Y/c hs c t ng ph n. -Nh n xét ti t h c và d n dò.