Xem mẫu

  1. TI NG VI T ÔN LUY N CHÍNH T (TI T 19) I-M c tiêu: -C ng c l i các ki n th c ã h c như: -Vi t m t o n văn trong bài: ôi giày ba ta màu xanh.k t h p rèn ch . +Tìm t úng v i nghĩa ã cho, tìm ti ng có v n , tìm ti ng có âm u… + t câu v i t v a tìm ư c. -Làm bài úng chính xác , trình bày s ch s ,khoa h c . II-Ho t ng d y và h c:
  2. Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u :Hôm nay côs cho các em ôn vi t l i m t o n văn trong bài : ôi giày ba ta màu xanh k t h p rèn ch . -1 hs c bài vi t. -Hs m sgk. -Hs tr l i câu h i. -Y/c 1 hs c l i o n văn vi t . + o n văn t v d p c a ôi giày. -H i : o n văn t gì? -hs phát âm ti ng khó. -Y/c hs nêu ti ng khó. -Hs vi t bài. -Hư ng d n hs c ti ng khó và vi t b ng con ti ng khó. - i v ch m . -Gv c cho hs vi t bài .(nh c nh cách ng i vi t , c m bút,cách trình bày.v .) -Hs vi t bài. -Hs c y/c bài . - i v ch m . 1-+Trí tu . -Nh n xét bài vi t. +vươn lên. 2- Luy n t p: +s ng s . Bài 1 :Tìm t có nghĩa như sau: 2-Hs tìm theo nhóm ,nhóm nào xong trư c dán lên b ng . +Kh năng suy nghĩ và hi u bi t là :…. -Y/c l p nh n xét ,b sung. +C g ng ti n lên t t i m c cao hơn ,t t p hơn là . ….. 3-Hs ho t ng nhóm ,y/ c 3 nhóm dán lên b ng . +L ng ngư i i vì kinh ng c ho c quá xúc ng là …. - i di n nhóm c câu c a nhóm mình. Bài 2: +Tìm 5 t láy có âm u là tr: -L p nh n xét và tìm câu hay nh t +Tìm 5 t ghép có v n là uôn. tuyên dương. -Gv nh n xét ,tuyên dương.
  3. Bai3: t 4 câu v i t em v a tìm ư c bài t p 2. 3- Nh n xét ti t h c , giáo d c tư tư ng ..và d n dò bài v nhà . TI NG VI T ÔN LUY N T P LÀM VĂN ( TI T 20 ) I- M c tiêu: -C ng c và h th ng l i ki n th c các d ng t p làm văn ã h c : d a vào c t truy n k l i câu chuy n, Phát tri n câu chuy n , và vi t m t bài văn vi t thư. -Hs n m v ng các d ng làm thành th o. -Di n t câu hay, sáng t o. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh Ôn ,c ng c và h th ng các d ng bài t p làm văn. 1-C t truy n ( 5 ‘ ) +C t truy n là m t chu i s vi c làm -H i :+ Th nào là c t truy n? nòng c t cho di n bi n c a truy n . +C t truy n thư ng g m có ba ph n :M ,di n bi n ,k t th c. +C t truy n thư ng g m có m y ph n? +…..Em ph i d a vào c t truy n làm . 2-Phát tri n câu chuy n : ( 5’ ) +….em ph i vi t ba ph n :M bài , H i: +Mu n phát tri n m t o n văn
  4. em ph i d a vào âu làm? di n bi n ,k t thúc. +Mu n hoàn ch nh m t o n văn +….3 n i dung: Ph n u thư, ph n em ph i vi t như th nào? chính, ph n cu i thư. 3-Văn vi t thư: ( 30 ‘) +Hs nêu ý t ng n i dung. +M i b c thư thư ng g m nh ng n i 1-Ph n u thư: dung nào? - a i m và th i gian vi t thư. -Y/c hs nêu m i ý c a t ng n i dung. -L i thưa g i. 2-Ph n chính: -Nêu m c ích lí do vi t thư -Thăm h i tình hình c a ngư i nh n thư. -Thông báo tình c a ngư i vi t thư. --Nêu ý ki n trao i ho c bày t tình c m. -Gv ra m t văn sau: 3-Ph n cu i thư: Em có ngư i anh i b i xa nhà -L i chúc ,l i c m ơn , l i h a h n. . Hãy vi t thư thăm h i và k chuy n nhà cho anh bi t. -Ch kí và tên ngư i vi t thư. -GV hư ng d n hs phân tích , g ch chân ý tr ng tâm. Hs làm bài vào v .. -1 Hs c . –Hs phân tích . - Thu v ch m. - Hs làm bài . +Nh n xét ti t h c
  5. LUY N T VÀ CÂU ÔN LUY N THI GI A H C KÌ ( ti t 4 ) I-M c tiêu; -H th ng hoá và hi u sâu thêm các t ng ,các thành ng , t c ng , ã h c trong 3 ch i m :Thương ngư i như th thương thân, Măng m c th ng ,Trên ôi cánh ư c mơ. -N m ư c tác d ng c a hai d u ch m và d u ngo c kép. II- dùng d y h c : -M t t phi u kh to vi t s n l i gi i bài t p 1. -M t s phi u k b ng t ng k t . III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên Hoc sinh 1-Gi i thi u bài: -Hs tr l i câu h i : T u năm h c t i nay -Hs tr l i câu h i. ,các em ã h c ư c nh ng ch i m nào? -Gv ghi tên các ch i m lên b ng .V y trong ti t h c hôm nay các em s ư ch th ng l i v n t ng , ôn l i ki n th c v d u câu. -1 hs c y/c . 2- Hư ng d n ôn t p: -Nhóm th o lu n . Bài t p 1: -Dán lên b ng. -1 hs c y/c bài 1. thương ngư i như Măng m c th ng Trên ôi cánh ư c th thương thân mơ -Th o lu n nhóm tìm t theo ch i m,ghi vào b ng . Nhân h u ,nhân Trung th c , trung ư c mơ, mơ ư c, c, nhân t , thành , trung ư c ao , ư c
  6. -Nhóm nào xong trư c dán lên b ng. lư ng ,bao nghĩa, ngay th ng mu n, mong ư c , dung,phúc , th ng th n, chân ư c v ng , mơ Nh n xét ,tuyên dương. h u……. th t ,th t thà,…. tư ng… -Hs c l p c th m và tìm các thành ng , Bài t p 2 : t c ng . -C l p c th m y/c c a bài.,làm cá nhân. Hs tìm các thành ng , t c ng ã h c g n -Y/c 2 , 3 hs nhìn b ng c l i các thành v i 3 ch i m ng , t c ng . +GV dán phi u ã li t kê nh ng thành ng -Hs suy nghĩ và ch n thành ng , t c ng , t c ng lên b ng. t câu cho úng nghĩa. . -N i ti p nhau t câu. ,l p nh n xét ,b sung. Thương ngư i Măng m c th ng Trên ôi cánh như th thương ư c mơ thân - hi n g p lành. Trung th c: -C u ư c ư c th y. -M t cây làm -Th ng như ru t ch ng nên non ng a. -Ư c sao ư c ….hòn núi cao. v y. -Thu c ng dã -Hi n như t t. -Ư c c a trái mùa. - Lành như t. -Cây ngay không s ch t ng. - ng núi này -Môi h răng trông núi n . l nh . T tr ng: -Máu ch y ru t -Gi y rách ph i -1 hs c bài t p, th o lu n ,ghi phi u. m m. gi l y l . -Trình bày k t qu . -Như ng cơm s - ói cho s ch áo. rách cho thơm. D u câu Tác d ng Ví d -Lá lành ùm lá rách. a- D u hai ch m -Báo hi u b ph n Cô giáo h i:”Sao trò câu ng sau nó là không ch i làm bài” -Trâu bu c ghét l i nói c a m t nhân B tôi h i: trâu ăn. v t.Lúc ó ,d u hai ch m ư c dùng -Hôm nay con có i
  7. - ph i h p v i d u h c không? ngo c kép hay d u g ch ngang u -GV nh n xét , ghi i m. dòng. Bài t p 3: -Ho c là l i gi i Nh ng c nh pc a thích cho b ph n t nư c hi n ra -Hs c y/c bài t p . ng trư c. :cánh ng v i nh ng àn trâu thung thăng g m -Hs làm trên phi u ,trình bày k t qu trư c b- D u ngo c kép: c ,dòng sông v i l p. nh ng oàn thuy n -D n l i nói tr c ngư c xuôi. ti p c a nhân v t hay c a ngư i ư c B thư ng g i tôi là câu văn nh c n. “c c cưng” c a b . N u l i nói tr c ti p là 1 câu tr n v n Ông tôi thư ng hay 1 o n văn thì b o:”ác cháu ph i trư c d u ngo c kép h c th t gi i “ thêm d u 2 ch m. - ánh d u nh ng t Ch ng m y ch c ư c dùng v i nghĩa àn ki n ã xây c bi t. xong “âu ài”c a mình. -L p nh n xét, b sung. -Gv nh n xét ,ghi i m. 3- C ng c và d n dò: Gv nh n xét ti t h c Nh c hs c trư c và chu n b n i dung cho ti t ôn t p sau.
nguon tai.lieu . vn